งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักสูตรการประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับคณะทำงานดำเนินการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักสูตรการประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับคณะทำงานดำเนินการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักสูตรการประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับคณะทำงานดำเนินการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2 2 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

3 3 ศึกษาแนวทางการ พัฒนาคุณภาพระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ วางหลักเกณฑ์รางวัล “คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ” (Public Sector Management Quality Award - PMQA) ปี 2548ปี 2547 ปี 2549 แผนการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดวางระบบการดำเนินงาน และการสร้างความพร้อม ให้ส่วนราชการต่าง ๆ  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การเตรียมความพร้อมให้ ส่วนราชการต่างๆ โดยการ สร้างผู้ตรวจประเมินภายใน และวิทยากรตัวคูณ  สร้างกลไกภายในสำนักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนให้ส่วนราชการ นำไปปฏิบัติ  สนับสนุน ส่งเสริม ส่วนราชการให้ยกระดับการ ปฏิบัติงานเพื่อขอสมัครเข้า รับรางวัล  เตรียมการวางระบบผู้ตรวจ ประเมินรางวัล เพื่อตรวจ ประเมิน ตัดสินให้รางวัล  ส่งเสริมให้มีหน่วยงาน ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

4 4 การดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

5 5 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ( น้ำหนัก : ร้อยละ 50) ผลสำเร็จตาม แผนปฏิบัติ ราชการ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ การให้บริการ ( น้ำหนัก : ร้อย ละ 10) คุณภาพการ ให้บริการ การจัดตั้ง ศูนย์บริการร่วม การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ ( น้ำหนัก : ร้อยละ 10) การบริหาร งบประมาณ การประหยัด พลังงาน การลดระยะเวลา การให้บริการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนา องค์กร ( น้ำหนัก : ร้อย ละ 30) การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและ สารสนเทศ การบริหารการป ลี่ยนแปลงและการ พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ องค์กร การบริหารความ เสี่ยง การถ่ายทอด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายของ ระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล

6 6 ตัวชี้วัดที่ 14 (จังหวัด) ตัวชี้วัดที่ 18 (ส่วนราชการ) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ น้ำหนัก จังหวัด : ร้อยละ 4 ส่วนราชการ : ร้อยละ 3 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการประเมินผล: การบริหารจัดการองค์กร

7 7 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนรายละเอียดการดำเนินการ ระดับ 1 จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ / จังหวัด / มหาวิทยาลัย ระดับ 2 จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐของส่วนราชการ / จังหวัด / มหาวิทยาลัย จัดทำแผนดำเนินการพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ หมวด (Category Champion) ตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ขออนุมัติแผนดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา ระดับ 3 จัดอบรมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน องค์กรด้วยตนเอง ระดับ 4 ความครบถ้วนของการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร ระดับ 5 ความครบถ้วนในการจัดทำเอกสารรายงานผลการ ดำเนินการเบื้องต้น

8 8 ขอบเขตการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับกรม ระดับกรม ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด ให้ดำเนินการทุกหน่วยงานรวมถึง หน่วยงานที่เป็นราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคด้วย ให้เลือกดำเนินการอย่างน้อย 1 อำเภอ โดยหน่วยงานที่นำมาดำเนินการให้หมายถึง ส่วนราชการประจำอำเภอเท่านั้นแต่อาจนำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการด้วยได้

9 9 ส่วนราชการประจำอำเภอ สนง. ประมงอำเภอ ส่วนราชการอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอ สนง. ที่ดินอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอ สนง. พัฒนาชุมชน อำเภอ สนง. สัสดีอำเภอ สนง.สาธารณสุข อำเภอ สนง. เกษตรอำเภอ สนง. ปศุสัตว์อำเภอ - สำนักพระพุทธศาสนา - วัฒนธรรม - ท้องถิ่น - ป่าไม้ - การศึกษานอกโรงเรียน - โรงพยาบาล - ตำรวจภูธร - หมวดการทาง - สรรพากร - การป้องกันและรักษาป่า ฯลฯ

10 10 ระดับคะแนน 1 กรม / จังหวัด ต้องมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ความรู้แก่ ข้าราชการในสังกัด โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนใน องค์กร สำหรับระดับจังหวัดนอกจากจะให้ความรู้แก่ข้าราชการใน ส่วนราชการประจำอำเภอแล้ว อาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ด้วย จัดประชุมชี้แจงอย่างน้อย 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

11 11 คณะทำงานดำเนินการควรประกอบด้วย 2 คณะ คือ 1. คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการฯ (Steering Committee) 2. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการและจัดทำ แผนดำเนินการ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ ระดับคะแนน 2

12 12 แนวทางการจัดตั้ง Steering Committee ระดับกรม หน้าที่ : สนับสนุน Working Team ในการดำเนินการ จัดสรร ทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามแผนปรับปรุง และสื่อสารให้ ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เกณฑ์มา ปรับปรุงองค์กร ผู้บริหารสูงสุด อธิบดี / เลขาธิการ (CEO) ผู้บริหารสูงสุด อธิบดี / เลขาธิการ (CEO) ผู้บริหารระดับรอง (รองอธิบดี /รองเลขาธิการ) ผู้บริหารระดับรอง (รองอธิบดี /รองเลขาธิการ) ผู้บริหารระดับรอง (ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง) ผู้บริหารระดับรอง (ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง) ผู้บริหารระดับรอง รองอธิบดี/รองเลขาธิการ (CCO) ผู้บริหารระดับรอง รองอธิบดี/รองเลขาธิการ (CCO) ประธาน รองประธาน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย (เลขานุการ) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย (เลขานุการ)

13 13 แนวทางการจัดตั้ง Working Team ระดับกรม หน้าที่ : จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรพร้อมกับประเมิน องค์กรด้วยตนเอง และจัดทำรายงานผลการดำเนินการ เบื้องต้นของส่วนราชการ Category Champion 1..2..3..4..5..6 Members รองประธาน Steering Committee (รองอธิบดี/รองเลขาธิการ) ทำหน้าที่ประธาน Working Team รองประธาน Steering Committee (รองอธิบดี/รองเลขาธิการ) ทำหน้าที่ประธาน Working Team เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย (เลขานุการ) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย (เลขานุการ) เลขานุการ

14 14 แนวทางการจัดตั้ง Steering Committee ระดับจังหวัด ผู้บริหารสูงสุด (ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO) ผู้บริหารสูงสุด (ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO) ผู้บริหารระดับรอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) ผู้บริหารระดับรอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) หัวหน้าสำนักงาน จังหวัด ผู้บริหารระดับรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (CCO) ผู้บริหารระดับรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (CCO) หน้าที่ : สนับสนุน Working Team ในการดำเนินการ จัดสรร ทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามแผนปรับปรุง และสื่อสารให้ทุก คนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เกณฑ์มาปรับปรุง องค์กร ประธาน รองประธาน นายอำเภอ (เลขานุการ) นายอำเภอ (เลขานุการ)

15 15 แนวทางการจัดตั้ง Working Team ระดับจังหวัด หน้าที่ : จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรพร้อมกับประเมินองค์กรด้วย ตนเอง และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเบื้องต้นของส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ Category Champion 1..2..3..4..5..6 หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ Category Champion 1..2..3..4..5..6 Members รองประธาน Steering Committee (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) ทำหน้าที่ ประธาน Working Team นายอำเภอ ทำหน้าที่รองประธาน Working Team เลขานุการ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย (เลขานุการ) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย (เลขานุการ)

16 16 แผนดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 1. กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ 2. ระยะเวลาในการดำเนินการ 3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

17 17 แผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตัวอย่าง

18 18 ส่วนราชการ / จังหวัด คัดเลือกตัวแทนจากคณะทำงาน จำนวน 6 คน (ตัวแทนหมวดละ 1 คน) เข้ารับการอบรม ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัด ทีมที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ คณะทำงานของตน ระดับคะแนน 3 อบรมคณะทำงาน

19 19 การพิจารณาการให้คะแนนในระดับขั้นตอนนี้แบ่งออก 2 ส่วน ส่วนที่ 1 พิจารณาจากจำนวนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ( 0.75 คะแนน) ผู้ที่มีเวลาเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถือว่าผ่านการอบรม จำนวนผู้ผ่าน การอบรม 65431 - 2 คะแนนที่ได้0.750.60.50.40.25 ส่วนที่ 2 พิจารณาจากการนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปถ่ายทอด (0.25 คะแนน)

20 20 อธิบายลักษณะองค์กรและความท้าทายต่อองค์กร ตอบคำถามตาม Template รวม 15 ข้อ ระดับคะแนน 4 ความครบถ้วนของการจัดทำ ลักษณะสำคัญขององค์กร

21 21 แนวทางการตอบคำถาม คำถามที่มีเครื่องหมาย # ต้องตอบโดยมีข้อมูลสารสนเทศ ในเรื่องนั้น ๆ คำถามที่ไม่มีเครื่องหมาย # เรื่องใดยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ตอบ  ยังไม่ทราบมาก่อนว่าจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ ในขั้นต่อไปจะดำเนินการโดย...................  ทราบว่าต้องดำเนินการ ทราบวิธีการ แต่ยังไม่ได้มีการ ดำเนินการใด ๆ ในขณะนี้ เพราะ....................... ในขั้นต่อไปจะดำเนินการโดย....................  ทราบว่าต้องดำเนินการ แต่ไม่ทราบวิธีการมาก่อน ในขั้นต่อไปจะได้นำเทคนิคทางการบริหารหรือ ดำเนินการโดย …… คำถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบ “ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคำถาม ในข้อนี้”

22 22 จำนวนข้อที่ตอบ คำถาม 3691215 คะแนนที่ได้รับ0.20.40.60.81.0 คะแนนที่ได้รับพิจารณาจากจำนวนข้อ ที่ส่วนราชการตอบ

23 23 อธิบายและตอบคำถามตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 7 หมวด รวม 90 ข้อ แนวทางการตอบคำถาม เช่นเดียวกับระดับ 4 ระดับคะแนน 5 ความครบถ้วนของการจัดทำเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้น

24 24 จำนวนข้อที่ตอบคำถาม3045607590 คะแนนที่ได้รับ0.20.40.60.81.0 คะแนนที่ได้รับพิจารณาจากจำนวนข้อที่ ส่วนราชการตอบคำถาม

25 25 รายงานผลการประเมิน ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ระดับขั้นตอนการดำเนินการคะแนนที่ได้รับ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 คะแนนรวม


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักสูตรการประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับคณะทำงานดำเนินการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google