งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดระบบประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา โรงเรียนด่านแม่คำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดระบบประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา โรงเรียนด่านแม่คำมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดระบบประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา โรงเรียนด่านแม่คำมัน

3 • กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา • การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ • การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ • การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา • จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา • การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ศึกษาของสถานศึกษา • การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพภายใน • จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ เนือง P D C A

4 กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ศึกษา / กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์องค์กร / ข้อมูล สารสนเทศและจัดระบบบริหารและทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม ศึกษา / กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์องค์กร / ข้อมูล สารสนเทศและจัดระบบบริหารและทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วางแผนงานโครงการยึดหลักวงจร คุณภาพ ( PDCA) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วางแผนงานโครงการยึดหลักวงจร คุณภาพ ( PDCA) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบทบทวน ประเมินผลคุณภาพ การศึกษา นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบทบทวน ประเมินผลคุณภาพ การศึกษา การปรับปรุงคุณภาพ การรายงานคุณภาพ การผดุงคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การผดุงคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5 กระบวนการบริหารงาน โรงเรียน ด่านแม่คำมัน ( บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ) ศึกษา / กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์องค์กร / ข้อมูลสารสนเทศ และจัดระบบบริหารโรงเรียนและทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม ศึกษา / กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์องค์กร / ข้อมูลสารสนเทศ และจัดระบบบริหารโรงเรียนและทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ วางแผนงานโครงการกิจกรรมยึดหลักวงจร คุณภาพ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ วางแผนงานโครงการกิจกรรมยึดหลักวงจร คุณภาพ การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพ การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพ นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบทบทวน ประเมินผลคุณภาพ นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบทบทวน ประเมินผลคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การรายงานคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ( PDCA)

6 กระบวนการบริหาร ชั้นเรียน โรงเรียนด่านแม่คำมัน ( บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ) ศึกษา / กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ข้อมูล / สารสนเทศชั้นเรียน และจัดระบบบริหารชั้นเรียนและทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม ศึกษา / กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ข้อมูล / สารสนเทศชั้นเรียน และจัดระบบบริหารชั้นเรียนและทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ชั้นเรียน วางแผนงานพัฒนายึดหลักวงจร คุณภาพ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ชั้นเรียน วางแผนงานพัฒนายึดหลักวงจร คุณภาพ การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพ ชั้นเรียน การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพ ชั้นเรียน ตรวจสอบทบทวน ประเมินผลคุณภาพ ชั้นเรียน ตรวจสอบทบทวน ประเมินผลคุณภาพ ชั้นเรียน การปรับปรุงคุณภาพ การรายงานคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( PDCA)

7 การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพ ชั้นเรียน 2 งาน คือ 1. งานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 2. งานตามแผนบริหารชั้นเรียน (PDCA) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพ ชั้นเรียน 2 งาน คือ 1. งานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 2. งานตามแผนบริหารชั้นเรียน (PDCA) D D แผนปฏิบัติ ราชการ โครงการ / กิจกรรม PDCA แผนปฏิบัติ ราชการ โครงการ / กิจกรรม PDCA แผนบริหารชั้นเรียน PDCA 1. งานการเรียนรู้ 2. งานดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 3. งานกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน แผนบริหารชั้นเรียน PDCA 1. งานการเรียนรู้ 2. งานดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 3. งานกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ระดับ โรงเรียน ระดับชั้น เรียน


ดาวน์โหลด ppt การจัดระบบประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา โรงเรียนด่านแม่คำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google