งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การจัดการแสดงและการ วิจารณ์การแสดง จัดทำโดย ครูเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การจัดการแสดงและการ วิจารณ์การแสดง จัดทำโดย ครูเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การจัดการแสดงและการ วิจารณ์การแสดง จัดทำโดย ครูเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1

2 นักแสดง คือ ผู้ที่สวมบทบาทเป็นตัว ละคร เพื่อ ถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดในบท ละครให้ผู้ชม ได้รับรู้ ซึ่งการปฏิบัติตนเป็นนักแสดงที่ดี นั้น จะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อ อาชีพของตนและผู้ชม รวมถึงผู้ร่วมงาน ทุกฝ่าย เพราะถ้าไม่ตั้งใจแสดงให้ดีก็เท่ากับเป็น การทำลาย ผลงานของผู้สร้างสรรค์ที่ร่วมทำงานกับ เราให้ เสียหาย รวมทั้งเป็นการทำลาย ความศรัทธาของผู้ชม และต้องรู้จัก แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบ การแสดง เพื่อที่จะได้เป็นนักแสดง ที่มีคุณภาพ

3 นักแสดงที่เราเห็นในปัจจุบัน ตามละครโทรทัศน์ นั้นถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ โน้มน้าว อารมณ์และความคิดผู้ชมเป็นอย่าง มาก เห็นได้ จากวัยรุ่นสมัยนี้จะมีพฤติกรรมและ ค่านิยมต่าง ๆ เลียนแบบนักแสดงที่ตนเองชื่นชอบ ดังนั้น นักแสดงจะต้องประพฤติและปฏิบัติ ตนเป็น แบบอย่างที่ดีต่อผู้ชม เช่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตน รู้จักนอบน้อมผู้ใหญ่ ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่น เดือดร้อน เป็นต้น

4 ผู้ชม คือ องค์ประกอบที่สำคัญ ที่สุดของการ จัดการแสดงต่าง ๆ เพราะถ้าขาดผู้ชม การแสดง ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นก็จะไม่มีความหมาย เพราะผู้ชม จะบอกให้ผู้สร้างสรรค์และนักแสดงรู้ ว่าการแสดง ที่จัดขึ้นนั้นดีหรือไม่ อย่างไร และสิ่งที่ ผู้ชมควร ปฏิบัติคือมีมารยาทที่ดีในการชมการ แสดง เช่น การชมการแสดงด้วยความตั้งใจ ไม่ พูดคุยหรืส่ง เสียงดังขณะชมการแสดง ไม่ส่งเสียง โห่ร้องเมื่อไม่ชอบใจการแสดงที่ นักแสดง กำลังแสดง และควรให้เกียรติผู้แสดง โดย การปรบมือให้นักแสดงเริ่มและเมื่อจบ การแสดง เป็นต้น

5 การวิจารณ์การแสดง 1. ผู้วิจารณ์จะต้องมีความเที่ยงตรง ไม่มี อคติกับนักแสดง และมีเหตุผลในการรองรับ ข้อติที่ตนเองกล่าวด้วย 2. การวิจารณ์จะพิจารณาถึงคุณค่าการ แสดงของนักแสดง คือ บทบาทการแสดงที่ สมจริงและเป็นธรรมชาติ ไหวพริบปฏิภาณที่ ดีเวลาแสดงหรือไม่ และมีจังหวะการพูด การ เคลื่อนไหวร่างกายที่ดีหรือไม่ มีการเปล่ง วาจาด้วยคำพูดที่ชัดเจน ถูกต้อง และใช้ น้ำเสียงได้สัมพันธ์กับอารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออก และเหมาะสมกับวัย ของตัวละคร มีความคุ้นเคยกับฉาก อุปกรณ์ ประกอบการแสดงและเครื่องแต่งกาย 3. ให้เกียรตินักแสดงด้วยกัน และความ ร่วมมือความสนใจที่จะทำให้ละครที่ตนแสดง ออกมาอย่างความสมบูรณ์

6 การจัดการแสดงไม่ว่าจะเป็นการ แสดงระบำ รำ ฟ้อน ละคร โขน ใน สถาบันการศึกษาจะมีการจัดแบ่งหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายอำนวยการแสดง ได้แก่ ผู้อำนวยการแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้ กำกับเวที คือ ผู้ช่วยผู้กำกับเวที 2) ฝ่ายจัดการแสดง ได้แก่ คณะกรรมการ พิจารณาการแสดง ผู้ดูแลด้านเทคนิค ผู้ดูแลเครื่องแต่งกาย ผู้ดูแลบทเพลงและ ดนตรี 3) ฝ่ายธุรการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก เจ้าหน้าที่สวัสดิการ ผู้รับผิดชอบสถานที่

7 การดำเนินงานในการจัดการแสดง จะเริ่มจาก 1) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในฝ่ายต่าง ๆ 2) การคัดเลือกนักแสดง 3) ผู้กำกับการแสดงเรียกประชุม 4) จัดประชุมเพื่อติดตามการ ทำงานของทุกฝ่าย 5) ฝึกซ้อมการแสดง 6) การจัดการแสดงจริง 7) สรุปและประเมินผลการจัดการ แสดง

8

9

10

11 เซิ้งแหย่ไข่ มดแดง

12 1. นักเรียนคิดว่านักแสดงควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมอย่างไร นักเรียนคิดว่า นักแสดงควรปฏิบัติตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อสังคมอย่างไร ?

13 1. นักเรียนคิดว่านักแสดงควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมอย่างไร

14


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การจัดการแสดงและการ วิจารณ์การแสดง จัดทำโดย ครูเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google