งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติและจัดการ งาน ให้มีประสิทธิภาพ  งานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติและจัดการ งาน ให้มีประสิทธิภาพ  งานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติและจัดการ งาน ให้มีประสิทธิภาพ  งานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงสร้าง ; งานนโยบายและแผน คณบดี งานนโยบายและ แผน หน่วยประกัน คุณภาพ (QA) หน่วยวิเทศ สัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ พัฒนา หัวหน้างานนโยบาย และแผน พนักงานเงินรายได้ 1 คน ข้าราชการ 1 คน ( หัวหน้างาน )

3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบข่ายภาระงาน การเงิน งบประมาณ การเงิน งบประมาณ อัตรากำลัง อัตรากำลัง ภาระงาน ภาระงาน แผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนาคณะ โครงการความ เป็นเลิศฯ โครงการความ เป็นเลิศฯ ระบบประกัน คุณภาพ, RM ระบบประกัน คุณภาพ, RM ระบบ KPIs ระบบ KPIs ระบบข้อมูล / กพร. ระบบข้อมูล / กพร. การวิเคราะห์เพื่อ การพัฒนา การวิเคราะห์เพื่อ การพัฒนา ฯลฯ ฯลฯ

4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักในการทำงานร่วมกัน หลักในการทำงานร่วมกัน มีการวางแผน และ บริหารจัดการที่ดี มีการวางแผน และ บริหารจัดการที่ดี การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม งานไม่เคยฆ่าใคร งานไม่เคยฆ่าใคร ประชุมเดือนละ 1 – 2 ครั้ง มีความสุขในการทำงาน งานนโยบายและแผน

5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ ปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ; สนับสนุน ให้อิสระในการทำงาน ผู้บริหาร ; สนับสนุน ให้อิสระในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ; มีความผูกพันฉันท์พี่น้อง วัฒนธรรมองค์กร ; มีความผูกพันฉันท์พี่น้อง คน / บุคลากรของคณะ ; ให้ความร่วมมือ ทุ่มเท เสียสละ เพื่อคณะฯ บรรยากาศ กระตือรือร้นในการทำงาน คน / บุคลากรของคณะ ; ให้ความร่วมมือ ทุ่มเท เสียสละ เพื่อคณะฯ บรรยากาศ กระตือรือร้นในการทำงาน

6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานนโยบายและแผน การจัดหา จัดสรรทรัพยากร จัดทำ แผนการพัฒนา การจัดหา จัดสรรทรัพยากร จัดทำ แผนการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพ (QA), KPIs ผลักดันผลการดำเนินงาน บรรลุตาม เป้าหมาย ผลักดันผลการดำเนินงาน บรรลุตาม เป้าหมาย นำผลการประเมินตนเองมาพัฒนา ปรับปรุง จัดสรรทรัพยากร และจัดทำแผนพัฒนา นำผลการประเมินตนเองมาพัฒนา ปรับปรุง จัดสรรทรัพยากร และจัดทำแผนพัฒนา พัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายใน พัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายใน

7 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการงานต่างๆ งานประจำ งานประจำ  ภาระงานที่มี แผนปฏิบัติการ ประจำปี เช่น งบประมาณ อัตรากำลัง SAR ฯลฯ งานเชิงพัฒนาและ วางระบบ งานเชิงพัฒนาและ วางระบบ  วิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา เช่น ระบบ ฐานข้อมูล  วางแผนพัฒนางาน ทั้ง เชิงรุก และเชิงรับ เช่น เกณฑ์สกอ. PMQA TQA สมศ. รอบสาม ฯลฯ แยกงานออกเป็น 2 ประเภท

8 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒน าคณะ QA QA /SAR KPIs TOR/L U บรรลุ เป้าหมาย กำหนดเป้าหมาย / ทิศทางการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้เป้าหมาย ปรับแผน ปรับเป้าหมาย

9 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการคุณภาพของคณะ ยึดหลักคุณภาพ PDCA-PaR ยึดหลักคุณภาพ PDCA-PaR ประเมินตนเองบนพื้นฐานข้อมูลที่ ถูกต้อง เน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ ประเมินตนเองบนพื้นฐานข้อมูลที่ ถูกต้อง เน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ เน้นน้ำหนักตัวบ่งชี้หลักที่สำคัญ เน้นน้ำหนักตัวบ่งชี้หลักที่สำคัญ

10 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในที่เชื่อมโยง กับงานนโยบายและแผน TOR SAR KPIs พัฒนาบุคลากร ระบบฐานข้อมูล ระบบอื่นๆ/Trend พัฒนาตัวบ่งชี้ RMแผนปฏิบัติการคณะฯ LU commit สร้างตัวบ่งชี้ เฉพาะระดับ คณะฯ แบบฟอร์ม พัฒนา IT, E-SAR การไหลของ ข้อมูล Monitor ข้อมูล เสร็จตามกำหนดเวลา, ข้อมูลครบถ้วน KM ภาควิชา เวทีพี่เลี้ยงหนภ., consult ผู้รับผิดชอบส่วนกลาง ปรับรูปแบบ SAR สอดคล้องกับภารกิจ บูรณาการ RM แรงจูงใจ เงินโบนัส สะท้อนวิสัยทัศน์ สะท้อนภารกิจ เพื่อคุณภาพ ลดความเสี่ยง ขจัดจุดอ่อน ปรับทัศนคติ, ทักษะความรู้ PMQA TQA Benchmark, Ranking ติดตามแผน ปรับแผนฯ จัดสรรงบประมาณ อัตรากำลัง สนับสนุน การมีส่วนร่วม ทำอย่างต่อเนื่อง การสื่อสาร ก้าวไปข้างหน้า ฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ

11 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตัวบ่งชี้ พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ตัวบ่งชี้วัดคุณภาพทุกมิติ ตัวบ่งชี้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ตัวบ่งชี้ที่เป็นสากล KM; กลุ่มเลขาภาควิชา เวทีหัวหน้าภาควิชา เวทีผู้รับผิดชอบส่วนกลาง เวทีกลุ่มงาน แบบฟอร์ม ฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ระบบการไหลข้อมูล IT, E-SAR ข้อมูลรายไตรมาส ผลักดันการทำงานบรรลุเป้า (KPIs, SAR, ActionPlan) KPIs - การบริหารความเสี่ยง

12 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณค่ะ

13 การพัฒนาบุคลากร ทำงานเชิงรุก ทำทุกระดับ และทำต่อเนื่อง ทำงานเชิงรุก ทำทุกระดับ และทำต่อเนื่อง ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อบรมเพิ่มพูนความรู้ เปิดมุมมองโลกทัศน์ ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี อบรมเพิ่มพูนความรู้ เปิดมุมมองโลกทัศน์ ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นพี่เลี้ยง มีการสื่อสารอยู่ ตลอดเวลา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นพี่เลี้ยง มีการสื่อสารอยู่ ตลอดเวลา สร้างเป็นเครือข่ายฯ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน update ตลอดเวลา สร้างเป็นเครือข่ายฯ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน update ตลอดเวลา เช่น QAC กลุ่มภาควิชา กลุ่มหน่วยงานกลาง เช่น QAC กลุ่มภาควิชา กลุ่มหน่วยงานกลาง เวทีพี่เลี้ยง ; คณบดีพบหัวหน้าภาควิชา เวทีพี่เลี้ยง ; คณบดีพบหัวหน้าภาควิชา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ; กลุ่มภาควิชา กลุ่ม หน่วยงานกลาง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ; กลุ่มภาควิชา กลุ่ม หน่วยงานกลาง สร้างการมีส่วนร่วม ; ทุกคนที่ต้องรับผิดชอบข้อมูล ในการรายงานเข้าระบบ สร้างการมีส่วนร่วม ; ทุกคนที่ต้องรับผิดชอบข้อมูล ในการรายงานเข้าระบบ


ดาวน์โหลด ppt เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติและจัดการ งาน ให้มีประสิทธิภาพ  งานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google