งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวบ่งชี้คุณภาพ สำนักงานอธิการบดี. 2 ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มาตรฐานตัวบ่งชี้ประสิทธิ ภาพ สัมฤทธิ ผล 1. นโยบาย และ แผนงาน 211 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวบ่งชี้คุณภาพ สำนักงานอธิการบดี. 2 ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มาตรฐานตัวบ่งชี้ประสิทธิ ภาพ สัมฤทธิ ผล 1. นโยบาย และ แผนงาน 211 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวบ่งชี้คุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

2 2 ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มาตรฐานตัวบ่งชี้ประสิทธิ ภาพ สัมฤทธิ ผล 1. นโยบาย และ แผนงาน 211 2. การจัดการ 7 3. ภารกิจหลัก 1+X 4. ระบบ สารสนเทศ 3 5. กลไกการ ประกันคุณภาพ 1 รวม 14+X

3 3 มาตรฐานที่ 1 นโยบาย และ แผนงาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การมีนโยบาย และแผนงาน 1. มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 2. 1+ รณรงค์และแจ้งให้บุคลากร รับทราบ 3. 2+ การปฏิบัติงานตามแผนงาน 4. 3+ การกำกับติดตาม ประเมินผล 5. 4+ นำผลการประเมินมาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของแผนที่ดำเนินการ สำเร็จ

4 4 มาตรฐานที่ 2 บริหารจัดการ / องค์กร ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัว ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการ อบรม ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จำนวนโครงการที่เข้าอบรม ( ชั่วโมง / โครงการ ) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การกำหนดโครงสร้าง / การแบ่ง งาน / Job Description เป็นลายลักษณ์อักษร 1. มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 2. 1+ การจัดทำแผนงาน / คู่มือการปฏิบัติงาน 3. 2+ แจ้งให้บุคลากรทราบอย่างเป็นทางการ 4. 3+ กำกับติดตามการปฏิบัติงาน 5. 4+ มีการประเมินผลและนำผลการประเมินมา ปรับปรุง ( ถ้ามี )

5 5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 มีระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน 1. มีระบบในการประเมินผล 2. 1+ แจ้งให้บุคลากรรับทราบอย่างเป็น ทางการ 3. 2+ การดำเนินการตามระบบ 4. 3+ การประเมินผลระบบประเมิน 5. 4+ นำผลการประเมินไปปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ร้อยละของกระบวนงานที่จัดทำ สำเร็จ

6 6 ด้านงบประมาณ ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัว ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ค่าเสื่อมราคา ต่อ คน ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 รายจ่ายจริงเทียบกับ งบประมาณในแต่ละหมวด

7 7 มาตรฐานที่ 3 ภารกิจหลัก ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจาก 3.1 หน่วยงานจะต้องกำหนด ตามลักษณะเฉพาะหรือพันธกิจหลัก ของหน่วยงาน โดยเน้นระยะเวลาการปฏิบัติงาน

8 8 มาตรฐานที่ 4 ระบบสารสนเทศ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีอายุไม่ เกิน 5 ปี ต่อบุคคล ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ความถี่ที่ใช้ในการปรับปรุง ข้อมูลบน website ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ร้อยละของความสำเร็จของ การจัดทำระบบฐาน ข้อมูลของกอง

9 9 มาตรฐานที่ 5 กลไกประกัน คุณภาพ 1. มีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบ 2.1+ มีการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพใน หน่วยงาน 3.2+ มีการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน ประกันคุณภาพ 4.3+ มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน และ ภายนอก 5.4+ นำผลการตรวจสอบไปปรับปรุง

10 10 รูปแบบ : มีการตรวจสอบกันเองระหว่างหน่วยงาน ในสำนักงานอธิการบดีก่อนรับการตรวจสอบจาก มหาวิทยาลัย ( ภายใน 60 วันหลังสิ้นปี การศึกษา ) SAR สำนักงานอธิการบดี : เริ่ม ปีการศึกษา 2548


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวบ่งชี้คุณภาพ สำนักงานอธิการบดี. 2 ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มาตรฐานตัวบ่งชี้ประสิทธิ ภาพ สัมฤทธิ ผล 1. นโยบาย และ แผนงาน 211 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google