งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- สถานะ สุขภาพดี - คุณภาพชีวิต ดี - มีความพึง พอใจ - สถานะ สุขภาพดี - คุณภาพชีวิต ดี - มีความพึง พอใจ - มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน & จำเป็น ที่มีคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- สถานะ สุขภาพดี - คุณภาพชีวิต ดี - มีความพึง พอใจ - สถานะ สุขภาพดี - คุณภาพชีวิต ดี - มีความพึง พอใจ - มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน & จำเป็น ที่มีคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - สถานะ สุขภาพดี - คุณภาพชีวิต ดี - มีความพึง พอใจ - สถานะ สุขภาพดี - คุณภาพชีวิต ดี - มีความพึง พอใจ - มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน & จำเป็น ที่มีคุณภาพ - ประชาชน + ชุมชนดูแล สุขภาพตนเองได้ - มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน & จำเป็น ที่มีคุณภาพ - ประชาชน + ชุมชนดูแล สุขภาพตนเองได้ กระบวนการ ดำเนินงาน  ชุมชนมี ความสุข

2 P & P Community 3 H 3๐3๐ 2๐2๐ 1๐1๐

3 การดูแลสุขภาพด้วย ทีมงานสหวิชาชีพ โดย ประชาชน + ชุมชน มีส่วนร่วม การดูแลสุขภาพด้วย ทีมงานสหวิชาชีพ โดย ประชาชน + ชุมชน มีส่วนร่วม เครือข่ายบริการ สุขภาพระดับ อำเภอ

4 1. ทีมบริหารเป็นเอกภาพ 2. กำหนดทิศทาง + ยุทธศาสตร์ 3. จัดโครงสร้าง การบริการ 4. กำหนดทีมสหวิชาชีพ + บทบาทหน้าที่ 5. ปรับปรุงสถานที่ เอื้ออำนวย ต่อการทำงาน 6. สร้างบรรยากาศแห่งการ เรียนรู้ร่วมกัน 7. สร้างสรรค์นวตกรรม 8. ติดตาม & ประเมินผล ( กระบวนการ, ผลผลิต, ผลลัพธ์ )

5 ทีมงาน หลัก แพท ย์ พยาบ าล จพง. สาธารณสุ ข อสม.

6 ทีมงา น เสริม - ทันตแพทย์ ; ทันตภิ บาล - เภสัชกร, จพง. เภสัชฯ - นักเทคนิคการแพทย์, จพง. ชันสูตรฯ - แพทย์แผนไทย - ทันตแพทย์ ; ทันตภิ บาล - เภสัชกร, จพง. เภสัชฯ - นักเทคนิคการแพทย์, จพง. ชันสูตรฯ - แพทย์แผนไทย ทีมงาน เฉพาะ กิจ ทีมงาน เฉพาะ กิจ - พยาบาลสุขภาพจิต - กายภาพบำบัด, แพทย์ทางเลือก - นักสังคมสงเคราะห์, ที่ปรึกษา ฯ - พยาบาลสุขภาพจิต - กายภาพบำบัด, แพทย์ทางเลือก - นักสังคมสงเคราะห์, ที่ปรึกษา ฯ

7

8


ดาวน์โหลด ppt - สถานะ สุขภาพดี - คุณภาพชีวิต ดี - มีความพึง พอใจ - สถานะ สุขภาพดี - คุณภาพชีวิต ดี - มีความพึง พอใจ - มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน & จำเป็น ที่มีคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google