งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพลง. อบายมุขของนักศึกษา ยาเสพติดการพนัน สถานบันเทิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพลง. อบายมุขของนักศึกษา ยาเสพติดการพนัน สถานบันเทิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพลง

2 อบายมุขของนักศึกษา ยาเสพติดการพนัน สถานบันเทิง

3 กิจกรรม / โครงการ ๑. โครงการตรวจเยี่ยม หอพัก ๑. โครงการตรวจเยี่ยม หอพัก ๒. โครงการจัดการ แข่งขันและลานกีฬาต้าน ภัยยาเสพติด ๒. โครงการจัดการ แข่งขันและลานกีฬาต้าน ภัยยาเสพติด ๓. โครงการอบรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต นักศึกษา ๓. โครงการอบรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต นักศึกษา

4 โครงการพัฒนานักศึกษาที่ ส่งเสริม ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๑. จัดกิจกรรมอบรมและ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษของ การใช้ยาเสพติด

5 โครงการพัฒนานักศึกษาที่ ส่งเสริม ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๓. เชิญวิทยากรที่มี ประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับการใช้อบายมุข แล้วสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมได้ ๔. กิจกรรมบูรณาการ ๕ รั้ว ป้องกันอบายมุข ๔. กิจกรรมบูรณาการ ๕ รั้ว ป้องกันอบายมุข

6 โครงการพัฒนานักศึกษาที่ ส่งเสริม ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๕. จัดให้มีหน่วยงานที่กำกับ ดูแลติดตามพฤติกรรม นิสิตนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ๖. การบังคับใช้กฎระเบียบ วินัยนักศึกษา

7 สาเหตุของการเสพสาเหตุของการเสพ ๑. ขาดความเข้าใจที่ ถูกต้อง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกหลอกลวง อยากลอง ๒. มีปัญหาชีวิต

8 สาเหตุของการเสพย์สาเหตุของการเสพย์ ๓. ค่านิยมที่ผิด ๔. ขาดกำลังใจ ๕. ขาดทักษะด้านมนุษย์ สัมพันธ์ ๖. เวลาว่างมากเกินไป

9 ความล้มเหลว ต่างคนต่างทำ ขาดแผนงานและยุทธศาสตร์ที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ

10 สถาบันที่มี บทบาท ครอบครัว สื่อสารมวลชน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน

11 ลักษณะโดยทั่วไปของผู้ติดยา ๑. ด้านคุณภาพ ๒. ลักษณะทางกาย ๓. ด้านการเรียน ๔. ด้านอารมณ์ ๕. ด้านสังคม ๖. ด้าน เศรษฐกิจ

12 โครงสร้างการแก้ไข การให้ความรู้ ฝึกการตัดสินใจ สร้างค่านิยม และเจตคติ การควบคุม ตนเอง

13 ฝึกทักษะการ สื่อสาร สร้างมนุษย์ สัมพันธ์ ความรักใน เพื่อนมนุษย์ โครงสร้างการแก้ไข

14 ให้ความรักให้ความรัก ให้โอกาสให้โอกาส ให้อภัยให้อภัย 100 %

15 ใบกระท่อม ยาแก้ไอ ยากันยุง น้ำอัดลม 4 X 100 ยาที่นิยมกันมากในหมู่วัยรุ่น

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เพลง. อบายมุขของนักศึกษา ยาเสพติดการพนัน สถานบันเทิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google