งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการ สหกรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะ จินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการ สหกรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะ จินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการ สหกรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะ จินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ องค์กรสหกรณ์ + องค์กรธุรกิจ องค์กรสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ สหกรณ์ องค์กรธุรกิจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

3 หน้าที่การจัดการ POSDCORB POSDC POLC - Planning ( การวางแผน ) - Organizing ( การจัด องค์การ ) - Leading ( การ นำ ) - Controlling ( การควบคุม ) หน้าที่ธุรกิจ - Production - Marketing - Financing - Personnel - Information Management Tools (Management Techniques) - TQM - Strategic Plan - BSC - Benchmarking - KPIs - PDCA - CSR - CRM - HRM - KM - Kaizen - Six Sigma - Good Governance - CFSAWS:ss etc

4 TQM MBNQA TQACQA ระบบประกันคุณภาพ การศึกษา PMQA

5 TQM : Total Quality Management การบริหารคุณภาพโดยรวม การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ

6 หลักการสำคัญของ TQM 1. การมุ่งเน้นคุณภาพ 2. การปรับปรุงกระบวนการ 3. การมีส่วนร่วมของทุกคนใน องค์กร 4. มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ

7 ความสัมพันธ์ของ TQM สมาชิกทุกคน มีส่วนร่วม TQM การให้ ความสำคัญ กับลูกค้า การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

8 ปรัชญา TQM “Quality First”

9 วัตถุประสงค์หลักของ TQM ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ทำให้คุณภาพชีวิตของบุคลากร ทุกคนดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง องค์กรมีการพัฒนา มีกำไร อยู่ รอด เติบโต

10 MBNQA Malcolm Baldrige National Quality Award CQA

11 Cooperative Quality Award เทคนิคการพัฒนาตนเอง

12 มุมมองเชิงระบบ โครงร่างองค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน 5. การมุ่งเน้น กลยุทธ์ ทรัพยากรบุคคล 1. การนำองค์กร 7. ผลลัพธ์ การ ดำเนินงาน 3. การมุ่งเน้น 6. การจัดการ ผู้ใช้บริการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

13 หมวด 1 การนำองค์กร 1. การนำองค์กรโดยผู้บริหาร ระดับสูง - การกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม ขององค์กร - การสื่อสารของผู้บริหาร - การทบทวนเพื่อปรับปรุงการ ดำเนินงาน 2. ธรรมาภิบาลและการเป็นผู้นำ ชุมชน - การมีธรรมาภิบาล - การปฏิบัติตามกฎหมายและมี จริยธรรม - การเป็นผู้นำชุมชน

14 หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ 1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ - กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ 2. การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ - การจัดทำแผนปฏิบัติการและการ ถ่ายทอดสู่การ ปฏิบัติ

15 หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า / ผู้ใช้บริการ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ 2. การสร้างและรักษา ความสัมพันธ์กับลูกค้า 3. การประเมินความพึงพอใจของ ลูกค้า

16 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ 1. การใช้ข้อมูล เพื่อพัฒนาการ ดำเนินงาน 2. การวัด การวิเคราะห์ การทบทวน เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน 3. การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร บุคคล 1. การสร้างความผูกพันของ บุคลากรต่อองค์กร - การเพิ่มคุณค่าแก่บุคลากร - การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ - การประเมินความผูกพันของ บุคลากร 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ บุคลากร - ขีดความสามารถและอัตรากำลัง บุคลากร - บรรยากาศการทำงาน

18 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 1. การออกแบบระบบงาน 2. การจัดการและการปรับปรุง กระบวนการทำงาน

19 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน 1. ด้านการนำองค์กร 2. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 3. ด้านการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ 4. ด้านการเงิน 5. ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6. ด้านการจัดการกระบวนการ

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการ สหกรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะ จินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google