งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ถ่ายทอดเป้าหมายตามลำดับ ชั้น บังคับบัญชา การบริหาร ผล การ ปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ กระบวนการบริหารผลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ถ่ายทอดเป้าหมายตามลำดับ ชั้น บังคับบัญชา การบริหาร ผล การ ปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ กระบวนการบริหารผลการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ถ่ายทอดเป้าหมายตามลำดับ ชั้น บังคับบัญชา การบริหาร ผล การ ปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ กระบวนการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน กำหนดและถ่ายทอด เป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ การวางแผนการ ปฏิบัติงาน การพัฒนา ผลการ ปฏิบัติงาน การติดตามผลการ ปฏิบัติงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การให้ รางวัล

2 ระดับ องค์กร ระดับ หน่วยงาน ระดับ บุคคล การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจาก ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ผลสัมฤทธิ์ตามบทบาท หน้าที่ภารกิจในงาน ประจำของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัดในระดับองค์กร เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับองค์กร เป้าประสงค์ในระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์ของ บุคคลที่สนับสนุน ต่อเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของ ผู้บังคับบัญชา ผลสัมฤทธิ์ตาม บทบาทหน้าที่ ของตำแหน่งงาน ผลสัมฤทธิ์ของ งานที่ได้รับ มอบหมายพิเศษ เป้าประสงค์ในระดับบุคคล ตัวชี้วัดในระดับบุคคล

3 3 วงจรการบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบ การบริหาร ผลการ ปฏิบัติ ราชการ ติดต าม (Moni tor) วางแ ผน (Plan) พัฒนา (Develo p) ประเมิ น (Apprais e) ให้ รางวัล (Rewar d)


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ถ่ายทอดเป้าหมายตามลำดับ ชั้น บังคับบัญชา การบริหาร ผล การ ปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ กระบวนการบริหารผลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google