งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ถ่ายทอดเป้าหมายตามลำดับชั้น บังคับบัญชา กำหนดและถ่ายทอด เป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล การบริหารผล การปฏิบัติงาน

2 การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ผลสัมฤทธิ์ตามบทบาท หน้าที่ภารกิจในงาน ประจำของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัดในระดับองค์กร เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับองค์กร เป้าประสงค์ในระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์ของ บุคคลที่สนับสนุน ต่อเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของ ผู้บังคับบัญชา ผลสัมฤทธิ์ตาม บทบาทหน้าที่ ของตำแหน่งงาน งานที่ได้รับ มอบหมายพิเศษ เป้าประสงค์ในระดับบุคคล ตัวชี้วัดในระดับบุคคล

3 วงจรการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ระบบ การบริหาร ผลการปฏิบัติราชการ ติดตาม (Monitor) วางแผน (Plan) พัฒนา (Develop) ประเมิน (Appraise) ให้รางวัล (Reward) 3 3


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google