งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทบาทหน้าที่ของ HR ยุคใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบริหาร “ คน ” ทำงานเชิงรุก (Proactive) ไม่นั่งคอยให้พนักงาน เดินมาขอความช่วยเหลือ แต่จะเป็นผู้ที่เข้าไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทบาทหน้าที่ของ HR ยุคใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบริหาร “ คน ” ทำงานเชิงรุก (Proactive) ไม่นั่งคอยให้พนักงาน เดินมาขอความช่วยเหลือ แต่จะเป็นผู้ที่เข้าไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทบาทหน้าที่ของ HR ยุคใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบริหาร “ คน ” ทำงานเชิงรุก (Proactive) ไม่นั่งคอยให้พนักงาน เดินมาขอความช่วยเหลือ แต่จะเป็นผู้ที่เข้าไป ช่วยเหลือพนักงานก่อนที่จะถูกร้องขอ เป็น “ ผู้นำ ” ในการนำเทคนิคการบริหารบุคคล สมัยใหม่เข้าไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้ผลการ ปฏิบัติงานโดยรวมตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ขององค์กร เป็นที่ปรึกษาให้แก่หัวหน้างานในการคิดแก้ไข ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับคน เพื่อช่วยให้ “ คน ” ในองค์กร ผลิตผลงานได้ “ เป้าหมาย ” ที่องค์กรกำหนด

2 บทบาทหน้าที่ของ HR ยุคใหม่ Strategic Partner: เป็นผู้ที่ช่วยพัฒนาพนักงานให้ มีศักยภาพสูง สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการ Administrative Expert: มีความสามารถในการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านบริหารทรัพยากร มนุษย์ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง (Restructure) หรือ การลดขนาดขององค์กร (Downsizing) Employee Champion: ให้ความช่วยเหลือพนักงาน ทั้งในเรื่องส่วนตัว ( ที่เกี่ยวข้องกับงาน ) และปัญหา ในเรื่องงาน จนเป็นที่รักและชื่นชมของพนักงาน Change Agent: เป็นผู้ริเริ่มและนำนวัตกรรมการ บริหารงานบุคคลแบบใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กร ตลอดเวลา 2

3 เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล สรร หา พัฒนารักษาไว้ ใช้ประโยชน์ หาคนดี คนเก่ง เข้ามาทำงาน พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง ยิ่งขึ้น รักษาให้อยู่นาน ๆ จัดสรร ทรัพยากร ให้เหมาะสม ส่งเสริมให้ ทำงานเต็ม ศักยภาพ 3 การจัดการทรัพยากรบุคคลแบบยั่งยืน เหมาะสมกับองค์กรทุกขนาด เพิ่มขวัญกำลังใจ ลดอัตราการเข้าออก เพิ่มความผูกพัน และ ความภักดีต่อกิจการ พนักงานมีความสุข ความพอใจในการทำงาน พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน องค์กรและพนักงานพัฒนาเติบโตไปด้วยกัน และนำความยั่งยืนมาสู่องค์กรระยะยาว

4 แกนหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) หลักคุณธรรม (Merit) กระจายความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล HR Decentralization หลักคุณภาพชีวิต ( Work Life Quality) 4 จรรยาบรรณของนักบริหารงานบุคคล 1. พึงซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เคารพเอกสิทธิ์ขององค์การและ ฝ่ายบริหาร 2. ยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และรักษา ผลประโยชน์ของทุกฝ่าย 3. วางตัวและมีจุดยืนในฐานะฝ่ายนายจ้างอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนายจ้างและสิทธิอันพึงมี พึงได้ของลูกจ้าง 4. รักษาและปฏิบัติตามกม. ระเบียบข้อบังคับในการ ทำงานข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้างหรือข้อตกลงอื่น ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างเคร่งครัด 5. มีทัศนคติที่ต่อทุกฝ่าย

5 5 Competencies Standard ผู้ที่จะรับผิดชอบเรื่องการบริหารบุคคลและรวมทั้งฝ่าย ที่ปรึกษาฝ่ายบุคคล ควรจะมี Competencies Standard หมายถึง คุณลักษณะบุคคลที่มี ความสัมพันธ์โดยตรงกับการต้องปฏิบัติงานให้ได้ผล อย่างทรงคุณค่า สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ 1. มีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้ 2. มีอะไรบ้างที่ จำเป็นต้องทำให้ได้ 3. มีคุณลักษณะของบุคคลอะไรบ้างที่ต้องมี / ต้องเป็น HR generalist: HR generalist: ผู้ที่รับผิดชอบและทำงานต่างๆ ที่ หลากหลายในการบริหารงานบุคคล HR specialist: HR specialist: ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่าง ลึกซึ้งในงานเฉพาะด้านของการบริหารงานบุคคล เช่น Recruitment Training HRIS Employment Law Payroll

6 6 Vision & Missio n Corpo rate Strate gy โครงสร้ าง ตำแหน่ งงาน โครงสร้า ง เงินเดือน และ สวัสดิการ ระบบ บริหาร ผลตอบแท น การปรับ เงินเดือน ประจำปี การเลื่อน ตำแหน่ง เอกสาร กำหนด หน้าที่ งาน วัฒนธรรม องค์กร แผน อัตรา กำลังคน ระบบ สมรรถน ะของ ตำแหน่ง งาน ระบบ พัฒนา อาชีพ และ แผน ทดแทน ตำแหน่ง ระบบ ประเมินผ ลการ ปฏิบัติงา น ระบบพัฒนา ภาวะผู้นำ การ วิเคราะ ห์งาน High Perfor mance Organiz ation High Perfor mance People Natur e of Busin ess โครงสร้า ง องค์กร Integrated HR System


ดาวน์โหลด ppt 1 บทบาทหน้าที่ของ HR ยุคใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบริหาร “ คน ” ทำงานเชิงรุก (Proactive) ไม่นั่งคอยให้พนักงาน เดินมาขอความช่วยเหลือ แต่จะเป็นผู้ที่เข้าไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google