งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารแผนสู่การ ปฏิบัติ. การ บริหารแผนสู่การปฏิบัติ นำเสนอ โดย นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุ้ม นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารแผนสู่การ ปฏิบัติ. การ บริหารแผนสู่การปฏิบัติ นำเสนอ โดย นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุ้ม นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารแผนสู่การ ปฏิบัติ

2 การ บริหารแผนสู่การปฏิบัติ นำเสนอ โดย นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุ้ม นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

3 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557

4 - สภาพปัจจุบัน - อำนาจหน้าที่สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา - แผนภูมิโครงสร้างการ บริหารจัดการศึกษา - ข้อมูลพื้นฐาน - ผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา

5 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม - จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

6 - สรุปงบประมาณ โครงการ ตามกลยุทธ์ - แผนการใช้จ่ายเงินงบ บริหารจัดการศึกษา - ปฏิทินการดำเนินโครงการ ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ

7 - กระบวนการนำแผนสู่การ ปฏิบัติ - ปฏิทินการบริหาร แผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

8 ปฏิทินการบริหารแผนสู่การ ปฏิบัติ พฤศจิกายน 2556 สพฐ. แจ้งแนว ทางการดำเนินการ ธันวาคม 2556 เสนอ กพท. พิจารณา อนุมัติ มกราคม 2557 แจ้งอนุมัติโครงการและ กรอบวงเงินงบประมาณ 10 กรกฏาคม 2557 รายงานผลการดำเนิน เงินรอบ 9 เดือน 10 ตุลาคม 2557 รายงานผลการดำเนิน เงินรอบ 12 เดือน กันยายน 2556 รับทราบนโยบาย 10 เมษายน 2557 รายงานผลการดำเนิน เงินรอบ 6 เดือน

9 การดำเนินการทุกอย่าง เพื่อให้นโยบาย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การ นำไปสู่การปฏิบัติเป็นการนำ โครงการ / กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ใน แผนไปดำเนินการให้บรรลุตาม เป้าหมายโดยต้องกำหนดองค์กร หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการ ดำเนินการชัดเจน การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ หมายถึง

10 1. สื่อสารทิศทางองค์กร 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการ ทำงาน 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพ ปัจจุบัน 4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนด 5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อน กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ

11 1. ความชัดเจนในวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผน 2. การกำหนดและมอบหมายภารกิจ ความรับผิดชอบ 3. มีระบบการกำกับตรวจสอบและ ประเมินผลภายในองค์กร 4. สมรรถนะองค์กรที่นำแผนสู่การ ปฏิบัติ 5. มีการสนับสนุนและมีความผูกพัน ของฝ่ายต่าง ๆ ความสำเร็จของการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

12 โครงสร้างของแผน นโยบาย (Policy) แผน (Plan) แผนงาน (Programs) โครงการ (Project) กิจกรรม (Activity)

13 สรุป นโยบาย คือ กรอบกำกับหรือ กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของ กลุ่มคนในองค์กร โดยมีลักษณะเป็น แนวคิดกว้าง ๆ ที่แสดงถึงปรัชญาหรือ อุดมการณ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับแล้วจากคน ส่วนใหญ่ จึงถือได้ว่านโยบายเป็น กระบวนการบริหารที่ก่อนให้เกิดแผน (Plan) ที่จะทำให้การนำนโยบายไป ปฏิบัติปรากฏเป็นจริง ส่วน แผนงาน (Program) เป็นองค์ประกอบของแผนที่ เป็นวิธีการจะนำไปสู่ความสำเร็จหรือ บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนซึ่งจะต้อง ปฏิบัติกิจกรรม (Activity) หลายกิจกรรม ที่ระบุไว้ในโครงการ

14 “ การวางแผนนั้นยาก แต่การนำแผนไปสู่การ ปฏิบัตินั้นยากกว่า ”

15


ดาวน์โหลด ppt การบริหารแผนสู่การ ปฏิบัติ. การ บริหารแผนสู่การปฏิบัติ นำเสนอ โดย นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุ้ม นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google