งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหน้าที่ของ HR ยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหน้าที่ของ HR ยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหน้าที่ของ HR ยุคใหม่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบริหาร “คน” ทำงานเชิงรุก (Proactive) ไม่นั่งคอยให้พนักงานเดินมาขอความช่วยเหลือ แต่จะเป็นผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือพนักงานก่อนที่จะถูกร้องขอ เป็น “ผู้นำ” ในการนำเทคนิคการบริหารบุคคลสมัยใหม่เข้าไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เป็นที่ปรึกษาให้แก่หัวหน้างานในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับคน เพื่อช่วยให้ “คน” ในองค์กรผลิตผลงานได้ “เป้าหมาย” ที่องค์กรกำหนด

2 บทบาทหน้าที่ของ HR ยุคใหม่
Strategic Partner: เป็นผู้ที่ช่วยพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพสูง สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการ Administrative Expert: มีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง(Restructure) หรือการลดขนาดขององค์กร (Downsizing) Employee Champion: ให้ความช่วยเหลือพนักงานทั้งในเรื่องส่วนตัว (ที่เกี่ยวข้องกับงาน) และปัญหาในเรื่องงาน จนเป็นที่รักและชื่นชมของพนักงาน Change Agent: เป็นผู้ริเริ่มและนำนวัตกรรมการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กรตลอดเวลา

3 เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล
สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์ หาคนดี คนเก่ง เข้ามาทำงาน พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง ยิ่งขึ้น จัดสรรทรัพยากร ให้เหมาะสม ส่งเสริมให้ทำงานเต็มศักยภาพ รักษาให้อยู่นาน ๆ การจัดการทรัพยากรบุคคลแบบยั่งยืน เหมาะสมกับองค์กรทุกขนาด เพิ่มขวัญกำลังใจ ลดอัตราการเข้าออก เพิ่มความผูกพัน และ ความภักดีต่อกิจการ พนักงานมีความสุข ความพอใจในการทำงาน พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน องค์กรและพนักงานพัฒนาเติบโตไปด้วยกัน และนำความยั่งยืนมาสู่องค์กรระยะยาว

4 กระจายความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แกนหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) หลักคุณธรรม (Merit) หลักคุณภาพชีวิต (Work Life Quality) จรรยาบรรณของนักบริหารงานบุคคล 1. พึงซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เคารพเอกสิทธิ์ขององค์การและฝ่ายบริหาร 2. ยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย 3. วางตัวและมีจุดยืนในฐานะฝ่ายนายจ้างอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนายจ้างและสิทธิอันพึงมีพึงได้ของลูกจ้าง 4. รักษาและปฏิบัติตามกม. ระเบียบข้อบังคับในการทำงานข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้างหรือข้อตกลงอื่นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างเคร่งครัด 5. มีทัศนคติที่ต่อทุกฝ่าย กระจายความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล HR Decentralization

5 Competencies Standard
1. มีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้ 2. มีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องทำให้ได้ 3. มีคุณลักษณะของบุคคลอะไรบ้างที่ต้องมี / ต้องเป็น HR generalist: ผู้ที่รับผิดชอบและทำงานต่างๆ ที่หลากหลายในการบริหารงานบุคคล HR specialist: ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในงานเฉพาะด้านของการบริหารงานบุคคล เช่น Recruitment Training HRIS Employment Law Payroll

6 Integrated HR System Vision & Mission โครงสร้างตำแหน่งงาน Corporate
โครงสร้าง เงินเดือนและ สวัสดิการ ระบบบริหาร ผลตอบแทน การปรับเงินเดือน ประจำปี การเลื่อนตำแหน่ง โครงสร้างตำแหน่งงาน Corporate Strategy Nature of Business High Performance Organization การวิเคราะห์งาน เอกสารกำหนด หน้าที่งาน แผนอัตรา กำลังคน โครงสร้าง องค์กร High Performance People ระบบพัฒนาอาชีพและ แผนทดแทนตำแหน่ง ระบบสมรรถนะของตำแหน่งงาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบพัฒนาภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหน้าที่ของ HR ยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google