งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P D C A. P-D-C-A คือ วงจรการ บริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย : P = Plan คือ การวางแผน ในแผนงานจะต้อง มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลา ดำเนินการ เทคนิคการวางแผนที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P D C A. P-D-C-A คือ วงจรการ บริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย : P = Plan คือ การวางแผน ในแผนงานจะต้อง มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลา ดำเนินการ เทคนิคการวางแผนที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P D C A

2 P-D-C-A คือ วงจรการ บริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย : P = Plan คือ การวางแผน ในแผนงานจะต้อง มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลา ดำเนินการ เทคนิคการวางแผนที่ดี  มีอะไรบ้างที่ต้องทำ  ใครทำ  ลำดับและขั้นตอนการทำงาน  ระยะเวลาในทำงาน  เป้าหมายในการทำงาน

3 D = Do คือ การปฏิบัติงานตามแผน โดย การดำเนินงานตามขั้นตอนในแผนงานอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน  ทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องมีการ แก้ไข  ขณะที่ลงมือปฏิบัติงานจะต้องมีตรวจสอบการ ดำเนินงานไปด้วย

4 C = Check คือ การตรวจสอบและรายงานผล การดำเนินงาน ตามแผน ว่าเมื่อดำเนินงานตามแผนแล้วมีปัญหา อะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนงาน ในขั้นตอนใด เทคนิคขั้นตอนการตรวจสอบ ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาว่าทำได้ตาม แผนงานหรือไม่ ตรวจสอบผลว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ รวบรวมและรายงานผลการดำเนิน เพื่อนำผล ไปปรับปรุงต่อไป

5 A = Action คือ การนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงาน และนำแนวการปฏิบัติที่ดี มาจัดทำแผนงานใน ครั้งต่อไป เทคนิคขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข  หลังจากตรวจสอบแล้ว หากไม่เป็นไปตาม แผน ให้นำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง แผนการดำเนินงาน เช่น เปลี่ยนวิธีการ ดำเนินงาน เปลี่ยนเป้าหมายใหม่

6 1. การวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน จะทำให้เกิดความพร้อม เมื่อได้ปฏิบัติงานจริง 2. การปฏิบัติตามแผนงาน ทำให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการ ดำเนินงานและสามารถเตรียมงานล่วงหน้า ทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย 3. การตรวจสอบ ที่นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ทำให้ปัญหา ที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ำ ถือเป็นการนำความผิดพลาดมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ 4. การปรับปรุงแก้ไข การนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิด ขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในครั้งต่อไป

7 1. ต้องมีแผนในการดำเนินงาน 2. ต้องมีการดำเนินงานตามแผน 3. ต้องมีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนทุกเดือน 4. ต้องมีการนำปัญหาและอุปสรรค จากการประเมินผลตามแผนมา ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบ PDCA


ดาวน์โหลด ppt P D C A. P-D-C-A คือ วงจรการ บริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย : P = Plan คือ การวางแผน ในแผนงานจะต้อง มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลา ดำเนินการ เทคนิคการวางแผนที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google