งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

2 วัยรุ่นมักชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อน และ ต้องการให้เพื่อนในกลุ่มยอมรับ การที่ ปฏิเสธจากเพื่อนมักจะทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนจึงเป็น สิ่งที่สำคัญ และสิ่งที่วัยรุ่นสามารถสร้าง สัมพันธภาพกับเพื่อน

3 1. มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ เสมอ 2. มีระเบียบวินัยในตนเอง 3. เป็นคนที่มีความเกรงใจต่อผู้อื่น 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

4 5. พูดจาไพเราะ 6. ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายผู้อื่น 7. มีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 8. ยอมรับฟังเหตุผลของ ผู้อื่น 9. ไม่เอาแต่ใจตัวเอง

5 1. ครอบครัวเดี่ยว 2. ครอบครัวรวม

6 ประกอบด้วยบิดา มารดาและบุตร เท่านั้น ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะมี ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือทั้ง ทางสายโลหิตและทางกฎหมาย

7 ครอบครัวประเภทนี้มีพื้นฐานจาก ครอบครัวเดิมมาจากครอบครัวเดี่ยว ซึ่ง สมาชิกประกอบด้วย บิดา มารดา และ บุตร นอกจากนี้ยังมีญาติพี่น้องอื่น ๆ เป็นสมาชิกอาศัยร่วมอยู่ด้วย ซึ่งอาจจะ เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ ลุง ป้า น้า อา และอาจจะมีหลานร่วมด้วย

8 1. มีความห่วงใยมีความรักซึ่งกันและกัน 2. มีความซื่อสัตย์และวางใจกัน 3. มีความเข้าใจกัน 4. ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ 5. เห็นประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

9 สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันระดับ รากหญ้าที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทั้ง ทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา เป็นหน่วยย่อยที่สุดที่ให้ การอนุบาลดูแล เลี้ยงดู ให้การศึกษา และอบรมสมาชิกของสังคมจนโตขึ้น เป็น สมาชิกที่มีคุณภาพ

10 1. สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความ รักใคร่กลมเกลียว 2. สมาชิกในครอบครัวมีการทำกิจกรรม ร่วมกันและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 3. พ่อ แม่และสมาชิกในครอบครัวมีความ รับผิดชอบ ประกอบอาชีพสุจริต รู้จัก ประหยัด

11 4. พ่อ แม่หรือหัวหน้าครอบครัว ต้องทำ ตนเป็นแบบอย่าง มีคุณธรรม ไม่เลือก ปฏิบัติ 5. พ่อ แม่ หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ใหญ่ใน ครอบครัวถ่ายทอดการเรียนรู้และภูมิ ปัญญาต่อสมาชิก และส่งเสริมให้ได้รับ การศึกษา 6. สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี รู้จัก ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สถานที่ อาศัยให้สะอาด

12 7. สมาชิกในครอบครัวบำเพ็ญตนเป็น ประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนร่วมในการ ทะนุบำรุง รักษาสิ่งแวดล้อม ศิลปะ และ วัฒนธรรม 8. สมาชิกปฏิบัติตนตามครรลอง ประชาธิปไตยในครอบครัว เคารพ กฎหมาย รู้จักใช้สิทธิและปฏิบัติ ตาม หน้าที่พลเมืองดี


ดาวน์โหลด ppt นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google