งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการดำเนินงาน  ชุมชนมีความสุข สถานะสุขภาพดี - คุณภาพชีวิตดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการดำเนินงาน  ชุมชนมีความสุข สถานะสุขภาพดี - คุณภาพชีวิตดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการดำเนินงาน  ชุมชนมีความสุข สถานะสุขภาพดี - คุณภาพชีวิตดี
- คุณภาพชีวิตดี - มีความพึงพอใจ ชุมชนมีความสุข มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน & จำเป็น ที่มีคุณภาพ ประชาชน + ชุมชนดูแลสุขภาพตนเองได้ กระบวนการดำเนินงาน 

2 3๐ 2๐ 1๐ 3 H P&P Community

3 เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ
การดูแลสุขภาพด้วยทีมงานสหวิชาชีพ โดย ประชาชน + ชุมชน มีส่วนร่วม เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ

4 2. กำหนดทิศทาง + ยุทธศาสตร์
1. ทีมบริหารเป็นเอกภาพ 2. กำหนดทิศทาง + ยุทธศาสตร์ 3. จัดโครงสร้างการบริการ 4. กำหนดทีมสหวิชาชีพ + บทบาทหน้าที่ 5. ปรับปรุงสถานที่ เอื้ออำนวยต่อการทำงาน 6. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 7. สร้างสรรค์นวตกรรม 8. ติดตาม&ประเมินผล ( กระบวนการ , ผลผลิต , ผลลัพธ์)

5 ทีมงานหลัก แพทย์ อสม. จพง.สาธารณสุข พยาบาล

6 - กายภาพบำบัด , แพทย์ทางเลือก - นักสังคมสงเคราะห์ , ที่ปรึกษา ฯ
ทีมงานเสริม ทันตแพทย์ ; ทันตภิบาล เภสัชกร , จพง.เภสัชฯ - นักเทคนิคการแพทย์ , จพง.ชันสูตรฯ - แพทย์แผนไทย ทีมงาน เฉพาะกิจ - พยาบาลสุขภาพจิต - กายภาพบำบัด , แพทย์ทางเลือก - นักสังคมสงเคราะห์ , ที่ปรึกษา ฯ

7

8


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการดำเนินงาน  ชุมชนมีความสุข สถานะสุขภาพดี - คุณภาพชีวิตดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google