งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EdPEx Workshop 1. EdPEx ให้วิเคราะห์การเขียนรายงานข้อ 2.1 ก (1) กระบวนการวางแผน กลยุทธ์ของคณะตัวอย่าง ให้ท่านปรับการเขียนให้ดีขึ้น ระยะเวลา 30 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EdPEx Workshop 1. EdPEx ให้วิเคราะห์การเขียนรายงานข้อ 2.1 ก (1) กระบวนการวางแผน กลยุทธ์ของคณะตัวอย่าง ให้ท่านปรับการเขียนให้ดีขึ้น ระยะเวลา 30 นาที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EdPEx Workshop 1

2 EdPEx ให้วิเคราะห์การเขียนรายงานข้อ 2.1 ก (1) กระบวนการวางแผน กลยุทธ์ของคณะตัวอย่าง ให้ท่านปรับการเขียนให้ดีขึ้น ระยะเวลา 30 นาที

3 EdPEx 2.1 ก (1) กระบวนการ วางแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของคณะฯเป็นผู้ร่างแผนกล ยุทธ์ของคณะ โดยคณบดีเป็นประธาน กลยุทธ์และ กระบวนการวางแผนของคณะสอดคล้องกับพันธกิจและ ค่านิยมของมหาวิทยาลัย กระบวนการวางแผนกลยุทธ์มี การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 โดย เริ่มจากการกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม และมี การทบทวนทุกปี กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 7 ขั้นตอนได้แก่ (1) การ ทบทวน MVV (2) Situation Analysis (3) การกำหนด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (4) การกำหนดเป้าหมาย ประจำปีและวิธีการวัด (5) การวางแผนการเงิน (6) การ กำหนดแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (7) การติดตามประเมินผล ความท้าทายทางกลยุทธ์ ข้อ ได้เปรียบทางกลยุทธ์และสมรรถนะหลักจะได้รับการ ทบทวนและกำหนดในระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ ประจำปีของคณะโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ คณะ วางแผนระยะยาวทุกห้าปีและพัฒนาเป็นแผนระยะสั้น รายปี ระยะเวลาการวางแผนถูกกำหนดโดย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงกระบวนการ วางแผนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

4 EdPEx 2.1 ก (1) กระบวนการ วางแผนกลยุทธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนที่สำคัญของ กระบวนการจัดทำกลยุทธ์มีอะไรบ้าง และ ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญมีใครบ้าง กระบวนการ ดังกล่าวสามารถระบุจุดบอดที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ กำหนดสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ความท้าทายและความ ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ( ตามที่ อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กร ) กรอบเวลา ของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคือ อะไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ กำหนดกรอบเวลา และทำให้กระบวนการ วางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับ กรอบเวลาดังกล่าว


ดาวน์โหลด ppt EdPEx Workshop 1. EdPEx ให้วิเคราะห์การเขียนรายงานข้อ 2.1 ก (1) กระบวนการวางแผน กลยุทธ์ของคณะตัวอย่าง ให้ท่านปรับการเขียนให้ดีขึ้น ระยะเวลา 30 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google