งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการบริหารงานด้าน การเงินและบัญชี วันพุทธที่ 19 ตุลาคม พ. ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต หาดใหญ่ ภัทริน จันทรโชติ นักวิชาการเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการบริหารงานด้าน การเงินและบัญชี วันพุทธที่ 19 ตุลาคม พ. ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต หาดใหญ่ ภัทริน จันทรโชติ นักวิชาการเงินและบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการบริหารงานด้าน การเงินและบัญชี วันพุทธที่ 19 ตุลาคม พ. ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต หาดใหญ่ ภัทริน จันทรโชติ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

2 ผู้บริหาร - ให้ความรู้ ( เครื่องมือการบริหารงาน สมัยใหม่ ) - เสริมแรงจูงใจ อุปกรณ์ในการทำงาน ให้ความรู้ - ให้ความไว้วางใจ และเชื่อใจ ทีมงาน - มีเป้าหมายเดียวกัน - มุ่งมั่นการทำงานเป็นทีม - ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบงาน ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการ บริหารงาน

3 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงาน QC - การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนางาน โดยใช้ผังก้างปลา KPI – การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก IT - ใช้ IT เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ KM - การจัดการความรู้ Competency - การกำหนดความรู้ ความสามารถและทักษะที่ต้องการ TQA - การบริหารคุณภาพงานตาม แนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ LEAN - การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ เหลือเท่าที่จำเป็น

4 ภารกิจของหัวหน้างาน คลัง  การให้บริการทางการเงิน และการบัญชี  การพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา  การบริหารจัดการ คุณภาพงาน

5 การให้บริการทางการเงินและบัญชี  การให้บริการทางการเงินได้ตามเวลาที่ กำหนด  ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาใน งาน  การติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ  ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล  การสื่อสารภายในหน่วยงาน การสื่อสารภายในหน่วยงาน

6 การให้บริการทางการเงินและบัญชี การให้บริการทางการเงินและบัญชี ผลลัพธ์ที่ต้องการ  บรรยากาศในการทำงานดี  การปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ตัวชี้วัดความสำเร็จ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

7 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความสัมพันธ์และความ แข็งแกร่งของทีมงาน สร้างความสัมพันธ์และความ แข็งแกร่งของทีมงาน การให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำ ความรู้ใหม่มาใช้การทำงาน การให้เข้ารับการฝึกอบรม กำหนดข้อตกลงของทีมงาน

8 การพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้เพิ่มขึ้น ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ ความพึงพอใจของบุคลากร

9 การบริหารจัดการคุณภาพ งาน ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA  การนำองค์กร  การวางแผนงาน  การมุ่งเน้นผู้รับบริการ  การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้  การมุ่งเน้นบุคลากร  การจัดการกระบวนการ  ผลลัพธ์

10 การบริหารตัดหารคุณภาพงานงาน ตาม แนวทาง TQA 1. การนำองค์กร - การสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 2. การวางแผนงานทำงาน - การรับรู้แผนขององค์กรและจัดแผนงาน ของหน่วยงานให้สอดคล้อง - การวางแผนการรายงานความก้าวหน้าใน ส่วนที่รับผิดชอบ - การนำวิธีการใหม่ ๆมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน

11 การบริหารจัดการงานตามแนวทาง TQA 3. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ - นำข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึง พอใจมาปรับปรุง การปฏิบัติงาน - การตัดสินใจแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการ อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ และหลักเกณฑ์ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ - เก็บข้อมูลเพื่อรายงานผลคุณภาพงานตาม ตัวชี้วัด - การติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพื่อ ปรับปรุงงาน

12 การบริหารงานตามแนวทาง TQA 5. การมุ่งเน้นบุคลากร - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ - ปรับสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้สะดวก และมีอุปกรณ์การทำงานอย่างเหมาะสม - ปกป้องดูแลให้การทำงานสามารถดำเนินงานไปด้วยดี 6. การจัดการกระบวนการ - มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อให้กระบวนการทำงาน ถูกต้อง รวดเร็ว - ใช้เทคโนโลยี่มาช่วยในการปฏิบัติงาน 7. ผลลัพธ์ - การให้บริการทางการเงินละการบัญชีได้ตามเวลาที่กำหนด การให้บริการทางการเงินละการบัญชีได้ตามเวลาที่กำหนด - ผู้รับบริการพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

13 การบริหารจัดการ คุณภาพงาน ผลลัพธ์ที่ต้องการ  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  นำเทคโนโลยี่มาช่วยในการปฏิบัติงาน  การรายงานผลการดำเนินงานทาง การเงิน ที่สามารถ Benchmark กับหน่วยงาน อื่นได้ ที่สามารถ Benchmark กับหน่วยงาน อื่นได้

14 ข้อปฏิบัติที่ใช้ใน การทำงาน มีความพอใจในงาน จะได้ทำงาน อย่างความสุข พัฒนา ฝึกฝน ตนเองให้มีความรู้ เพิ่มขึ้น ต้องรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การรู้ กฎระเบียบจะทำให้งานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ต้องกล้าที่จะเสนอแนะเพื่อ ประโยชน์โดยรวม มีความมุ่งมั่น ความขยัน ไม่หวั่น เกรงต่ออุปสรรค ต้องฝึกให้มีสติรู้ในสิ่งที่ตนกำลังทำ อยู่ ฝึกทำแต่สิ่งที่จะนำเราไปยัง จุดมุ่งหมายที่ต้องการ

15 ข้อปฏิบัติที่ใช้ในการทำงาน ต้องมีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มี attitude ที่ดีต่อกัน ต้องเน้นให้ผู้ที่ทำงานกับเราได้รับการพัฒนา สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีโอกาสที่จะ เติบโต เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจที่สำคัญ จะได้ ตั้งใจทำงาน


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการบริหารงานด้าน การเงินและบัญชี วันพุทธที่ 19 ตุลาคม พ. ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต หาดใหญ่ ภัทริน จันทรโชติ นักวิชาการเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google