งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้ สะอาด 2. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้ สะอาด 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และหลังการขับถ่าย 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้ สะอาด 2. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้ สะอาด 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และหลังการขับถ่าย 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้ สะอาด 2. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้ สะอาด 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และหลังการขับถ่าย 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจาก สารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรส จัด สีฉูดฉาด 5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติดการพนัน และการสำส่อนทางเพศ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้อบอุ่น 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ ประมาท 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจ สุขภาพประจำปี 9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วม สร้างสรรค์สังคม สุขบัญญัติ 10 ประการณ์

2 1. ดูแลรักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาด - อาบน้ำให้สะอาดทุกวัน - สระผม เป็นประจำ - ตัดเล็บมือ เล็บเท้า ให้สั้น อยู่เสมอ - ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุก วัน - ใส่เสื้อผ้าที่สะอาด เหมาะสมกับ สภาพอากาศ - ทำความสะอาดและ จัดเก็บของใช้ ให้เป็นระเบียบ

3 2. ดูแลรักษาร่างกายและของ ใช้ให้สะอาด - แปรงฟัน วันละ ๒ ครั้ง ก่อนนอน, ตอนเช้า - เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ - กินอาหารที่มีแร่ธาตุและวิตามิน - หลีกเลี่ยงกินของหวานเหนียว - ตรวจสุขภาพในช่องปากด้วยตนเอง - พบทันตบุคลากรปีละ ๑ ครั้ง - ใช้ฟันให้ถูกหน้าที่

4 3. ล้างมือให้สะอาด ก่อน กินอาหาร และหลังการขับถ่าย - ล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่ - ล้างมือบ่อยๆ จนเป็นนิสัย - ก่อนเตรียมและปรุงอาหาร - ก่อนกินอาหาร - หลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม - หลังหยิบจับสิ่งสกปรก - ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย

5 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สี ฉูดฉาด - กินอาหารสุก สะอาด - กินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้ หลากหลาย ในสัดส่วนที่เหมาะสม - กินผักให้มาก และกินผลไม้เป็น ประจำ - หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อาหารใส่สี

6 5. งดบุหรี่ สุรา สาร เสพติด การพนันและการสำ ส่อนทางเพศ - ลด ละ เลิก - ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทั้งการ เสพและค้า - ไม่เล่น ไม่สนับสนุนการพนัน - ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และบุคคลใน ครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และ สังคม

7 6. สร้าง ความสัมพันธ์ ในครอบครัวให้ อบอุ่น - ปลูกฝังให้สมาชิกในครอบครัวเห็น ความสำคัญ ของแต่ละคน - ให้ความรัก เอื้ออาทร ห่วงใยกันและ กัน - สร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันให้มี ความสุข - หาโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันใน ครอบครัว - มีปัญหาให้ปรึกษากัน

8 7. ป้องกันอุบัติภัย ด้วยการไม่ ประมาท ปฏิบัติตามกฎแห่งความ ปลอดภัย - ภายในบ้าน - ที่โรงเรียน, ที่ทำงาน - ในการเดินทาง

9 8. ออกกำลังกาย สม่ำเสมอและตรวจ สุขภาพประจำปี - เคลื่อนไหวออกแรงใน ชีวิตประจำวันสะสม อย่างน้อย ๓๐ นาที ต่อวัน - ออกกำลังกายที่เป็นแบบแผน ๓ - ๕ วัน ต่อสัปดาห์ - ตรวจสุขภาพประจำปีตามความ เหมาะสม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

10 9. ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสอยู่เสมอ - หมั่นหากิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความ กระตือรือร้น ความร่าเริงแจ่มใสให้ชีวิต และคลาย เครียด - มองโลกในแง่ดี มองบางเรื่องที่น่า รำคาญ เป็นเรื่องตลกขบขัน - เมื่อมีปัญหาที่ไม่สบายใจควรหาทาง ผ่อนคลาย - พัฒนาอารมณ์ให้มั่นคง ด้วยการฝึก ความมีสติ - จัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่

11 10. มีสำนึกต่อ ส่วนรวมร่วม สร้างสรรค์สังคม - ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - ลด / หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ ก่อให้เกิดมลภาวะ - มีสำนึกในการป้องกันการแพร่เชื้อ โรค เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ใช้ส้วม ถูกสุขลักษณะ ทิ้งขยะในที่รองรับ กำจัดขยะ กำจัดน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง - ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด - ยินดี ร่วมมือทำกิจกรรมของชุมชน

12 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ 9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 10. มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม ตนเอง ครอบครัว สังคม


ดาวน์โหลด ppt 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้ สะอาด 2. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้ สะอาด 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และหลังการขับถ่าย 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google