งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอบรม การบริหารทรัพยากรบุคคล เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมต้นคูณ อำเภอเมืองอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอบรม การบริหารทรัพยากรบุคคล เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมต้นคูณ อำเภอเมืองอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรม การบริหารทรัพยากรบุคคล เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมต้นคูณ อำเภอเมืองอุดรธานี โดย กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

2 วิทยากร นางนภาพร แก้วสี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนภาพร แก้วสี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

3 คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นมิติภายใน การพัฒนาองค์การ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร น้ำหนักร้อยละ 5

4 การประเมินผลโดยใช้แบบสำรวจ ผ่านระบบออนไลน์
● แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร (Human Resource Development Survey) ประกอบด้วย 10 ข้อคำถาม * HRD 5 ข้อ (1-5) * HRm 5 ข้อ (6-10)

5 การประเมินผลโดยใช้แบบสำรวจ ผ่านระบบออนไลน์
การประเมินผ่านระบบสำรวจออนไลน์ (Survey Online) ● ผู้ตอบต้องเป็นข้าราชการสังกัดใจ จว./ช่วยราชการจว.นั้นๆ ไม่น้อยกว่า1 ปี ● ต้องตอบครบทุกประเด็น ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน - ความเห็น - ความสำคัญ

6 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)
ปัจจัยการสำรวจ คำถาม ระดับความเห็น ระดับความสำคัญ น้อย มาก น้อย มาก Human Capital Survey HRM 1. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ 2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ ความสามารถ และผลงาน 4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 5. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทำให้อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง

7 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)
ปัจจัยการสำรวจ คำถาม ระดับความเห็น ระดับความสำคัญ น้อย มาก น้อย มาก Human Capital Survey HRD 6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและ พัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น 7. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้อง กับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 8. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความ เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และผลการ ประเมินการปฏิบัติราชการ 9. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ ข้าพเจ้ามีความชำนาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 10. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงาน บรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

8 การประเมินผลโดยใช้แบบสำรวจ ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้งที่ ๑)
ผลการประเมินผ่านระบบสำรวจออนไลน์ (Survey Online) จังหวัดอุดรธานี ● รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 – 4 มกราคม 2556 ● จากผู้ตอบจาก 400 คน คิดเป็นร้อยละ 112 ● ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.25 ● ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 36.50 ● ส่วนใหญ่ตำแหน่ง วิชาการระดับชำนาญการ ร้อยละ 46.00

9 ผลสำรวจความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลลากร
ระดับคะแนน 1 -10 HRM ข้อ 1. ค่า GAP = 1.8 ข้อ 2. ค่า GAP = 1.1 ข้อ 3. ค่า GAP = 2.2 ข้อ 4. ค่า GAP = 1.4 ข้อ 5. ค่า GAP = 1.8 เฉลี่ย ค่า GAP = 1.8

10 ผลสำรวจความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลลากร
ระดับคะแนน 1 -10 HRD ข้อ ค่า GAP = 1.3 ข้อ ค่า GAP = 1.3 ข้อ 8. ค่า GAP = 1.5 ข้อ 9. ค่า GAP = 1.3 ข้อ 10. ค่า GAP = 0.8 เฉลี่ย ค่า GAP = 1.2 ภาพรวม HRM + HRD ค่า GAP = 1.4

11 ผลสำรวจความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลลากร
ระดับคะแนน 1 -10 HRD ข้อ ค่า GAP = 1.3 ข้อ ค่า GAP = 1.3 ข้อ 8. ค่า GAP = 1.5 ข้อ 9. ค่า GAP = 1.3 ข้อ 10. ค่า GAP = 0.8 เฉลี่ย ค่า GAP = 1.2 ภาพรวม HRM + HRD ค่า GAP = 1.4

12

13

14 หลักการประเมินจากการสำรวจ Organization Development Survey
การทำให้ GAP น้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างปัจจัย ด้านระดับความสำคัญและความเห็นของบุคลากร ภายในองค์การ (Gap)

15 ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด
แผนพัฒนาบุคคลากร ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด _____________________________________ ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงาน ปัจจัยการสำรวจ คำถามการสำรวจออนไลน์ Gap โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ข้อมูลปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนพัฒนาฯ * ตัวชี้วัด เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ : * ข้อมูลปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผน ได้แก่ ผลการสำรวจที่มี Gap สูง ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ ความท้าทายองค์การ ฯลฯ ความเห็นเพิ่มเติมของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ลงนาม ผู้บริหาร วันที่อนุมัติ ( )

16 ภารกิจ ๑. การจัดแผนพัฒนาบุคลากร - สำรวจข้อมูลบุคลากร - แบบฟอร์มการจัดทำแผน ๒. การตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Surve) รอบที่ ๒ ๓. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๕๗- ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี

17 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอบรม การบริหารทรัพยากรบุคคล เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมต้นคูณ อำเภอเมืองอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google