งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วยลูกเตรียมพร้อม... พ. ญ. นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วยลูกเตรียมพร้อม... พ. ญ. นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่วยลูกเตรียมพร้อม... พ. ญ. นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล

2

3 ลูกของเรา ดี มีสุขเก่ง

4 ลูกของเรา - เก่ง • เก่งศาสตร์ : วิชาความรู้ • เก่งศิลป์ : ศิลปะการใช้ชีวิต ทักษะชีวิต – ทักษะการแก้ปัญหาชีวิต : การคิด การเลือก การ ตัดสินใจ ยอมรับผลของการตัดสินใจ – ทักษะสังคม : สร้างมิตร ผูกมิตร แก้ไขความขัดแย้ง รักษามิตร ดีมีสุขเก่ง

5 ลูกของเรา - ดี การมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เห็นประโยชน์ส่วนรวม ดีมีสุขเก่ง

6 ลูกของเรา - มีสุข • สุขภายใน : รักและยอมรับตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง • สุขช่วยในการเรียนรู้ • สุขยังประโยชน์แก่คนรอบข้าง ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ตัวเอง ดูแลอารมณ์ ตัวเอง แสดงอารมณ์ และสัมผัสอารมณ์คนอื่น ดีมีสุขเก่ง

7 21 st Century skills

8 วินัย + เวลา - การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ระเบียบของสังคมที่เหมาะสม - หัดควบคุมความต้องการให้อยู่ในขอบเขตและแสดงออกอย่างเหมาะสม - การฝึกวินัย เป็นการสอนและดูแลลูกให้อยู่ในวิถีทางที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่มีเหตุผล - การฝึกวินัย เป็นการสอนให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตน - การฝึกวินัย ไม่ใช่การลงโทษ - การฝึกวินัย ไม่ใช่การใช้อำนาจบังคับให้เด็กทำตามโดยปราศจากเหตุผล หรือโอกาสที่จะคิดใคร่ควรด้วยตัวเอง

9 21 st Century skills วินัย + เวลา ชีวิตที่ขาดวินัย • ตื่นสายไปร. ร. สาย • ทำการบ้านไม่เสร็จ ต้องเตือนทุกวัน • ไม่ทบทวนตำรา มัวแต่เล่นเกมส์ จนสอบตก • ใช้ยาเสพย์ติด ยกพวกตีกัน มั่ว sex ติดโรค สังคมขาดวินัย • ทิ้งขยะไม่เป็นที่ • ฝ่าฝืนกฎจราจร • โกงกิน รับสินบน ครอบครัวที่ขาดวินัย • สามีภรรยาไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน • ใช้ความรุนแรงในครอบครัว เพราะขาดวินัยในการควบคุมตัวเอง

10 21 st Century skills วินัย + เวลา บุคคลที่มีวินัย จะดำรงตนอยู่ในกฎระเบียบที่เหมาะสม อดทนต่อความยากลำบาก ควบคุมตัวเองได้ดีพอ สามารถพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ บุคคลแบบนี้ จะประสบความสำเร็จ สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

11 21 st Century skills วินัย + เวลา วินัย = การเลี้ยงลูกแบบเข้มงวด การลงโทษรุนแรง การปิดกั้นจินตนาการ การหยุดพฤติกรรม • พ่อแม่ต้องมีความหนักแน่น เสมอต้น เสมอปลาย ยึดมั่นในหลักการที่ชัดเจนว่า อะไรถูกอะไรผิด อย่างไรควรทำอย่างไร ไม่ควรทำ • บนพื้นฐานความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

12 21 st Century skills วินัย + เวลา เป้าหมายสูงสุดคือ การที่บุคคลจะดำรงตนอยู่ในความถูกต้อง รู้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ มีความสามารถที่จะบังคับและควบคุมตนเองได้ดี โดยไม่ต้องมีผู้อื่นหรือกฎเกณฑ์ภายนอกอื่นๆมาคอยควบคุม

13 21 st Century skills วินัย + เวลา 1. วินัยในความประพฤติทั่วไป • เก็บของเล่น • ตรงต่อเวลา ไม่ไปร. ร. สาย • ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน และร. ร. 2. วินัยในกิจวัตรประจำวัน • อาบน้ำ กินข้าว แต่งตัวได้เรียบร้อย • ทำกิจวัตรได้ตามเวลา 3. วินัยในการเรียน การทำงาน • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ได้สำเร็จและเต็มความสามารถ 4. วินัยในการควบคุมตัวเอง • ควบคุมอารมณ์ได้ดีตามควร • อดทนต่อความยากลำบาก ได้ตามวัย

14 21 st Century skills • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก • สร้างอำนาจปกครอง • มีกติกาชัดเจน และยึดมั่นในกติกานั้น • การออกคำสั่ง • รับผิดชอบผลลัพธ์ของการกระทำ วินัย + เวลา

15 21 st Century skills • ลดการตามใจลูก วินัย + เวลา

16 21 st Century skills • ปกป้องแต่พอควร วินัย + เวลา

17

18 21 st Century skills • เป็นตัวอย่างที่ดี วินัย + เวลา

19 คนต้นแบบ พูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส

20 further •“ ศักยภาพด้านอารมณ์ คุณธรรมจริยธรรมของเด็กไทย... เริ่มที่ใคร ” http://www.gotoknow.org/posts/536518 http://www.gotoknow.org/posts/536518 •Website & FB Page “ ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ” •Website “ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล ” http://www.cf.mahidol.ac.th/ •“ สร้างวินัยให้ลูกคุณ ” •“ สร้าง EQ ให้ลูกคุณ ” ศ. พ. ญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ

21


ดาวน์โหลด ppt ช่วยลูกเตรียมพร้อม... พ. ญ. นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google