งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนการ ประกันคุณภาพ ดร. ธีรพร สัตยานนท์. แผนการประกันคุณภาพ การศึกษา คือ เอกสารกำหนดทิศ ทางการจัดการศึกษาที่มี กระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาที่แสดงให้เห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนการ ประกันคุณภาพ ดร. ธีรพร สัตยานนท์. แผนการประกันคุณภาพ การศึกษา คือ เอกสารกำหนดทิศ ทางการจัดการศึกษาที่มี กระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาที่แสดงให้เห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนการ ประกันคุณภาพ ดร. ธีรพร สัตยานนท์

2 แผนการประกันคุณภาพ การศึกษา คือ เอกสารกำหนดทิศ ทางการจัดการศึกษาที่มี กระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาที่แสดงให้เห็น กระบวนการทำงานตามวงจร ประกันคุณภาพ คือ

3 วางแผน (P : Plan) ปฏิบัติตาม แผน (D : Do) ตรวจสอบ (C : Check) และนำผลประเมินไป ปรับปรุง (A : Act) การบริหาร คุณภาพ ที่ประกอบด้วย การควบคุม คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

4 องค์ประกอบของแผนการประกัน คุณภาพการศึกษา ส่วนนำ 1. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

5 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนภูมิการบริหาร สถานศึกษา / โครงสร้างการ บริหารสถานศึกษา

6 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา 2. ระบบการประกันคุณภาพ 2.1 การควบคุมคุณภาพ แผนพัฒนาสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา ( มาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายใน ) คู่มือประกันคุณภาพ

7 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา 2.2 การตรวจสอบคุณภาพ แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ

8 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำรายงานประเมิน ตนเอง การประเมินผลการประกัน คุณภาพภายใน

9 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา 2.3 การประเมินคุณภาพ การรายงานผลประเมินตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การประเมินตนเอง การนำผลประเมินไปปรับปรุง

10 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา 3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกัน คุณภาพ 3.1 การเตรียมการ เตรียมความพร้อมบุคลากร, ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 3.2 การดำเนินการด้วยวงจรประกัน คุณภาพ P D C A

11 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา 3.3 การรายงาน การประเมินตนเอง  รวบรวมผลดำเนินงาน  วิเคราะห์ผล  ประเมินผล การจัดทำรายงานคุณภาพ การศึกษา

12 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา ส่วนแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย / เป้าประสงค์

13 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา แผนภูมิยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์........................ เป้าประสงค์....................... กลยุทธ์............................. ยุทธศาส ตร์ เป้าประส งค์ กลยุทธ์

14 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา กลยุทธ์.............................. มาตรก าร -............... -.............. -............... สภาพความสำเร็จ กลยุทธ์ มาตรการ -............... -.............. -............... มาตรก าร -............... -.............. -............... มาตรก าร -............... -.............. -...............

15 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา แผนปฏิบัติการตาม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน  งาน  โครงการ  กิจกรรม  เป้าหมายของงาน โครงการ กิจกรรม  ตัวชี้วัดของงาน โครงการ กิจกรรม  ระยะเวลาดำเนินงาน  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ

16 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา ตัวอย่างแผนปฏิบัติการตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน................................................. งาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายตัวชี้วัดระยะเวลางบประม าณ ผู้รับผิดช อบ งาน โครงการ กิจกรรม

17 ขอบคุณค่ะ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนการ ประกันคุณภาพ ดร. ธีรพร สัตยานนท์. แผนการประกันคุณภาพ การศึกษา คือ เอกสารกำหนดทิศ ทางการจัดการศึกษาที่มี กระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาที่แสดงให้เห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google