งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การมีพฤติกรรมทางเพศไม่ สอดคล้องกับเพศของตน 2. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ ในวิธีปฏิบัติทางเพศ 3. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในการ เลือกคู่เพื่อมีความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การมีพฤติกรรมทางเพศไม่ สอดคล้องกับเพศของตน 2. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ ในวิธีปฏิบัติทางเพศ 3. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในการ เลือกคู่เพื่อมีความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การมีพฤติกรรมทางเพศไม่ สอดคล้องกับเพศของตน 2. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ ในวิธีปฏิบัติทางเพศ 3. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในการ เลือกคู่เพื่อมีความสัมพันธ์ ทางเพศ 4. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในปริมาณ และความรุนแรงของ ความต้องการทางเพศ

3 การมีความสุขทางเพศจากการได้แต่งตัว เป็นเพศตรงข้าม - ลักเพศ - มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ - ไม่แปลงเพศ การมีพฤติกรรมความต้องการ เปลี่ยนแปลงเพศ - นิยมแปลงเพศ - มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ - ต้องการใช้ชีวิตคู่แบบสามี - ภรรยา - พบมากในเพศชาย 1. การมีพฤติกรรมทางเพศไม่ สอดคล้องกับเพศของตน

4 การมีพฤติกรรมรัก ร่วมเพศ เกย์ควีน เกย์คิง - รักร่วมเพศในชาย เรียกว่า “ เกย์ ” ทอม ดี้ - รักร่วมเพศในหญิง เรียกว่า “ เลสเบี้ยน ” - รักร่วมเพศในชาย - หญิง เรียกว่า “ ไบ เซ็กชวล ” 1. การมีพฤติกรรมทางเพศไม่ สอดคล้องกับเพศของตน

5 ซาดิสม์ ชอบอวดอวัยวะเพศ การทำอนาจาร เด็ก เบียดเสียด ถู ไถ 2. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ ในวิธีปฏิบัติทางเพศ ถ้ำมอง ชอบแอบดู แอบถ่าย ผู้อื่นเปลือย กาย

6 เพศร่วม สายเลือด การสำเร็จความใคร่ด้วย ตนเองบ่อยครั้ง เพศกับวัตถุ ตัณหาจัด พูดจาลามก และ เซ็กส์โฟน 2. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ ในวิธีปฏิบัติทางเพศ

7 การมีความต้องการทางเพศกับเด็ก การมีความต้องการทางเพศกับคนสูงอายุ 3. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในการเลือก คู่เพื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศ 3. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในการเลือก คู่เพื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศ การมีความต้องการทางเพศกับสัตว์ การมีความต้องการทางเพศกับศพ การมีความต้องการทางเพศกับผู้ร่วม สายโลหิต การชอบแลกเปลี่ยนคู่นอน หรือเซ็กส์หมู่ การมีความสุขทางเพศกับวัตถุสิ่งของ ของเพศตรงข้าม

8 4. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในปริมาณ และความรุนแรงของความ 4. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในปริมาณ และความรุนแรงของความ ต้องการทางเพศ ต้องการทางเพศ

9 การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว - การปลูกฝังค่านิยมทางเพศ การแต่งกาย การมีบุคลิกภาพแปรปรวนมาจากจิตใต้ สำนึกของตนเอง การรู้สึกเก็บกดทางเพศ - การขาดความอบอุ่น และ สัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว - คิดว่ามีปมด้อยเรื่องหน้าตา และ ความสามารถทางเพศ - ค่านิยม ทัศนคติ ประเพณี วัฒนธรรม - มีประสบการณ์เรียนรู้เรื่องเพศ ที่ไม่เหมาะสม

10 สภาพแวดล้อม สิ่งยั่วยุต่างๆ ที่มีผลต่อ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ - สื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสม การเลียนแบบพฤติกรรมที่แสดงออกถึง การเบี่ยงเบนทางเพศ - การอาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม - การถูกลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อทำ กิจกรรมทางเพศในวัยเด็ก - การได้รับการยอมรับของการแสดงออก ของผู้เบี่ยงเบนทางเพศ ที่ได้รับการยอมรับของสังคม - การเห็นพ่อ แม่มีเพศสัมพันธ์กัน

11 ปัจจัยทางด้าน ร่างกาย - เด็กที่คลอดออกมามีอวัยวะ เพศผิดปกติ ปัจจัยทางด้านจิตใจ เกิดจากความ ผิดพลาดในการพัฒนาบุคลิกภาพ ในวัยเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 3-6 ปี และ ช่วงวัยรุ่นตอนต้น เช่น การอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องในเรื่องทาง เพศ

12 ผลกระทบต่อ ตนเอง - หากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการทาง เพศ จะทำให้มีผลเสีย ต่อสุขภาพร่างกาย ผลกระทบต่อ ครอบครัว - สมาชิกในครอบครัวไม่ยอมรับ ส่งผล ให้เกิดปัญหาครอบครัว ตามมา ผลกระทบต่อ สังคม - หากสังคมไม่ยอมรับ ทำให้ไม่สามารถ แสดงบทบาทได้อย่าง เต็มที่ ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ ทรัพยากรมนุษย์ในการ พัฒนาประเทศ - พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ บาง ลักษณะขัดต่อศีลธรรม ทำให้ เกิดความเสื่อมของสังคมได้


ดาวน์โหลด ppt 1. การมีพฤติกรรมทางเพศไม่ สอดคล้องกับเพศของตน 2. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ ในวิธีปฏิบัติทางเพศ 3. การมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติในการ เลือกคู่เพื่อมีความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google