งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อ พัฒนาผลการปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อ พัฒนาผลการปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อ พัฒนาผลการปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Agenda Framework ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปฏิทินการดำเนินการ Mind Map

3 การบริหาร จัดการทรัพยากร บุคคล การใช้ทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้ การบริหารองค์กรบรรลุตาม เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ การสนองตอบต่อ ความพึงพอใจและความ ต้องการของบุคลากรใน หน่วยงาน การพัฒนาและ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ของผลการปฏิบัติงาน

4 กิจกรรม HRM การสรรหาคัดเลือก การจ้าง การพัฒนา การประเมิน การจูงใจและการรักษา การวินัยและ อุทธรณ์ การเลิกจ้างและต่อสัญญาจ้าง กิจกรรม HRM การสรรหาคัดเลือก การจ้าง การพัฒนา การประเมิน การจูงใจและการรักษา การวินัยและ อุทธรณ์ การเลิกจ้างและต่อสัญญาจ้าง การประเมินผล Evaluation of performance การประเมินผล Evaluation of performance ยุทธศาสตร์ HRM How it is to be achieved ยุทธศาสตร์ HRM How it is to be achieved เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล What is to be achieved วัตถุประสงค์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล What is to be achieved ผลลัพธ์ของ HRM ผลการปฏิบัติงาน ความสามารถและทักษะ ความมุ่งมั่น การ ปรับตัว ความคุ้มค่า ความ พึงพอใจในงาน ผลลัพธ์ของ HRM ผลการปฏิบัติงาน ความสามารถและทักษะ ความมุ่งมั่น การ ปรับตัว ความคุ้มค่า ความ พึงพอใจในงาน

5 การเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรกับเป้าหมายและผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เป้าหมายขององค์กร เป้าหมายของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป้าหมายของหน่วยงานและบุคลากร กำหนดภารกิจของบุคลากรเพื่อ ตอบสนองเป้าหมาย กำหนดดัชนีชี้วัดผลงานที่เห็นพ้อง กันระหว่างหน่วยงานและบุคลากร ประเมินผลงาน ( ดีมาก, พอใช้ หรือต้องปรับปรุง ) ระบุผลงานที่ต้องปรับปรุงและ ความต้องการการพัฒนา การให้รางวัล/ ผลตอบแทน

6 ระบบการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น นโยบายของ มหาวิทยาลัย เป้าหมายการพัฒนา บุคลากร การจัดสรร งบประมาณที่พอเพียง และยั่งยืน รูปแบบการพัฒนา บุคลากร การติดตามและ ประเมินผล ความ ต้องการ ของ บุคลากร และ หน่วยงาน มาตรฐาน การ ปฏิบัติงาน และ ความก้าวห น้าในสาย งาน การไปเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการ การฝึกอบรมจาก หน่วยงานอื่น การฝึกอบรมโดย มหาวิทยาลัยจัดให้ การฝึกอบรมโดยคณะ / หน่วยงานจัด ระบบการบริหาร จัดการเพื่อพัฒนา ผลการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

7 เพื่อพัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน KKU Performance Management System ระบบการบริหารจัดการ

8 วัตถุประสงค์  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้อง กับเป้าหมายและบทบาทของหน่วยงานและองค์กร  ให้มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรกับหัวหน้างานเกี่ยวกับ ความคาดหวังในผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน ระดับความยากง่ายของงาน  ให้มีการทบทวนและประเมินความสำเร็จในงานที่ทำและ ผลที่ได้รับ เปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ ในสภาพ เดิมก่อนที่จะได้รับการพัฒนา  สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นผลงานที่มีคุณภาพ เป็น ระบบ ตรวจสอบได้ และให้พนักงานมีความรับผิดชอบ ต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ  เปิดโอกาสและช่องทางในการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ชื่นชมในผลงาน และยกย่องเมื่อทำงานได้ผลสำเร็จ  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้อง กับเป้าหมายและบทบาทของหน่วยงานและองค์กร  ให้มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรกับหัวหน้างานเกี่ยวกับ ความคาดหวังในผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน ระดับความยากง่ายของงาน  ให้มีการทบทวนและประเมินความสำเร็จในงานที่ทำและ ผลที่ได้รับ เปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ ในสภาพ เดิมก่อนที่จะได้รับการพัฒนา  สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นผลงานที่มีคุณภาพ เป็น ระบบ ตรวจสอบได้ และให้พนักงานมีความรับผิดชอบ ต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ  เปิดโอกาสและช่องทางในการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ชื่นชมในผลงาน และยกย่องเมื่อทำงานได้ผลสำเร็จ

9 กระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน มี กระบวนการที่สำคัญ 3 กระบวนการคือ การวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทั้ง 3 กระบวนการจะเป็นวงจรที่หมุนเวียนไป ในแต่ละรอบปี

10 1. การวาง แผนพัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน วงจรการประเมินผลการปฏิบัติงาน วงจร 1 ปี 3. การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน Performance Management Performance Planning Performance Appraisal 2. การดำเนินการ พัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน

11 วงปีของระบบ ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.คพ.ค มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. การกำกับ ติดตาม การให้การ ปรึกษา การพัฒนา วาง แผน การ พัฒ นา ผล การ ปฏิบั ติงา น กา ร วา งแ ผ น กา ร ปร ะเ มิ น กา ร วา งแ ผ น การกำกับ ติดตาม การให้การ ปรึกษา การพัฒนา กา ร ปร ะเ มิ น

12 การวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน การกระจายภาระงาน และความรับผิดชอบไปสู่บุคลากรในงาน การกำหนดดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวาง แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ บุคลากรได้ทำงานตามศักยภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป้าหมายเพื่อ การกำหนด เป้าหมายและวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐาน ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

13 กิจกรรมการวางแผนพัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน การกำหนดเป้าหมายและ ภารกิจของหน่วยงาน การกระจายภาระงานและความ รับผิดชอบไปสู่บุคลากรในงาน การกำหนดดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ และแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน Position description (PD)

14 ขั้นตอนการวางแผน เพื่อพัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ภาระงาน กำหนดเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 1 การสอบทานผลการ ปฏิบัติงานและการ ประเมินความต้องการ 2 การกำหนดภาระความ รับผิดชอบสู่บุคลากรแต่ละ บุคคลในหน่วยงาน 3 มาตรฐานการ ปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัด

15  การวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การกำหนดเป้าหมายและภารกิจของ หน่วยงาน การกระจายภารงานและความรับผิดชอบ ไปสู่บุคลากรในงาน การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การดำเนินการ เพื่อพัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน

16 การดำเนินการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  เป็นกระบวนการที่จะทำให้แผนการ พัฒนาผลการปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้  มีกลไกการกำกับและติดตามผล การปฏิบัติงาน (Performance Monitoring)  การสอนและแนะนำเพื่อให้เกิดการ พัฒนาผลงาน (Performance Coaching)  การประชุมเพื่อสะท้อนผลการ ปฏิบัติงานเป็นช่วงๆตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน

17 ขั้นตอนการ ดำเนินการเพื่อ พัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน แผนการพัฒนา บุคลากร 4 การสอนการแนะนำ การปรึกษาหารือ สะท้อน ผล ปรับปรุง และ กำหนด แนวทางการพัฒนา การสอนการแนะนำ การปรึกษาหารือ สะท้อน ผล ปรับปรุง และ กำหนด แนวทางการพัฒนา 5 การวิเคราะห์ภาระงานกำหนด เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน 1 การสอบทานผลการ ปฏิบัติงานและการ ประเมินความต้องการ 2 การกำหนดภาระความ รับผิดชอบสู่บุคลากรแต่ละ บุคคลในหน่วยงาน 3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน และดัชนีชี้วัด

18  การวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การกำหนดเป้าหมายและภารกิจของ หน่วยงาน การกระจายภารงานและความรับผิดชอบ ไปสู่บุคลากรในงาน การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การดำเนินการพัฒนาผลการ ปฏิบัติงาน  การกำกับและติดตามผลการ ปฏิบัติงาน  การปรึกษาหารือและสะท้อนผลการ ปฏิบัติงาน  การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน วงจรในรอบ 1 ปี

19 การประเมินผล เป็นกระบวนการประเมิน ผลสำเร็จของงานตาม เป้าหมายที่ได้วางไว้ เป็นการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ละคนและวิเคราะห์ ระดับความรู้ ความสามารถของ บุคลากร ประเมินปีละ 2 ครั้ง

20 ขั้นตอนการบริหาร จัดการเพื่อพัฒนาผล การปฏิบัติงาน แผนการพัฒนา บุคลากร 4 การสอนการแนะนำ การปรึกษาหารือ สะท้อน ผล ปรับปรุง และ กำหนด แนวทางการพัฒนา การสอนการแนะนำ การปรึกษาหารือ สะท้อน ผล ปรับปรุง และ กำหนด แนวทางการพัฒนา 5 การวิเคราะห์ภาระงานกำหนด เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน 1 การสอบทานผลการ ปฏิบัติงานและการ ประเมินความต้องการ 2 การกำหนดภาระความ รับผิดชอบสู่บุคลากรแต่ละ บุคคลในหน่วยงาน 3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน และดัชนีชี้วัด การประเมินผล การปฏิบัติงาน 6

21 การประเมินปริมาณงาน 40% การประเมินคุณภาพงาน 30% การประเมินสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน 30% การประเมินปริมาณงาน 40% การประเมินคุณภาพงาน 30% การประเมินสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน 30% แนวทางการประเมินผลงาน

22 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การวางแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติงานใน ปีต่อไป การเลื่อนเงินเดือนประจำปี การพิจารณาเงินโบนัส การต่อสัญญาจ้าง

23 บทบาทของหัวหน้าองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป การกำหนดเป้าหมายของหน่วยงาน การกำหนดและแบ่งภาระงานและความรับผิดชอบสู่บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การเตรียมการประชุมเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การเขียนแผนการพัฒนาบุคลากร การเสนอผลการประเมินและการให้การ ยอมรับผลการประเมิน

24   การบริหารจัดการการปฏิบัติงานของบุคลากรใน หน่วยงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรงไปตรงมา และสม่ำเสมอ  สะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ  รับผิดชอบต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด บทบาทของหัวหน้าองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

25 การกำหนดแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การประเมินตนเอง การประชุมเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา การปรับแผนการพัฒนา การกำหนดแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การประเมินตนเอง การประชุมเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา การปรับแผนการพัฒนา บทบาทของบุคลากร

26 หลักการของระบบ ยืดหยุ่น ง่าย และตรวจสอบได้ สามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะ และศักยภาพของหน่วยงาน และบุคลากร มีความเรียบง่ายในทางปฏิบัติ โดยกำหนด ขั้นตอนและแนวทางไว้อย่างชัดเจน มีระบบการบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และตรวจสอบ สามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะ และศักยภาพของหน่วยงาน และบุคลากร มีความเรียบง่ายในทางปฏิบัติ โดยกำหนด ขั้นตอนและแนวทางไว้อย่างชัดเจน มีระบบการบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และตรวจสอบ

27 หลักการของระบบ เปิดเผย เป็นธรรมและโปร่งใส การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการ ประเมินต้องเกิดจากการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นข้อตกลง ร่วนกันของผู้บริหารและบุคลากรใน หน่วยงาน มีการดำเนินการอย่างเปิดเผยและให้มี การประเมินจากข้อมูลที่มาจาก แหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยยึดหลัก คุณธรรมและโปร่งใส การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการ ประเมินต้องเกิดจากการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นข้อตกลง ร่วนกันของผู้บริหารและบุคลากรใน หน่วยงาน มีการดำเนินการอย่างเปิดเผยและให้มี การประเมินจากข้อมูลที่มาจาก แหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยยึดหลัก คุณธรรมและโปร่งใส

28 หลักการของระบบ เกื้อกูลและสร้างสรรค์ ระบบช่วยให้บุคลากรมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ระบบทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง ต่อตนเองและหน่วยงาน ระบบช่วยให้บุคลากรมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ระบบทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง ต่อตนเองและหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อ พัฒนาผลการปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google