งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาและการปฏิบัติการ ของโครงการโดยเจ้าหน้าที่โครงการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาและการปฏิบัติการ ของโครงการโดยเจ้าหน้าที่โครงการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ.2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาและการปฏิบัติการ ของโครงการโดยเจ้าหน้าที่โครงการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ.2552

2 ค่านิยมหลักขององค์การ
WATER for all Work Hard ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน Attitude มีความคิดสร้างสรรค์ Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน Relationship มีความผูกพันและความสามัคคี

3 กรอบการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)

4 ความเชื่อมโยงของระบบจัดการ กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหารราชการแผ่นดิน) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล Capacity Building การบริหารความเสี่ยง พัฒนาองค์กร การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) Individual Scorecard คุณภาพ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ การวิเคราะห์(Competency) ระบบควบคุมภายใน การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน Blueprint for Change Redesign Process Knowledge Management e-government MIS

5 พรฎ. ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์
ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพ PMQA เป้าหมาย วิธีการ ผล พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล ประสิทธิผล การนำ องค์กร คุณภาพ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการ กระบวนการ ประสิทธิภาพ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พัฒนาองค์กร

6 วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การดำเนินงาน ขององค์กร ในปัจจุบัน ดำเนินการ ตามแผน เปรียบเทียบกับ แนวทางและเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ วางแผนการพัฒนา และปรับปรุงองค์กร ทราบว่าองค์กรมี โอกาสในการปรับปรุง การดำเนินงานในด้านใดบ้าง

7 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
TQM : Framework 3 PMQA Model P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

8 2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
Cause - Effect Diagram Driver System Results 1.การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ธรรมาภิบาล 2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1.การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2.การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1.ระบบงาน 5.2.การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ 5.3.ความผาสุกและความพึงพอใจของ พนักงาน 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 3.การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1.ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ 3.2.ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 4.1.การวัดและวิเคราะห์ ผลการดำเนินการขององค์กร 4.2.การจัดการสารสนเทศและความรู้ 6.การจัดการกระบวนการ 6.1.กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2.กระบวนการสนับสนุน

9 กระบวนการของทฤษฎีระบบ
INPUT (ปัจจัย) PROCESS (กระบวนการ) OUTPUT (ผลลัพธ์) OUTCOME (ผลผลิต) FEEDBACK (ผลกระทบ) การบริหารงาน การปฏิบัติงาน แผนงาน คน เครื่องจักร วัสดุ องค์การที่ดี องค์การดีเด่น ข้อร้องเรียน

10 พรฎ. ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์
ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพ PMQA เป้าหมาย วิธีการ ผล พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล ประสิทธิผล การนำ องค์กร คุณภาพ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการ กระบวนการ ประสิทธิภาพ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พัฒนาองค์กร

11 วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การดำเนินงาน ขององค์กร ในปัจจุบัน ดำเนินการ ตามแผน เปรียบเทียบกับ แนวทางและเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ วางแผนการพัฒนา และปรับปรุงองค์กร ทราบว่าองค์กรมี โอกาสในการปรับปรุง การดำเนินงานในด้านใดบ้าง

12 กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติ

13 Training Needs ด้านงาน ด้านบุคลากร การจัดการแผนงาน การจัดทำแผนงาน รายปี (Action Plan) ลักษณะของงาน สถานที่ดำเนินการ นวัตกรรม

14 องค์ประกอบ หรือแนวทางการปฏิบัติ หรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ
นำไปสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบ หรือแนวทางการปฏิบัติ หรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ การเตรียมความพร้อม ด้านความรู้ บทบาท / หน้าที่ในงาน เอกสาร / การจัดการ งบประมาณ

15 การรายงาน หรือ การประยุกต์ใช้ โดยการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
การติดตาม / ประเมินผล การรายงาน หรือ การประยุกต์ใช้ โดยการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

16 ผลการประเมินในการปฏิบัติ การสะท้อนของผลลัพธ์ มีผลผลิตใหม่
การผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รางวัล หรือแรงจูงใจ

17 การมีส่วนร่วม ความหมาย
กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

18 ความสำคัญของการมีส่วนร่วม
แก้ปัญหาได้ตรงจุด เพราะชุมชนรู้ปัญหาดี และเป็นผู้แก้ไขเอง เกิดการยอมรับ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง มีความต่อเนื่องของโครงการต่าง ๆ

19 วันนี้พวกเราจะทำอะไร
การวางแผนพัฒนาโครงการ จะทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไร ทำทำไม เท่าไร การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายใน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายนอก ผลกระทบ

20 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาและการปฏิบัติการ ของโครงการโดยเจ้าหน้าที่โครงการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google