งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนปฏิบัติ การ สาระหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการ  กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ  การนำแผนสู่การปฏิบัติ  โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนปฏิบัติ การ สาระหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการ  กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ  การนำแผนสู่การปฏิบัติ  โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนปฏิบัติ การ สาระหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการ  กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ  การนำแผนสู่การปฏิบัติ  โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติการ เค้าโครงเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี

2 ความเชื่อมโยงระหว่าง แผนกลยุทธ์ กรอบวงเงิน ค่าใช้จ่าย และแผนปฏิบัติ การ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี กรอบวงเงิน ค่าใช้จ่าย กรอบวงเงิน ค่าใช้จ่าย แผนปฏิบัติการ ประจำปี แผนปฏิบัติการ ประจำปี

3 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 1 2 ศึกษากรอบ เงื่อนไขของ หน่วยงานต้น สังกัด แปลง แผนกล ยุทธ์เป็น แผนปฏิบัติ การ ประจำปี (1) กรอบนโยบาย (1) ทบทวนแผนกลยุทธ์ (2) กำหนดเป้าประสงค์ และผลผลิตหลัก (3) กำหนดโครงการ (4) จัดสรรงบประมาณ และกำหนดผู้รับผิดชอบ (5) จัดทำแผนกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน (2) กรอบเป้าหมาย ผลผลิต (3) กรอบวงเงินที่ได้รับ จัดสรร

4 เค้าโครง เอกสารแผนปฏิบัติ ประจำปี คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 บทนำ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ส่วนที่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความจริง ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน งาน / โครงการ ส่วนที่ 4 การกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน ภาคผนวก

5 เค้าโครง งาน / โครงงาน ( ส่วนที่ 3 ในเอกสารแผนปฏิบัติ การ ) ชื่องาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อ......... รหัส กุล่ม บริหาร ), ( ชื่อ........ รหัส กุล่มย่อย ) กิจกรรม ( ชื่อกิจกรรม, รหัสกิจกรรม ) สนองผลผลิตที่............. มาตรฐาน การศึกษา สพฐ. ที่........... ระยะเวลาดำเนินงาน  ช่วงที่ 1 ( 1 ต. ค. – 31 มี. ค. )  ช่วงที่ 2 ( 1 เม. ย. – 30 ก. ย. )

6 1. หลักการและเหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 1 2 3. กิจกรรมและการดำเนินการ 4. ตัวชี้วัด ………………………………………… ……………. ………………………………………… …………….. กิจกรรมเป้าห มาย หน่วย นับ ผู้รับผิด ชอบ

7 งบประมา ณ ด้าน ดำเนินงาน ด้านลงทุน ค่าตอบ แทน ใช้สอย ค่า วัสดุ ค่า ปรับป รุง ค่า ครุภัณฑ์ เงิน งบประมา ณ เงินนอก งบประมา ณ รวม 5. งบประมาณที่ใช้ หน่วย : บาท


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนปฏิบัติ การ สาระหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการ  กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ  การนำแผนสู่การปฏิบัติ  โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google