งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินผล ความหมาย การวัดผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงาน ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดย เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ มาตรฐานที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินผล ความหมาย การวัดผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงาน ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดย เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ มาตรฐานที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินผล ความหมาย การวัดผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงาน ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดย เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ มาตรฐานที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ มุ่งให้มีการ ปรับปรุงการทำงานของพนักงาน มากกว่าการจับผิดหรือลงโทษ ทำ 2 ด้านคือ - ประเมินผลงานที่ วัดได้ - ประเมินสมรรถภาพของ พนักงาน

2 ประโยชน์ในการติดตาม การประเมินผล 1. เพื่อที่จะได้ทราบ ผลงานของทุกคน 2. เพื่อรู้จุดเด่นจุด ด้อย 3. ประกอบการ พิจารณาให้คุณให้โทษ

3 ประโยชน์ในการติดตาม การประเมินผล 5. เพื่อบริหารทรัพยากร มนุษย์ 6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กร 4. เพื่อเป็นข้อมูลในการ วางแผนฝึกอบรมบุคคลากร

4 วิธีการติตามประเมินผล งาน 1. บันทึกปริมาณ งาน 2. เปรียบเทียบ ระหว่างบุคคล 3. ตรวจรายการ 4. โดยบุคคล 5. โดย คณะกรรมการ 6. ตั้งเป้าหมายร่วมกัน

5 กระบวนการติดตาม ผลงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย - เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานให้ดีขึ้น - เลือกวิธีการให้ สอดคล้องกับลักษณะงาน - กำหนดมาตรฐานใน การปฏิบัติงาน

6 วัตถุประสงค์เป้าหมาย - การประเมินผล - การวิเคราะห์ - นำผลดีจากการ วิเคราะห์มาใช้ - ทำความเข้าใจกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง

7 สรุปการติดตาม ประเมินผลงาน ติดตามประเมินผลงาน เป็น วิธีการสำคัญใน ติดตามประเมินผลงาน เป็น วิธีการสำคัญใน การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานในองค์กร ควร รู้วิธีการที่ถูกต้อง ลดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็งในองค์กร


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินผล ความหมาย การวัดผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงาน ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดย เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ มาตรฐานที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google