งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา SEAT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา SEAT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา SEAT

2 S - Student เตรียมความพร้อมนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง เตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไป นักเรียน

3 E - Environment กายภาพ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อม

4 A - Activities การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP การตรวจสอบทางการศึกษา เทคนิคการสอน การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน การจัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนและชุมชน การประกันคุณภาพ กิจกรรม

5 A - Activities การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเข้าเรียน การจัดตารางเรียน การประสานความร่วมมือ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงงาน กิจกรรม

6 T -Tools นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบประมาณ ระบบการบริหารการจัดการ กฎกระทรวง เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (AT) เครื่องมือ

7 สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ ตำรา ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ครูการศึกษาพิเศษและนักเรียนวิชาชีพอื่น T -Tools เครื่องมือ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา SEAT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google