งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NSO นาวาอากาศตรีหญิง พร ประภา โลจนะวงศกร. NSO การจัดองค์กร และการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NSO นาวาอากาศตรีหญิง พร ประภา โลจนะวงศกร. NSO การจัดองค์กร และการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NSO นาวาอากาศตรีหญิง พร ประภา โลจนะวงศกร

2 NSO

3 การจัดองค์กร และการบริหาร

4 โครงสร้างการจัดการบทบาทหน้าที่ NSO มีการจัดโครงสร้างการบริหารการพยาบาล / กำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน กำหนดเป้าหมาย / วัตถุประสงค์และเครื่องชี้วัด ชัดเจน มีระบบการสื่อสาร / แก้ไขปัญหาภายใน / ระหว่าง วิชาชีพ มีนโยบาย / แนวทางปฏิบัติในการติดตามกำกับ ให้เจ้าหน้าที่อยู่ในมาตรฐาน มีแผนพัฒนาทางด้านการพยาบาลชัดเจน

5 การจัดการ ทรัพยากรบุคคล

6 ความรู้ความสามารถผู้นำทางการ พยาบาล การจัดอัตรากำลัง การกำกับดูแลมาตรฐานและ จริยธรรมวิชาชีพ ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ทางการพยาบาล การจัดการ ทรัพยากรบุคคล

7 การกำกับดูแลมาตรฐานและ จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ 10 ข้อ ได้แก่ 1. ความสามารถในการประเมินปัญหา 2. ความสามารถในการให้การพยาบาลสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและ ครอบครัว แต่ละราย 3. ความสามารถในการปรับปรุงการพยาบาลให้ เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 4. ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ ปัญหาฉุกเฉินและรายงานได้ทันท่วงที 5. ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเหตุการณ์

8 การกำกับดูแลมาตรฐานและ จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ 10 ข้อ ได้แก่ 6. ตัดสินวินิจฉัยสั่งการได้เป็นอย่างดี มีเหตุผล 7. มีความสามารถในการให้ความรู้และให้การ ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย และครอบครัว 8. ความสามารถในการให้การพยาบาล / ช่วยเหลือ จนท. ระดับต่ำกว่าในกรณีที่ต้องให้การพยาบาลที่ ซับซ้อน 9. ความสามารถประยุกต์ความรู้การปฏิบัติงานได้ อย่างมีเหตุผล 10. ความสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมงานในการ แก้ไขปัญหาของผู้ป่วย

9 ศักยภาพและ การพัฒนาทรัพยากร บุคคล

10 การวางแผน / กำหนดเนื้อหาพัฒนา การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ทางการพยาบาล ผลลัพธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

11 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ

12 ขยาย CQI ไปยังหน่วยงานอื่นแต่ยัง จำกัดเฉพาะในงานการ พยาบาล CQI ตอบสนองปัญหา / ความเสี่ยง / เป้าหมายของ NSO และ กระบวนการดูแลผู้ป่วย โดยเชื่อมโยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพอื่น

13 ประเมินผล CQI นำผลการประเมินผลงาน CQI ภายในการ พยาบาลมาปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษา ร่วมกับสหวิชาชีพและปรับปรุงระบบ / กระบวนการบริหารการพยาบาล

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt NSO นาวาอากาศตรีหญิง พร ประภา โลจนะวงศกร. NSO การจัดองค์กร และการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google