งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท SEAT นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 S - Student นักเรียน เตรียมความพร้อมนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง
เตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไป

3 E - Environment สิ่งแวดล้อม กายภาพ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

4 กิจกรรม A - Activities เทคนิคการสอน การตรวจสอบทางการศึกษา
การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP การตรวจสอบทางการศึกษา เทคนิคการสอน การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน การจัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนและชุมชน การประกันคุณภาพ

5 กิจกรรม A - Activities การจัดตารางเรียน การประสานความร่วมมือ
การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเข้าเรียน การจัดตารางเรียน การประสานความร่วมมือ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงงาน

6 เครื่องมือ T -Tools กฎกระทรวง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบประมาณ
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบประมาณ ระบบการบริหารการจัดการ กฎกระทรวง เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (AT)

7 เครื่องมือ T -Tools สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ตำรา
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ครูการศึกษาพิเศษและนักเรียนวิชาชีพอื่น


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google