งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวคิด การพัฒนากองบริการการศึกษา. ความเป็นมา กระแสโลกาภิวัตน์, สังคมแห่งการเรียนรู้ การปฏิรูประบบราชการ - เน้นผลสัมฤทธิ์ - เน้นการมีส่วนร่วม - การตัดสินใจอิงฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวคิด การพัฒนากองบริการการศึกษา. ความเป็นมา กระแสโลกาภิวัตน์, สังคมแห่งการเรียนรู้ การปฏิรูประบบราชการ - เน้นผลสัมฤทธิ์ - เน้นการมีส่วนร่วม - การตัดสินใจอิงฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวคิด การพัฒนากองบริการการศึกษา

2 ความเป็นมา กระแสโลกาภิวัตน์, สังคมแห่งการเรียนรู้ การปฏิรูประบบราชการ - เน้นผลสัมฤทธิ์ - เน้นการมีส่วนร่วม - การตัดสินใจอิงฐานข้อมูล ฐานความรู้ - เน้นการใช้ความรู้แบบเชิงลึก (tacit knowledge) - การพัฒนาคนที่สอดคล้องกับภารกิจ ระบบประกันคุณภาพ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ราชการไทยใสสะอาด คตง ……………….

3 การปรับปรุง ประสิทธิภาพ การพัฒนา คุณภาพ การเพิ่มขีด สมรรถนะ แผนพัฒนากองบริการ การศึกษา ประเด็น ยุทธศาสตร์ แผนการบริหาร จัดการ ตามประเด็น ยุทธศาสตร์ ผลสัมฤ ทธิ์ การ เปลี่ยนแป ลงเป็น การทั่วไป ( ภาค บังคับ ) Strategic Approach ตัว ผลักดั น มิติ 1 ประสิทธิผล มิติ 3 ประสิทธิภาพ มิติ 2 คุณภาพ มิติ 4 การ เรียนรู้ และ พัฒนา และ พัฒนา

4 แผนพัฒนากองบริการ การศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ + ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย การ เปลี่ยนแป ลงเป็น การทั่วไป ( ภาค บังคับ ) แผนพัฒนา คุณภาพ แผนปรับปรุง ประสิทธิภาพ แผนเพิ่มขีด สมรรถนะ แผนการบริหารจัดการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ มิติ 1 ประสิทธิผล ตามแผน ยุทธศาสตร์ มิติ 2 คุณภาพ มิติ 3 ประสิทธิภาพ มิติ 4 การเรียนรู้ และพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ตัวผลักดัน กรอบแนวคิดการพัฒนากองบริการการศึกษา

5 การบริหารกระบวนการ กระบวนการบริหารลูกค้า การวางระบบบริหารจัดการ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูล สารสนเทศ & ทุน ความรู้ ทุนองค์กร เพิ่มความพร้อม เชิง ยุทธศาสตร์ เพิ่มคุณค่า Value Creation การพัฒนาขั้นตอนการ ทำงานให้ดีขึ้น Reengineering Lean Enterprise Six Sigma /TQM/JD ลดต้นทุน & ความ สูญเสีย ลดรอบระยะเวลา ดำเนินการ เพิ่มผลผลิต กรอบแนวคิดการพัฒนากองบริการการศึกษา เพิ่มความพึง พอใจ การดูแล ผู้รับบริการ ความโปร่งใส มี ส่วนร่วม เพิ่มความ ไว้วางใจ ประสิทธิภาพefficiency คุณภาพquality ขีดสมรรถนะ capacity- building effectiveness

6 การบริหารกระบวนการ Operations Management Processes การออกแบบขั้นตอนใหม่ รื้อปรับระบบงาน Reengineering ควบคุมคุณภาพ Six Sigma TQM/PDCA ลดระยะเวลา/ ขั้นตอน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต งานหลักสูตร ฯ งานหลักสูตร ฯ งานทะเบียน ฯ งานทะเบียน ฯ งานวิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานธุรการ งานธุรการ ลดกฎระเบียบ ลดขั้นตอน/ทำให้ง่าย Job Description

7 กระบวนการบริหารลูกค้า Customer Management Processes บริการด้วยใจ Service Mind สร้างเครือข่าย ความพึงพอใจSatisfaction ความไว้วางใจTrust โปร่งใส มีส่วนร่วม งานหลักสูตร ฯ งานหลักสูตร ฯ งานทะเบียน ฯ งานทะเบียน ฯ งานวิเทศสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานธุรการ งานธุรการ

8 การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ Intangible Assets Management Processes การสร้าง “ความพร้อม” ในการไปสู่ คุณภาพที่เป็น เลิศ ทุนมนุษย์ Human Capital ทุนข้อมูลสารสนเทศและทุนความรู้ Information Capital ทุนองค์การ Organization Capital ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม วัฒนธรรม องค์กร การถ่ายทอด เป้าหมาย ระบบฐานข้อมูล เครือข่าย ทักษะ ขีดความสามารถ ความรู้ คุณค่า Human Capital Development PlanHuman Capital Development Plan ICT PlanICT Plan Knowledge Mgt. Individual ScorecardIndividual Scorecard

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามภาระกิจ ลดขั้นตอนการ ทำงาน เป้าประสงค์ 1. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้ที่มี ประสิทธิภาพ 2. ปรับปรุงกระบวนงานปัจจุบันให้มี ประสิทธิภาพในการ ทำงานและมีคุณภาพในการให้บริการ ทำงานและมีคุณภาพในการให้บริการ 3. สนับสนุนการทำงานเป็นทีมและส่งเสริม การทำงานโดย ใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยความรู้สึกเป็น เจ้าของร่วมกันและ ใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยความรู้สึกเป็น เจ้าของร่วมกันและ เป็นกองบริการการศึกษาทุกคน เป็นกองบริการการศึกษาทุกคน กลยุทธ์

10 1. 1. ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวัฒนธรรมการ ทำงานของบุคลากรใน กองไปสู่ระบบประกันคุณภาพ 2. 2. ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมจาก บุคลากรและใช้หลักกัลยานิมิตร 3. 3. พัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มความ สะดวกและรวดเร็วกับผู้ใช้ และผู้เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการ ทำงาน มีระบบประกันคุณภาพการทำงานเพื่อเพิ่ม ความพึงพอใจและความไว้วางใจให้เกิดกับ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง เป้าประสงค์

11 1. บริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ มีประสิทธิภาพและ คุณภาพ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า คุณภาพ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 2. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลเป็นระบบ Internet 3. สนับสนุนส่งเสริมการทำผลงานทาง วิชาการของบุคลากร เช่น การ ทำวิจัยสถาบันการเขียนบทความ เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง ทำวิจัยสถาบันการเขียนบทความ เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง คุณภาพการทำงานและสร้างความเป็นมือ อาชีพ คุณภาพการทำงานและสร้างความเป็นมือ อาชีพ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและ การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารองค์กร เพื่อการบริหารองค์กร กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดสมรรถนะของ องค์กร บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพิ่มขีด ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่สภาพแวดล้อมการ ทำงานใหม่ เป้าประสงค์

12 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวคิด การพัฒนากองบริการการศึกษา. ความเป็นมา กระแสโลกาภิวัตน์, สังคมแห่งการเรียนรู้ การปฏิรูประบบราชการ - เน้นผลสัมฤทธิ์ - เน้นการมีส่วนร่วม - การตัดสินใจอิงฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google