งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานกินอยู่อย่าง พอเพียงเพื่อสุขภาพที่ ดี ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 1 ด. ช. รังสิชนม์ วีรโชติโยธิน ชั้น ม.1/2 เลขที่ 44 2 ด. ญ. ฐิตาภรณ์ ชูโต ชั้น ม.1/2 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานกินอยู่อย่าง พอเพียงเพื่อสุขภาพที่ ดี ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 1 ด. ช. รังสิชนม์ วีรโชติโยธิน ชั้น ม.1/2 เลขที่ 44 2 ด. ญ. ฐิตาภรณ์ ชูโต ชั้น ม.1/2 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานกินอยู่อย่าง พอเพียงเพื่อสุขภาพที่ ดี ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 1 ด. ช. รังสิชนม์ วีรโชติโยธิน ชั้น ม.1/2 เลขที่ 44 2 ด. ญ. ฐิตาภรณ์ ชูโต ชั้น ม.1/2 เลขที่ 9 3 ด. ญ. นรมน ทารักษา ชั้น ม.1/2 เลขที่ 23 4 ด. ช. ปิยพนธ์ ปิยะพันธ์ ชั้น ม.1/2 เลขที่ 32 5 ด. ญ. ปิยาพัชร เข็มกลัด ชั้น ม.1/2 เลขที่ 33

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ ชื่อ ค่าดัชนี มวลกาย ระดับ มวล กาย ปัญหาสาเหตุ รังสิ ชนม์ 20.31 ปกติ ไม่ได้มีปัญหา อะไรเพราะ ร่างกายอยู่ใน เกณฑ์สมส่วน ทานอาหารที่มี ประโยชน์และ ออกกำลังกาย ฐิตา ภรณ์ 19.05 ปกติ ไม่ได้มีปัญหา อะไรเพราะ ร่างกายอยู่ใน เกณฑ์สมส่วน ทานอาหารที่มี ประโยชน์และ ออกกำลังกาย นรมน 21.36 ปกติ ไม่ได้มีปัญหา อะไรเพราะ ร่างกายอยู่ใน เกณฑ์สมส่วน ออกกำลังกาย ทุกวัน ปิย พนธ์ 16.22 น้ำหนัก ต่ำกว่า เกณฑ์ มีปัญหาน้ำหนัก น้อยเกินไปและ ร่างกายขาดความ อ่อนตัว ทานอาหารไม่ ครบ 5 หมู่ ปิยา พัชร 19.23 ปกติไม่ได้มีปัญหา อะไรเพราะ ร่างกายอยู่ใน เกณฑ์สมส่วน ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสามารถแบ่งได้ 2 ด้านคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น ความสูงและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว แขนขายาวขึ้น เพศชาย เสียงแตกหนุ่ม มีกล้ามเนื้อมากขึ้น มีเครา เพศหญิง หน้าอกมีขนาดใหญ่ขึ้น สะโพกผายออก 2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ความเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ พ่อและแม่ หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดควรทราบ จะได้ไม่รู้สึกว่าบุตรหลานของตนเริ่ม เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง การเจริญเติบโตสมวัย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับน้ำหนักตาม เกณฑ์มาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐาน โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อและครบ 5 หมู่ ให้ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สารอาหารที่วัยรุ่นต้องการ ไม่ควรรับประทานอาหารกลุ่มมังสวิรัติ เพราะส่วนใหญ่จะเลือกทานอาหารไม่ครบถ้วนทุกหมู่ ทำให้เกิดภาวะ ขาดสารอาหาร วิธีการดูแลน้ำหนักตัว รับประทานอาหารพวก ผัก ผลไม้ และ เนื้อสัตว์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รวมทั้งออกกำลัง กายเป็นประจำ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เป็นประจำเช่น วิ่ง ขี่จักรยาน

4 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 1. แบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 2. วางแผนการบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ การ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 3. ชวนสมาชิกภายในกลุ่มออกกำลังกายและ ควบคุมการรับประทานอาหาร 4. บันทึกน้ำหนักส่วนสูง การชั่งน้ำหนักทุก อาทิตย์ 5. นัดวันทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 6. บันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ 7. ให้สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มควบคุมน้ำหนักของ ตนเองและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

6 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการ ดำเนินงาน รังสิชนม์ในวันที่ 10/11/55 มีน้ำหนัก 62 ส่วนสูง 166 วันที่ 29/01/56 มี น้ำหนัก 58 ส่วนสูง 169 น้ำหนักลด 4 กิโลกรัมและส่วนสูงเพิ่ม 3 เซนติเมตร สาเหตุ ควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ฐิตาภรณ์ในวันที่ 10/11/55 มีน้ำหนัก 48 และส่วนสูง 159 วันที่ 29/01/56 มี น้ำหนัก 50 ส่วนสูง 162 น้ำหนักเพิ่ม 2 กิโลกรัมและส่วนสูงเพิ่ม 3 เซนติเมตร สาเหตุ ทานอาหารที่มีประโยชน์ นรมนในวันที่ 10/11/55 มีน้ำหนัก 50 ส่วนสูง 158 วันที่ 29/01/56 มีน้ำหนัก 54 ส่วนสูง 159 มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 4 กิโลกรัมและส่วนสูงเพิ่ม 1 เซนติเมตร สาเหตุ ไม่ค่อยออกกำลังกาย ปิยพนธ์ในวันที่ 10/11/55 มีน้ำหนัก 50 ส่วนสูง 167 วันที่ 29/01/56 มี น้ำหนัก 48 ส่วนสูง 172 มีน้ำหนักลดลง 2 กิโลกรัม ส่วนสูงเพิ่มขึ้น 5 เซนติเมตร สาเหตุ ออกกำลังกายแต่กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ปิยาพัชรในวันที่ 10/11/55 มีน้ำหนัก 55 ส่วนสูง 163 วันที่ 29/01/56 มี น้ำหนัก 53 ส่วนสูง 166 มีน้ำหนักลดลง 2 กิโลกรัมส่วนสูงเพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร สาเหตุ ออกกำลังกาย

7 บรรณานุกรม http://zayyes.com/index.php?topic=6151.0 http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx ?ID=44133


ดาวน์โหลด ppt โครงงานกินอยู่อย่าง พอเพียงเพื่อสุขภาพที่ ดี ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 1 ด. ช. รังสิชนม์ วีรโชติโยธิน ชั้น ม.1/2 เลขที่ 44 2 ด. ญ. ฐิตาภรณ์ ชูโต ชั้น ม.1/2 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google