งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนการ ประกันคุณภาพ ดร. ธีรพร สัตยานนท์. แผนการประกันคุณภาพ การศึกษา คือ เอกสารกำหนดทิศ ทางการจัดการศึกษาที่มี กระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาที่แสดงให้เห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนการ ประกันคุณภาพ ดร. ธีรพร สัตยานนท์. แผนการประกันคุณภาพ การศึกษา คือ เอกสารกำหนดทิศ ทางการจัดการศึกษาที่มี กระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาที่แสดงให้เห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนการ ประกันคุณภาพ ดร. ธีรพร สัตยานนท์

2 แผนการประกันคุณภาพ การศึกษา คือ เอกสารกำหนดทิศ ทางการจัดการศึกษาที่มี กระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาที่แสดงให้เห็น กระบวนการทำงานตามวงจร ประกันคุณภาพ คือ

3 วางแผน (P : Plan) ปฏิบัติตาม แผน (D : Do) ตรวจสอบ (C : Check) และนำผลประเมินไป ปรับปรุง (A : Act) การบริหาร คุณภาพ ที่ประกอบด้วย การควบคุม คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

4 องค์ประกอบของแผนการประกัน คุณภาพการศึกษา ส่วนนำ 1. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

5 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนภูมิการบริหาร สถานศึกษา / โครงสร้างการ บริหารสถานศึกษา

6 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา 2. ระบบการประกันคุณภาพ 2.1 การควบคุมคุณภาพ แผนพัฒนาสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา ( มาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายใน ) คู่มือประกันคุณภาพ

7 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา 2.2 การตรวจสอบคุณภาพ แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ

8 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำรายงานประเมิน ตนเอง การประเมินผลการประกัน คุณภาพภายใน

9 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา 2.3 การประเมินคุณภาพ การรายงานผลประเมินตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การประเมินตนเอง การนำผลประเมินไปปรับปรุง

10 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา 3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกัน คุณภาพ 3.1 การเตรียมการ เตรียมความพร้อมบุคลากร, ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 3.2 การดำเนินการด้วยวงจรประกัน คุณภาพ P D C A

11 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา 3.3 การรายงาน การประเมินตนเอง  รวบรวมผลดำเนินงาน  วิเคราะห์ผล  ประเมินผล การจัดทำรายงานคุณภาพ การศึกษา

12 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา ส่วนแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย / เป้าประสงค์

13 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา แผนภูมิยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาส ตร์ เป้าประส งค์ กลยุทธ์

14 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา กลยุทธ์ มาตรก าร สภาพความสำเร็จ กลยุทธ์ มาตรการ มาตรก าร มาตรก าร

15 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา แผนปฏิบัติการตาม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน  งาน  โครงการ  กิจกรรม  เป้าหมายของงาน โครงการ กิจกรรม  ตัวชี้วัดของงาน โครงการ กิจกรรม  ระยะเวลาดำเนินงาน  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ

16 องค์ประกอบของแผนการประกันคุณภาพ การศึกษา ตัวอย่างแผนปฏิบัติการตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน งาน / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายตัวชี้วัดระยะเวลางบประม าณ ผู้รับผิดช อบ งาน โครงการ กิจกรรม

17 ขอบคุณค่ะ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนการ ประกันคุณภาพ ดร. ธีรพร สัตยานนท์. แผนการประกันคุณภาพ การศึกษา คือ เอกสารกำหนดทิศ ทางการจัดการศึกษาที่มี กระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาที่แสดงให้เห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google