งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการจัดแฟ้มมาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการจัดแฟ้มมาตรฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการจัดแฟ้มมาตรฐาน
สารบัญแฟ้มมาตรฐาน ปีการศึกษา กลุ่มคณะทำงาน ( ใบแทรกที่ 1 ) รายชื่อกลุ่มคณะทำงาน คำสั่ง

2 Plan การวางแผน ( ใบแทรกที่ 2 )
 โครงสร้างมาตรฐานการศึกษา  ขอบข่ายภาระหน้าที่  กรอบการประเมิน  ปฏิทินปฏิบัติงาน

3 Do การดำเนินงาน ( ใบแทรกที่ 3 )
- ทะเบียนโครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐาน - โครงการ / กิจกรรม - ตารางนิเทศติดตามงาน - บันทึกการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา - รวบรวมข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล

4 Check การตรวจสอบคุณภาพ ( ใบแทรกที่ 4 )
 เครื่องมือการประเมิน  แบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บข้อมูลแล้ว ผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน การตรวจสอบคุณภาพ นิเทศกำกับติดตาม การปฏิบัติงาน

5 Action การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
( ใบแทรกที่ 5 )  สรุปผลการประเมินทั้งมาตรฐาน และแนวทางพัฒนา ระดับตัวบ่งชี้ และแนวทางพัฒนา รายมาตรฐาน  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา เพื่อนำไปแก้ไขในนี้ต่อไป จัดทำรายงานผลการประเมิน

6 ภาคผนวก ( ใบแทรกที่ 6 ) - ภาพถ่าย ข้อมูลดิบ เอกสาร - วารสาร
ภาคผนวก ( ใบแทรกที่ 6 ) ภาพถ่าย ข้อมูลดิบ เอกสาร - วารสาร - แบบบันทึกต่างๆ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการจัดแฟ้มมาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google