งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2557

2 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร บุคคล (HRD)  บริหารจัดการด้านบุคลากรให้เพียงพอ มี ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะตามบทบาท หน้าที่ 3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนาวิชาการ

3 กระบวนการ การเพิ่มคุณค่าบุคลากร : วัฒนธรรมองค์กร ( ค่านิยม, การสื่อสาร, การชื่นชมผู้ที่มีผลงานที่ดี, การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน, P4P) การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ : learning need จากฐานข้อมูลความเสี่ยง, competency gap approach, succession plan ความผูกพันบุคลากร : แบบสอบถาม, การรับฟังและ ตอบสนองความต้องการ, ปรับปรุงระบบงานโดยนำ IT มาใช้ ขีดความสามารถและความเพียงพอ : ประเมิน สมรรถนะเฉพาะและพัฒนา บรรยากาศการทำงาน : บริการและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากร ตามผลการประเมิน สุขภาพบุคลากร : HPH จัดให้มีการตรวจวัด สมรรถภาพทางกายและตรวจสุขภาพประจำปี

4 ผลลัพธ์

5 ความผูกพัน / ความพึงพอใจบุคลากร

6 ความสุขของบุคลากร ≥ คนทั่วไป ( เป้าหมาย >90%)

7 สมรรถนะด้านแอลกอฮอล์ที่ ≥ ระดับ 3 (Experience) ( เป้าหมาย >80%)

8 Nurse’s Productivity (target 90-110%)

9 อัตราการเพิ่มขึ้นของลูกจ้าง ชั่วคราว ( เป้าหมาย <2% )

10 ผลการตรวจสุขภาพบุคลากร

11 บุคลากรที่มี Cholesterol>200mg/dl ( ราย )

12 HR Plan for Excellence Alcohol  พัฒนา specific competency (Alcohol) ของทีมสหวิชาชีพ  การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์  การสอนและการถ่ายทอดความรู้  การวิจัย  พัฒนาผู้นำทางด้านบริหารและวิชาการ (succession plan)  พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ที่ สอดคล้องกับระบบ รพ.  ตรวจสมรรถภาพทางกายต่อเนื่องและ ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง ( เช่น สวย หล่อ เลือกได้ )

13


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google