งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

"กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อลด ละ เลิก อบายมุข"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อลด ละ เลิก อบายมุข""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 "กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อลด ละ เลิก อบายมุข"
กลุ่มที่ ๕ "กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อลด ละ เลิก อบายมุข" เพลง

2 ยาเสพติด การพนัน อบายมุขของนักศึกษา สถานบันเทิง

3 ๑.โครงการตรวจเยี่ยมหอพัก
กิจกรรม/โครงการ ๑.โครงการตรวจเยี่ยมหอพัก ๒.โครงการจัดการแข่งขันและลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด ๓.โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา

4 โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม ให้บรรลุวัตถุประสงค์
โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๑.จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการใช้ยาเสพติด

5 โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม ให้บรรลุวัตถุประสงค์
โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๓.เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการใช้อบายมุขแล้วสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ๔.กิจกรรมบูรณาการ ๕ รั้วป้องกันอบายมุข

6 โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม ให้บรรลุวัตถุประสงค์
โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๕.จัดให้มีหน่วยงานที่กำกับดูแลติดตามพฤติกรรมนิสิตนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ๖.การบังคับใช้กฎระเบียบวินัยนักศึกษา

7 สาเหตุของการเสพ ๑. ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้เท่าไม่ถึงการณ์
๑. ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกหลอกลวง อยากลอง ๒. มีปัญหาชีวิต

8 สาเหตุของการเสพย์ ๓. ค่านิยมที่ผิด ๔. ขาดกำลังใจ
๓. ค่านิยมที่ผิด ๔. ขาดกำลังใจ ๕. ขาดทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ๖. เวลาว่างมากเกินไป

9 ความล้มเหลว ต่างคนต่างทำ ขาดบุคลากร ที่มีคุณภาพ ขาดแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ที่ดี ต่างคนต่างทำ ความล้มเหลว ขาดบุคลากร ที่มีคุณภาพ

10 ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน
สื่อสารมวลชน สถาบันที่มีบทบาท ศาสนสถาน

11 ลักษณะโดยทั่วไปของผู้ติดยา
๑. ด้านคุณภาพ ๒. ลักษณะทางกาย ๓. ด้านการเรียน ๔. ด้านอารมณ์ ๕. ด้านสังคม ๖. ด้านเศรษฐกิจ

12 โครงสร้างการแก้ไข การให้ความรู้ ฝึกการตัดสินใจ สร้างค่านิยม และเจตคติ
การควบคุมตนเอง

13 โครงสร้างการแก้ไข ฝึกทักษะการสื่อสาร สร้างมนุษย์สัมพันธ์
ความรักในเพื่อนมนุษย์

14 ให้โอกาส ให้อภัย 100 % ให้ความรัก

15 ยาที่นิยมกันมากในหมู่วัยรุ่น
ใบกระท่อม ยาแก้ไอ 4 X 100 ยากันยุง น้ำอัดลม

16 THE END ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt "กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อลด ละ เลิก อบายมุข"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google