งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการจัดแฟ้ม มาตรฐาน กลุ่มคณะทำงาน ( ใบแทรกที่ 1 ) รายชื่อกลุ่มคณะทำงาน คำสั่ง สารบัญแฟ้ม มาตรฐาน ปีการศึกษา............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการจัดแฟ้ม มาตรฐาน กลุ่มคณะทำงาน ( ใบแทรกที่ 1 ) รายชื่อกลุ่มคณะทำงาน คำสั่ง สารบัญแฟ้ม มาตรฐาน ปีการศึกษา............"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการจัดแฟ้ม มาตรฐาน กลุ่มคณะทำงาน ( ใบแทรกที่ 1 ) รายชื่อกลุ่มคณะทำงาน คำสั่ง สารบัญแฟ้ม มาตรฐาน ปีการศึกษา............

2 Plan การวางแผน ( ใบ แทรกที่ 2 )  โครงสร้าง มาตรฐานการศึกษา  ขอบข่าย ภาระหน้าที่  กรอบการประเมิน  ปฏิทินปฏิบัติงาน

3 Do การดำเนินงาน ( ใบ แทรกที่ 3 ) - ทะเบียนโครงการ / กิจกรรม ตามมาตรฐาน - โครงการ / กิจกรรม - ตารางนิเทศติดตามงาน - บันทึกการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา - รวบรวมข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล

4 Check การตรวจสอบคุณภาพ ( ใบแทรกที่ 4 )  เครื่องมือการประเมิน  แบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บ ข้อมูลแล้ว  ผลการประเมิน  สรุปผลการประเมิน การ ตรวจสอบคุณภาพ  นิเทศกำกับติดตาม การ ปฏิบัติงาน

5 Action การนำผลการประเมินมา ปรับปรุงงาน ( ใบแทรกที่ 5 ) Action การนำผลการประเมินมา ปรับปรุงงาน ( ใบแทรกที่ 5 )  สรุปผลการประเมินทั้งมาตรฐาน และแนวทางพัฒนา ระดับตัว บ่งชี้  สรุปผลการประเมินทั้งมาตรฐาน และแนวทางพัฒนา ราย มาตรฐาน  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา เพื่อ นำไปแก้ไขในนี้ต่อไป  จัดทำรายงานผลการประเมิน

6 - ภาพถ่าย - ข้อมูลดิบ - เอกสาร - วารสาร - แบบบันทึกต่างๆ ฯลฯ ภาคผนวก ( ใบ แทรกที่ 6 )


ดาวน์โหลด ppt วิธีการจัดแฟ้ม มาตรฐาน กลุ่มคณะทำงาน ( ใบแทรกที่ 1 ) รายชื่อกลุ่มคณะทำงาน คำสั่ง สารบัญแฟ้ม มาตรฐาน ปีการศึกษา............

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google