งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนา และการปฏิบัติการ ของ โครงการโดยเจ้าหน้าที่โครงการ มีส่วนร่วม ปี พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนา และการปฏิบัติการ ของ โครงการโดยเจ้าหน้าที่โครงการ มีส่วนร่วม ปี พ. ศ.2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนา และการปฏิบัติการ ของ โครงการโดยเจ้าหน้าที่โครงการ มีส่วนร่วม ปี พ. ศ.2552

2 WATER for all Work Hard ทุ่มเทใน การปฏิบัติงาน Attitude มีความคิด สร้างสรรค์ Teamwork เรียนรู้และ ทำงานร่วมกัน Ethics มี จริยธรรมในการปฏิบัติงาน Relationship มีความ ผูกพันและความสามัคคี ค่านิยมหลักขององค์การ

3 กรอบการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) PMQA คือ อะไร หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award)

4 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้า ทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowledge Management e-government MIS การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี การลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนาองค์กร ความเชื่อมโยงของระบบ จัดการ กับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ การวิเคราะห์ (Competency) Individual Scorecard การบริหารความเสี่ยง

5 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพ PMQA ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์ สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมายวิธีการผล

6 วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การดำเนินงาน ขององค์กร ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ แนวทางและเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ทราบว่าองค์กรมี โอกาสในการปรับปรุง การดำเนินงานในด้านใดบ้าง วางแผนการพัฒนา และปรับปรุงองค์กร ดำเนินการ ตามแผน

7 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย PMQA Model 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ TQM : Framework 3

8 6. การจัดการกระบวนการ 6.1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2. กระบวนการสนับสนุน 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ 3.2. ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1. ระบบงาน 5.2. การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ 5.3. ความผาสุกและความพึงพอใจของ พนักงาน 1. การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ธรรมาภิบาล 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1. การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 4.1. การวัดและวิเคราะห์ ผลการดำเนินการขององค์กร 4.2. การจัดการสารสนเทศและความรู้ Driver System Results Cause - Effect Diagram 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร

9 กระบวนการของทฤษฎีระบบ INPUT ( ปัจจัย ) PROCE SS ( กระบวนก าร ) OUTPU T ( ผลลัพธ์ ) OUTCO ME ( ผลผลิต ) FEEDBAC K ( ผลกระทบ ) องค์กา รที่ดี องค์การ ดีเด่น การ บริหารงา น การ ปฏิบัติงาน แผนงาน คน เครื่องจักร วัสดุ ข้อ ร้องเรีย น

10 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพ PMQA ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์ สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมายวิธีการผล

11 วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การดำเนินงาน ขององค์กร ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ แนวทางและเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ทราบว่าองค์กรมี โอกาสในการปรับปรุง การดำเนินงานในด้านใดบ้าง วางแผนการพัฒนา และปรับปรุงองค์กร ดำเนินการ ตามแผน

12 Act ObserveReflect Plan กระบวนการวางแผน และการปฏิบัติ

13 Act ObserveReflect Plan Training Needs ด้านงาน ด้าน บุคลากร การจัดการแผนงาน การจัดทำแผนงาน รายปี (Action Plan) ลักษณะของงาน สถานที่ ดำเนินการ นวัตกรรม

14 Act ObserveReflect Plan องค์ประกอบ หรือแนวทาง การปฏิบัติ หรือปัจจัย แห่ง ความสำเร็จ การเตรียมความพร้อม ด้านความรู้ บทบาท / หน้าที่ในงาน เอกสาร / การจัดการ งบประมาณ นำไปสู่การ ปฏิบัติ

15 Act ObserveReflect Plan การติดตาม / ประเมินผล การรายงาน หรือ การ ประยุกต์ใช้ โดยการจัดทำเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

16 Act ObserveReflect Plan ผลการประเมินในการปฏิบัติ การสะท้อนของผลลัพธ์ มี ผลผลิตใหม่ การผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รางวัล หรือแรงจูงใจ

17 การมีส่วนร่วม ความหมาย กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมใน การรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา / ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วม คิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ หุ้นส่วนการพัฒนา

18 ความสำคัญของการมีส่วนร่วม แก้ปัญหาได้ตรงจุด เพราะชุมชนรู้ปัญหาดี และ เป็นผู้แก้ไขเอง เกิดการยอมรับ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง มีความต่อเนื่องของโครงการต่าง ๆ

19 วันนี้พวกเราจะทำอะไร การวางแผนพัฒนาโครงการ จะทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไร ทำทำไม เท่าไร การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายใน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายนอก ผลกระทบ

20


ดาวน์โหลด ppt โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนา และการปฏิบัติการ ของ โครงการโดยเจ้าหน้าที่โครงการ มีส่วนร่วม ปี พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google