งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และ. การประกันคุณภาพภายใน และ การประเมินคุณภาพ ภายนอก การประกันคุณภาพภายใน ส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการ เรียนการสอนต้องทำอย่างต่อเนื่อง มีการ รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และ. การประกันคุณภาพภายใน และ การประเมินคุณภาพ ภายนอก การประกันคุณภาพภายใน ส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการ เรียนการสอนต้องทำอย่างต่อเนื่อง มีการ รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และ

2 การประกันคุณภาพภายใน และ การประเมินคุณภาพ ภายนอก การประกันคุณภาพภายใน ส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการ เรียนการสอนต้องทำอย่างต่อเนื่อง มีการ รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ชี้จุดเด่นและ จุดที่ควรพัฒนา เพื่อให้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

3 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกัน คุณภาพภายใน กับการประเมินคุณภาพภายนอก การ ปฏิบัติงาน ของ สถานศึกษา (PDCA) การประเมิน ตนเอง รายงาน การ ประเมิน ตนเอง การตรวจ เยี่ยม รายงาน ผลการ ประเมิน การ ติดตาม ผล ข้อมูล ป้อนกลับ การประกันภายใน การประเมินภายนอก

4 ความสำคัญของการประกัน คุณภาพการศึกษา การประกัน คุณภาพการศึกษา คุณภาพและมาตรฐาน ของผู้เรียน การดำเนินการตาม หลักสูตรอย่างมี ประสิทธิภาพ การพัฒนาครูและ ผู้บริหารให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน

5 ระบบการประกัน คุณภาพ A D P C ร่วมกันตรวจสอบ ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันปรับปรุง การควบคุม คุณภาพ การ ตรวจสอบ และ ประเมิน คุณภาพ

6 การวางแผนต่างๆ ของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร แผนประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ P

7 บทบาทของผู้บริหาร * ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานอย่างมีความสุข การปฏิบัติตามแผน D * จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร * กำกับ ติดตาม รายบุคคล / กลุ่ม / หมวด / ฝ่าย * นิเทศ

8 ทุกคน / กลุ่ม / หมวด / ฝ่าย ประเมินตนเอง การประเมินผลการพัฒนา การตรวจสอบประเมินผล C

9 จัดหา / จัดทำ เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล ตรวจสอบ / ปรับปรุงคุณภาพ การวาง กรอบการ ประเมิน การตรวจสอบประเมินผลภายใน C

10 1) บุคคล / กลุ่ม / หมวด / ฝ่าย ----- ประเมินผลเสร็จ 2) ส่งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวม 3) เสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำผล ไปพัฒนาส่วนของตน การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน A

11 สิ่งที่ต้องเตรียม 1) เตรียมเอกสาร SAR 2) เตรียมข้อมูล 3) เตรียมบุคลากร 4) เตรียมสถานที่ 5) เตรียมหลักฐานแสดงจุดเด่น / โครงการพิเศษ

12 การเตรียมเอกสาร SAR * ต้องเตรียม SAR 3 ปี ย้อนหลัง * SAR ต้องมีข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการ SAR

13 การเตรียมข้อมูล * ข้อมูลของแต่ละมาตรฐาน * ทุกงานต้องมีฐานข้อมูล * กำหนดผู้รับผิดชอบ * กำกับติดตาม

14 การเตรียมบุคลากร ต้องพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ ผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารไม่อยู่ ต้องเตรียมผู้ให้ข้อมูลแทนที่มีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน แผนต่างๆ และ การพัฒนาของโรงเรียน 3 ปี ที่ผ่านมา

15 จัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ ( ไม่ต้องเตรียม ) ปฏิบัติงานตามปกติ ครู นักเรียน บุคลากรอื่นๆ

16 การเตรียมสถานที่ ร่มรื่น น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน โรงเรียน

17 น่าอยู่ สะอาด ตกแต่งป้ายนิเทศสอดคล้องกับ เรื่องที่เรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน เช่น มุมหนังสือ มุมเกม มุมข่าวและเหตุการณ์ ห้องเรี ยน

18 สะอาด ใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ห้อง อื่นๆ

19 การเตรียมหลักฐานและข้อมูล ที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน * ผลงานดีเด่นของนักเรียน รางวัล โล่ เกียรติบัตร ต่างๆ * ผลงานดีเด่นของครู * ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร * โครงการที่ชนะการประกวดต่างๆ * โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ

20 ยุทธวิธีที่ใช้ในการ กำกับติดตาม

21  หมั่นเดินเยี่ยม ทักทาย ซักถาม  ประชุม กลุ่ม / หมวด / ฝ่าย  กรรมการตรวจเยี่ยมกันเอง ภายในกลุ่ม / หมวด / ฝ่าย

22 6) มีทีมตรวจสอบกระบวนการและผลการประเมิน 5) บุคคล / หมวด / ฝ่าย รายงานความก้าวหน้าทุก สัปดาห์ / เดือน 4) กรรมการเยี่ยมกลุ่มอื่น / หมวดอื่น / ฝ่ายอื่น

23 * มองตนเองไม่ บิดเบือน * การประเมินตนเองถูกต้อง

24 ความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก ? 1) นักเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตาม มาตรฐานการศึกษา ที่กำหนด หรือไม่ ? 2) ครูจัดการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือไม่ ?

25 3) มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และเป็นระบบ หรือไม่ ? 4) บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติตามแผน ร่วมกันตรวจสอบประเมินผล และร่วมกันปรับปรุง แก้ไขการทำงาน หรือไม่ ?

26 พร้อมแล้ว ครับ พร้อมแล้ว ค่ะ

27

28


ดาวน์โหลด ppt และ. การประกันคุณภาพภายใน และ การประเมินคุณภาพ ภายนอก การประกันคุณภาพภายใน ส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการ เรียนการสอนต้องทำอย่างต่อเนื่อง มีการ รายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google