งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวบ่งชี้คุณภาพ สำนักงานอธิการบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวบ่งชี้คุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

2 ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประสิทธิภาพ สัมฤทธิผล 1. นโยบาย และแผนงาน 2 1 2. การจัดการ 7 3. ภารกิจหลัก 1+X 4. ระบบสารสนเทศ 3 5. กลไกการประกันคุณภาพ รวม 14+X

3 มาตรฐานที่ 1 นโยบาย และ แผนงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การมีนโยบาย และแผนงาน 1. มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 2. 1+ รณรงค์และแจ้งให้บุคลากรรับทราบ 3. 2+ การปฏิบัติงานตามแผนงาน 4. 3+ การกำกับติดตาม ประเมินผล 5. 4+ นำผลการประเมินมาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของแผนที่ดำเนินการสำเร็จ

4 มาตรฐานที่ 2 บริหารจัดการ/องค์กร
มาตรฐานที่ 2 บริหารจัดการ/องค์กร ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จำนวนโครงการที่เข้าอบรม (ชั่วโมง/โครงการ) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การกำหนดโครงสร้าง /การแบ่งงาน / Job Description เป็นลายลักษณ์อักษร 1. มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 2. 1+ การจัดทำแผนงาน / คู่มือการปฏิบัติงาน 3. 2+ แจ้งให้บุคลากรทราบอย่างเป็นทางการ 4. 3+ กำกับติดตามการปฏิบัติงาน 5. 4+ มีการประเมินผลและนำผลการประเมินมาปรับปรุง (ถ้ามี)

5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ร้อยละของกระบวนงานที่จัดทำสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน 1. มีระบบในการประเมินผล 2. 1+ แจ้งให้บุคลากรรับทราบอย่างเป็นทางการ 3. 2+ การดำเนินการตามระบบ 4. 3+ การประเมินผลระบบประเมิน 5. 4+ นำผลการประเมินไปปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ร้อยละของกระบวนงานที่จัดทำสำเร็จ

6 ด้านงบประมาณ ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัว
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ค่าเสื่อมราคา ต่อ คน ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 รายจ่ายจริงเทียบกับงบประมาณในแต่ละหมวด

7 มาตรฐานที่ 3 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจาก 3.1 หน่วยงานจะต้องกำหนด ตามลักษณะเฉพาะหรือพันธกิจหลักของหน่วยงาน โดยเน้นระยะเวลาการปฏิบัติงาน

8 มาตรฐานที่ 4 ระบบสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ต่อบุคคล ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ความถี่ที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลบน website ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำระบบฐาน ข้อมูลของกอง

9 มาตรฐานที่ 5 กลไกประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ 5 กลไกประกันคุณภาพ มีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบ 1+ มีการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพในหน่วยงาน 2+ มีการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนประกันคุณภาพ 3+ มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน และภายนอก 4+ นำผลการตรวจสอบไปปรับปรุง

10 SAR สำนักงานอธิการบดี : เริ่ม ปีการศึกษา 2548
รูปแบบ : มีการตรวจสอบกันเองระหว่างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีก่อนรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย (ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา) SAR สำนักงานอธิการบดี : เริ่ม ปีการศึกษา 2548


ดาวน์โหลด ppt ตัวบ่งชี้คุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google