งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โด ย การวางแผน จัดทำ SAR นายชยันต์ หิรัญ พันธุ์. หลักการทำ SAR การทำงานที่มีระบบ การทำงานที่มีแผน ( วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ฯลฯ ) การทำงานที่มีหลักฐานอ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โด ย การวางแผน จัดทำ SAR นายชยันต์ หิรัญ พันธุ์. หลักการทำ SAR การทำงานที่มีระบบ การทำงานที่มีแผน ( วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ฯลฯ ) การทำงานที่มีหลักฐานอ้างอิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โด ย การวางแผน จัดทำ SAR นายชยันต์ หิรัญ พันธุ์

2 หลักการทำ SAR การทำงานที่มีระบบ การทำงานที่มีแผน ( วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ฯลฯ ) การทำงานที่มีหลักฐานอ้างอิง ( เอกสารต่าง ๆ ) การทำงานที่มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมปฏิบัติ การทำงานที่มีการประเมินผล ( วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน อุปกรณ์ ฯลฯ ) การทำงานที่มีการปรับปรุงตามการประเมิน

3 การทำ SAR คือ การปฏิบัติงานทั้งปี

4 การเขียน SAR เริ่มทำ เริ่มเขียน ตั้งแต่ต้นปี ทำไปเรื่อย ๆ ทั้งปี ทำรายงานเสร็จเมื่อสิ้นปี

5 โครงสร้างรายงาน SAR หน้าปก คำนำ สารบัญ ส่วนนำ ส่วนสำคัญ ส่วนสรุป

6 หน้าปก รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2549 ของ หอจดหมายเหตุ วัน / เดือน / ปีที่รายงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2550

7 คำนำ วัตถุประสงค์ของรายงาน ช่วงเวลาเก็บข้อมูล ( ปีการศึกษา ) ระบุมาตรฐานที่เน้น / ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน ลงนาม ชยันต์ หิรัญพันธุ์ ( นายชยันต์ หิรัญพันธุ์ )

8 สารบัญ คำนำ การประเมินตนเอง ส่วนนำเกี่ยวกับหน่วยงาน ส่วนสำคัญมาตรฐานที่.... มาตรฐานที่.... ส่วนสรุป

9 ส่วนนำ 1. เกี่ยวกับหน่วยงาน - ประวัติ - ปณิธาน วัตถุประสงค์ - ที่ตั้ง - จำนวนอุปกรณ์ - จำนวนบุคลากร ( วุฒิ การศึกษา ) - งบประมาณ - แผนภูมิต่าง ๆ 2. ความท้าทาย

10 ส่วนสำคัญ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานที่ 7

11 ส่วนสรุป

12 การวางแผน กิจกรรมมิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. เตรียมหน้าปก คำ นำ สารบัญ ส่วนนำ 0 5.1 ปณิธาน 00 5.2 วัตถุประสงค์ 00 5.3 ระบบบริหาร 0 5.4 หน้าที่บุคลากร 0 5.5 ระบบคัดเลือก บุคลากร 0 5.7 ระบบพัฒนา บุคลากร 0 5.8 แผนงาน 00 5.9 งบประมาณ 00

13 การวางแผน กิจกรรมม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. 5.6 การปฏิบัติงาน บุคลากร 00 5.12 อาคาร 0 5.13 ทรัพยากร 0 5.15 สารสนเทศ 00000 5.11 บริการวิชาการ 00 ทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 00

14 มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและ บุคลากร มาตรฐานที่ 5 มี 13 ดัชนี คือ 5.1 การกำหนด หรือทบทวนปณิธาน (PD2C2A) 5.2 การกำหนด หรือทบทวนวัตถุประสงค์ (PD2C2A) 5.3 การกำหนด หรือทบทวนระบบการบริหาร (PD2C2A) 5.4 การกำหนด หรือทบทวนหน้าที่และ ขอบข่ายงาน (PD2C2A) 5.5 การกำหนด หรือทบทวนระบบการคัดเลือก บุคลากร (PD2C2A) 5.6 การกำหนด หรือทบทวนระบบการประเมิน การปฏิบัติงานบุคลากร (PD2C2A) 5.7 การกำหนด หรือทบทวนระบบการพัฒนา บุคลากร (PD2C2A) 5.8 แผนงาน (PD1C1A) 5.9 งบประมาณ (PD1C1A)

15 มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและ บุคลากร 5.11 งานบริการและสนับสนุนวิชาการ (PD2C2A) 5.12 การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ (PD1C1A) 5.13 การบำรุงรักษาทรัพยากร (PD1C1A) 5.15 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ (PD2C2A)

16 การเขียนรายงาน ต้องเข้าใจคำถาม ( ได้ทำตามหลักการ SAR หรือไม่ ) ตอบคำถาม ( ทำหรือไม่ทำ ) มีหลักฐานอ้างอิง ( เอกสารที่ยืนยันถึง พฤติกรรมนั้น ๆ )

17 องค์ประกอบของดัชนี องค์ประกอบแต่ละดัชนีมี 4 ส่วน คือ การวางแผนการกำหนดหรือทบทวน (review- การสร้างความเข้าใจ ) การดำเนินการการปฏิบัติและการมีส่วนร่วม การตรวจสอบการประเมิน (evaluation) การปรับปรุงการปรับปรุงแก้ไขตามการ ประเมิน แต่ละส่วนมีคำถามที่ต้องตอบ หรือสิ่งที่ต้อง ทำ 5 ข้อ

18 การวางแผน มีหลักฐานที่แสดงถึงการมีอยู่ มีหลักฐานถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ หลักฐานแสดงถึงเป้าหมาย หลักฐานแสดงถึงขั้นตอน หลักฐานแสดงการดำเนินการตาม ขั้นตอน

19 การดำเนินการ การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ D1 สัดส่วนจำนวนกิจกรรมที่ทำ / จำนวน กิจกรรมที่กำหนด D2 สัดส่วนผู้ร่วมกิจกรรม / จำนวนคนที่ กำหนดให้ร่วม กิจกรรม

20 การตรวจสอบ การตรวจสอบแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ C1 สัดส่วนจำนวนกิจกรรมที่มีการประเมิน / จำนวน กิจกรรมที่ทำตามแผน C2- แสดงหลักฐานแนวทางการประเมิน - แสดงหลักฐานถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน - แสดงหลักฐานการรวบรวมข้อมูล - แสดงหลักฐานการสรุป วิเคราะห์ข้อมูล - แสดงหลักฐานการนำปัญหาในการดำเนินการ ประเมิน มาปรับปรุงการ ประเมินครั้งต่อไป

21 การปรับปรุง แสดงหลักฐานการเผยแพร่ผลการประเมิน แสดงหลักฐานการนำผลการประเมินมา ปรับปรุงงาน แสดงหลักฐานการวิเคราะห์ จุดเด่น จุด ด้อย แสดงหลักฐานการรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเป็นสารสนเทศ แสดงหลักฐานการนำสารสนเทศมาใช้ ดำเนินการ พร้อมนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โด ย การวางแผน จัดทำ SAR นายชยันต์ หิรัญ พันธุ์. หลักการทำ SAR การทำงานที่มีระบบ การทำงานที่มีแผน ( วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ฯลฯ ) การทำงานที่มีหลักฐานอ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google