งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนการประกันคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนการประกันคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนการประกันคุณภาพ
ดร.ธีรพร สัตยานนท์

2 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
คือ เอกสารกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่แสดงให้เห็นกระบวนการทำงานตามวงจรประกันคุณภาพ คือ

3 วางแผน (P : Plan) ปฏิบัติตามแผน (D : Do) ตรวจสอบ (C : Check) และนำผลประเมินไปปรับปรุง (A : Act) การบริหารคุณภาพ ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

4 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนนำ 1. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

5 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา/โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

6 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระบบการประกันคุณภาพ 2.1 การควบคุมคุณภาพ แผนพัฒนาสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา (มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน) คู่มือประกันคุณภาพ

7 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 การตรวจสอบคุณภาพ แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ

8 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำรายงานประเมินตนเอง การประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน

9 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 การประเมินคุณภาพ การรายงานผลประเมินตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การประเมินตนเอง การนำผลประเมินไปปรับปรุง

10 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพ 3.1 การเตรียมการ เตรียมความพร้อมบุคลากร, ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 3.2 การดำเนินการด้วยวงจรประกันคุณภาพ P D C A

11 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 การรายงาน การประเมินตนเอง รวบรวมผลดำเนินงาน วิเคราะห์ผล ประเมินผล การจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา

12 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย/เป้าประสงค์

13 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนภูมิยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลยุทธ์

14 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ มาตรการ สภาพความสำเร็จ

15 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม เป้าหมายของงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดของงาน โครงการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

16 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ แผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งาน โครงการ กิจกรรม

17 ขอบคุณค่ะ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนการประกันคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google