งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการบริหารงานด้านการเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการบริหารงานด้านการเงินและบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการบริหารงานด้านการเงินและบัญชี
วันพุทธที่ ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ภัทริน จันทรโชติ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

2 ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารงาน
ผู้บริหาร ให้ความรู้ ( เครื่องมือการบริหารงานสมัยใหม่ ) เสริมแรงจูงใจ อุปกรณ์ในการทำงาน - ให้ความไว้วางใจ และเชื่อใจ ทีมงาน มีเป้าหมายเดียวกัน มุ่งมั่นการทำงานเป็นทีม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบงาน

3 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงาน
QC - การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนางานโดยใช้ผังก้างปลา KPI – การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก IT ใช้ IT เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ KM - การจัดการความรู้ Competency - การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่ต้องการ TQA - การบริหารคุณภาพงานตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ LEAN - การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหลือเท่าที่จำเป็น

4 ภารกิจของหัวหน้างานคลัง
การให้บริการทางการเงินและการบัญชี การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การบริหารจัดการคุณภาพงาน

5 การให้บริการทางการเงินและบัญชี
การให้บริการทางการเงินได้ตามเวลาที่กำหนด ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในงาน การติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล การสื่อสารภายในหน่วยงาน

6 การให้บริการทางการเงินและบัญชี
ผลลัพธ์ที่ต้องการ บรรยากาศในการทำงานดี การปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ตัวชี้วัดความสำเร็จ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

7 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
สร้างความสัมพันธ์และความแข็งแกร่งของทีมงาน การให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ใหม่มาใช้การทำงาน กำหนดข้อตกลงของทีมงาน

8 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้เพิ่มขึ้น ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ ความพึงพอใจของบุคลากร

9 การบริหารจัดการคุณภาพงาน ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA
การนำองค์กร การวางแผนงาน การมุ่งเน้นผู้รับบริการ การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ ผลลัพธ์

10 การบริหารตัดหารคุณภาพงานงาน ตามแนวทาง TQA
1. การนำองค์กร - การสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 2. การวางแผนงานทำงาน - การรับรู้แผนขององค์กรและจัดแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้อง - การวางแผนการรายงานความก้าวหน้าในส่วนที่รับผิดชอบ - การนำวิธีการใหม่ ๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน

11 การบริหารจัดการงานตามแนวทาง TQA
3. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ - นำข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง การปฏิบัติงาน - การตัดสินใจแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ และหลักเกณฑ์ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ - เก็บข้อมูลเพื่อรายงานผลคุณภาพงานตามตัวชี้วัด - การติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพื่อปรับปรุงงาน

12 การบริหารงานตามแนวทางTQA
5. การมุ่งเน้นบุคลากร - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ - ปรับสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้สะดวก และมีอุปกรณ์การทำงานอย่างเหมาะสม - ปกป้องดูแลให้การทำงานสามารถดำเนินงานไปด้วยดี 6. การจัดการกระบวนการ - มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อให้กระบวนการทำงาน ถูกต้อง รวดเร็ว - ใช้เทคโนโลยี่มาช่วยในการปฏิบัติงาน 7. ผลลัพธ์ - การให้บริการทางการเงินละการบัญชีได้ตามเวลาที่กำหนด - ผู้รับบริการพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

13 การบริหารจัดการคุณภาพงาน
ผลลัพธ์ที่ต้องการ พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยี่มาช่วยในการปฏิบัติงาน การรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ที่สามารถ Benchmark กับหน่วยงานอื่นได้

14 ข้อปฏิบัติที่ใช้ในการทำงาน
มีความพอใจในงาน จะได้ทำงานอย่างความสุข พัฒนา ฝึกฝน ตนเองให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ต้องรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การรู้กฎระเบียบจะทำให้งานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ต้องกล้าที่จะเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวม มีความมุ่งมั่น ความขยัน ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรค ต้องฝึกให้มีสติรู้ในสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ ฝึกทำแต่สิ่งที่จะนำเราไปยังจุดมุ่งหมายที่ต้องการ

15 ข้อปฏิบัติที่ใช้ในการทำงาน
ต้องมีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มี attitude ที่ดีต่อกัน ต้องเน้นให้ผู้ที่ทำงานกับเราได้รับการพัฒนา สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีโอกาสที่จะเติบโต เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจที่สำคัญ จะได้ตั้งใจทำงาน


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการบริหารงานด้านการเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google