งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำความเข้าใจกับ HA ทำความเข้าใจกับ HA กระทำหน้าที่ตามเป้าหมายของ องค์กรอย่างสมบูรณ์ หัวใจการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือ หัวใจการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือ การเน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำความเข้าใจกับ HA ทำความเข้าใจกับ HA กระทำหน้าที่ตามเป้าหมายของ องค์กรอย่างสมบูรณ์ หัวใจการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือ หัวใจการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือ การเน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทำความเข้าใจกับ HA ทำความเข้าใจกับ HA กระทำหน้าที่ตามเป้าหมายของ องค์กรอย่างสมบูรณ์ หัวใจการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือ หัวใจการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือ การเน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง การเน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม การทบทวนประเมินตนเองทุกระดับ การทบทวนประเมินตนเองทุกระดับ การปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3 ผู้รับผลงานเป็น ศูนย์กลาง ผู้รับผลงานเป็น ศูนย์กลาง แนว คิด แนว คิด มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของ ผู้ป่วย และผู้รับบริการ การดูแลแบบองค์รวม การทำมาตรฐานวิชาชีพมาสู่การ ปฏิบัติ การพิทักษ์ สิทธิ และศักดิ์ศรี ของผู้รับบริการ

4 การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม ครอบคลุม ทีมภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างวิชาชีพ ระหว่างระบบงาน ในกลุ่มผู้บริหาร และ ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน การทำงาน เป็นทีม การทำงาน เป็นทีม เ เปิดใจรับฟังกัน แ แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ป ปรึกษาอย่างไม่เป็น ทางการ G Grand Round ป ประชุมของทีมงาน

5 การทบทวนประเมิน ตนเอง การทบทวนประเมิน ตนเอง การทบทวน (Review) การตรวจสอบ (Audit) การประเมิน (Assessment)

6 เป้าหมาย เป้าหมาย ก. ขจัดความเสี่ยง หรือสิ่งที่ไม่อยาก ให้เกิด หรือให้น้อยที่สุด ข. การรักษาความคงเส้นคงวา ของ การปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ ข. การรักษาความคงเส้นคงวา ของ การปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ ค. เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค. เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7 การทบทวน การทบทวน ในมุมมองของ ผู้รับผลงาน ในมุมมองของผู้ ทำงาน ในมุมมองของผู้ ทำงาน ในมุมมองของ วิชาชีพ ในมุมมองของ วิชาชีพ ในมุมมองของ องค์กร ในมุมมองของ องค์กร

8 วิธีการทบทวน วิธีการทบทวน เชิงปริมาณ เชิง คุณภาพ เชิง คุณภาพ

9 สรุป สรุป

10 การพัฒนาการและ การเรียนรู้ การพัฒนาการและ การเรียนรู้ สร้างความตระหนักแก่ เจ้าหน้าที่ สร้างความตระหนักแก่ เจ้าหน้าที่ ฝึกฝนทักษะของทีม ฝึกฝนทักษะของทีม คุณภาพเริ่มที่แต่ละคน คุณภาพเริ่มที่แต่ละคน คุณภาพคือการทำงาน ของเราให้ง่ายขึ้น คุณภาพคือการทำงาน ของเราให้ง่ายขึ้น

11 การพัฒนาการและ การเรียนรู้ การพัฒนาการและ การเรียนรู้ สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ ( คิดเชิงบวก, ตื่นตัว, สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ ( คิดเชิงบวก, ตื่นตัว, เห็นคุณค่า, ให้โอกาส, มีแรงจูงใจ ) เห็นคุณค่า, ให้โอกาส, มีแรงจูงใจ ) ฝึกฝนทักษะของทีม ฝึกฝนทักษะของทีม คุณภาพเริ่มที่แต่ละคน คุณภาพเริ่มที่แต่ละคน คุณภาพคือการทำงานของเรา ให้ง่ายขึ้น ( ซ้ำซ้อน, คุณภาพคือการทำงานของเรา ให้ง่ายขึ้น ( ซ้ำซ้อน, ซับซ้อน, สูญเปล่า, สูญหาย, เสียเวลา, เสียโอกาส ) ซับซ้อน, สูญเปล่า, สูญหาย, เสียเวลา, เสียโอกาส ) คุณภาพ คือการตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้รับบริการ คุณภาพ คือการตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้รับบริการ คุณภาพ คือการทำหน้าที่ตามเป้าหมายของ องค์กร / หน่วยงานสมบูรณ์ คุณภาพ คือการทำหน้าที่ตามเป้าหมายของ องค์กร / หน่วยงานสมบูรณ์ แผนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ แผนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

12 11 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ภาพรวมใช้วิกฤติเป็น โอกาส เชิงรุกสร้างวัฒนธรรม คุณภาพ จุดเริ่มนำปัญหามา ทบทวนเพื่อ แก้ไขปัญหา วิเคราะห์เป้าหมาย และกระบวนการ อย่างเป็นระบบ ประเมินระดับ การปฏิบัติตาม มาตรฐาน HA กระบวน คุณภาพ C-A-P-D (RM/QA) P-D-C-A(QA) C-A-P-D(CQI) องค์กรเรียนรู้ และพัฒนา เครื่องชี้วัด ความสำเร็จ ปฏิบัติตาม แนวทางที่ กำหนด QA/CQI ที่ สอดคล้องกับ เป้าหมายหลักของ หน่วยงาน เครื่องชี้วัด คุณภาพที่ดีขึ้น มาตรฐาน HA ไม่เน้น มาตรฐาน HA มาตรฐาน HA ที่ จำเป็นและปฏิบัติ ได้ไม่ยาก มาตรฐาน HA ครบถ้วน ประเมิน ตนเอง เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง ( ไม่ เน้นแบบฟอร์ม ) เพื่อการหาโอกาส พัฒนา เพื่อสังเคราะห์ การพัฒนาและ ผลที่ได้รับ ความ ครอบคลุม ครอบคลุม ปัญหาที่เกิด ครอบคลุมกระบวน สำคัญการทั้งหมด เชื่อมโยง กระบวนการ และระบบงาน

13 กลวิธีการคิดค้น มาตรการแก้ไขปัญหา ข้อมูลข้อมูล คัดกรองคัดกรอง คิด สร้างสรร ค์ Root Cause Analysi s Existin g Guideli nes มาตรการ ป้องกัน Input Process Monitor มาตรการ แก้ไข

14 ศักยภาพ ความคาดหวัง ความต้องการ มาตรฐาน บรรทัดฐาน สภาพปัจจุบัน ความสูญเสีย โอกาสความเป็นจริงผู้รับผลงาน วิชาชีพ ความเสี่ยง โอกาสพัฒนา ปัญหา


ดาวน์โหลด ppt ทำความเข้าใจกับ HA ทำความเข้าใจกับ HA กระทำหน้าที่ตามเป้าหมายของ องค์กรอย่างสมบูรณ์ หัวใจการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือ หัวใจการบรรลุเป้าหมายองค์กร คือ การเน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google