งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัณโรค : A chronic infectious disease น.พ. เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัณโรค : A chronic infectious disease น.พ. เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัณโรค : A chronic infectious disease น.พ. เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 1

2 จังหวัดจะควบคุมวัณโรคอย่างไร ให้ได้ผล 1. ต้องเห็นว่า วัณโรคเป็นปัญหาเสียก่อน ทั้งผู้ปฏิบัติและ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ละเลยเมื่อไหร่ จะกลับมาทันที และ วัณโรคดื้อยา/ผู้สูงอายุ/ต่างด้าว มาแรง 2. ต้องมีแผนรองรับ – ยุทธศาสตร์ -> ปฏิบัติการ (บูรณาการกิจกรรมได้ แต่อย่าลืมวัณโรคเด็ดขาด) 3. ต้องมีระบบข้อมูล การติดตามประเมินผล อย่างสม่ำเสมอ 4. DOT ต้องเข้มข้น เพื่อ ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายน้อย กว่าร้อยละ 5 ขาดยาเป็น 0 2

3

4 U-SHAPE CURVE OF CONCERN ON TB : เมื่อให้ความสำคัญงานวัณโรคน้อยลง ไ ม่ช้าวัณโรคก็กลับมา ช่วงก่อนปี 1990 สหรัฐฯ เห็นว่า สามารถควบคุมวัณโรคได้ดีแล้ว ได้ลดงบประมาณด้านวัณโรค จัดสรรงบประมาณไปควบคุมโรคอื่น เพียงเวลาไม่นาน จำนวนวัณโรคก็กลับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบ กับช่วงปี 1990 มีปัญหาการระบาดของ HIV ด้วย ทำให้สหรัฐฯ ต้องกลับมาทุ่มเทความพยายาม และงบประมาณควบคุมวัณโรคเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม จึงลดโรคได้ต่อเนื่องอีกครั้ง ส่วนที่แรเงาคือผลของการละเลยปัญหาวัณโรคและปรับลดงบประมาณไปนั่นเอง

5 งบประมาณการควบคุมวัณโรครัฐบาลสหรัฐ

6 สถานการณ์วัณโรคโลก 6

7 สถิติมีไว้ทำลาย เป้าหมายมีไว้พุ่งชน  วัณโรค – ติดต่อจากคนสู่คน กลุ่มคนที่มีการป่วยสูงก็ยิ่งแพร่ให้คนอื่นได้สูง  Chain of infection 7

8 Active TB TB infection

9 Active TB TB infection

10 TB incidence (per 100,000) by WHO region, and in Thailand, 2011 source: WHO, Global Tuberculosis Report 2012 TB incidence in Thailand is 2.5 – 4 times higher than Europe & America regions

11 TB incidence in Thailand and selected high-income countries, 2011 Situation in developed countries demonstrated the possible target and 30 times difference as room for improvement for Thailand. Approx. 30 times Approx. 90 times 11

12 ผลเบื้องต้น การสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติ 2555 (Non-BKK) อาการ และผลเอ็กซเรย์ปอดของผู้ป่วยวัณโรค PRELIMINARY RESULT. NOT FOR REFERENCE 5 4592 Sym+ CXR+ (4%) (32%)(65%) 12

13 ผลเบื้องต้น การสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติ 2555 (Non-BKK) อายุของผู้ป่วยวัณโรค (N=142) จำแนกตามเพศ PRELIMINARY RESULT. NOT FOR REFERENCE 13

14 ความชุกการป่วยวัณโรคปอดจากการสำรวจ 14 ผลเบื้องต้น การสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติ 2555 (Non-BKK) PRELIMINARY RESULT. NOT FOR REFERENCE

15 กลุ่มอายุผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก ใน รง.506 Source: R506: Pulm TB New M+ /2008-2011, BOE

16 ความชุกวัณโรคที่พบจากการสำรวจระดับชาติ ในประเทศต่าง ๆ Country Year (* Provisional) Smear PositiveBact. Positive Philippines 200710y+260 (170-360)660 (510-880) Viet Nam 200715y+197 (149 -254)307 (248 -367) Myanmar 200915y+242 (186 - 315)613 (502-748) China 201015y+66 (53-79)119 (103-135) Cambodia 2011*15y+251 (194-354)829 (704 – 975) Lao 2010/11*15y+276(197-354)610(466-755) Ethiopia 201115y+108 (73-143)277 (208-347) 16 Courtesy slide: Dr Onozaki, WHO

17 5 th National Survey -China 2010 253,000 participants in 176 sites Region Smear positive TB Bacteriological positive Prevalence (1/100000) Change (%) Prevalence (1/100000) Change (%) 20002010 2000 2010 Urban 131 ( 91 , 172 ) 49 ( 25 , 74 ) -62.6 164 ( 120 , 208 ) 73 ( 46 , 99 ) -55.5 Rural 181 ( 160 , 202 ) 78 ( 64 , 93 ) -56.9 232 ( 211 , 254 ) 153 ( 133 , 172 ) -34.1 Eastern 124 ( 102 , 147 ) 44 ( 30 , 58 ) -64.5 163 ( 138 , 187 ) 65 ( 50 , 81 ) -60.1 Middle 217 ( 176 , 259 ) 60 ( 30 , 91 ) -72.4 251 ( 207 , 294 ) 118 ( 81 , 154 ) -53.0 Western 198 ( 160 , 236 ) 105 ( 80 , 130 ) -47.0 278 ( 240 , 316 ) 198 ( 167 , 229 ) -28. 8 (China CDC 2011) 17 Courtesy slide: Dr Onozaki, WHO

18 ผลสำรวจวัณโรคดื้อยา 2012 (prelim) 18

19 อนาคต ความท้าทาย และความพร้อมของไทยในการเอาชนะปัญหา  สิ่งแวดล้อม เชื้อ โฮสต์  ธรรมชาติของโรค  เทคโนโลยีการวินิจฉัย ยา วัคซีน 19

20 Challenge when the AEC starts Incidence rate (per 100,000) AEC 2015 20

21 ความพร้อมของไทย เพื่อการเอาชนะปัญหา  เรียนรู้จากที่ทำสำเร็จ Back to Basic :  หลักระบาดวิทยาและควบคุมโรค Source(reservoir), Transmission, Host “การรักษาคือการป้องกัน”  การควบคุมวัณโรค  ค้นให้พบ (Case finding, case detection)  รักษาให้หาย (Treatment)  ใช้ DOT ให้เข้ม (Supervision &support for treatment) 21

22 การระบาดของ MDR-TB  ช่วง 1990 นิวยอร์ค และ รัสเซีย มีการระบาดของ MDR-TB ปัจจัยต่างกัน การแก้ปัญหาต่างกัน ผลสำเร็จต่างกัน 22

23 ยุทธศาสตร์ควบคุมวัณโรค 23 1.ส่งเสริมคุณภาพการดำเนินงานตามแนวทางการควบคุมวัณโรค แห่งชาติ 2.เร่งรัดดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ วัณโรคดื้อยา วัณโรค ในเรือนจำ และกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสาธารณสุขเพื่อการควบคุมวัณโรค 4.พัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและ เอกชน 5.พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 6.ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการควบคุมวัณโรค

24 24

25 จุดเน้นงานวัณโรค  ค้นให้พบ  จบด้วยหาย  ตายน้อยกว่าร้อยละ 5  ขาดยาเป็น 0 25

26 ความพร้อมของประเทศไทย  ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์ - -> แผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัด มาตรฐานการปฏิบัติงานคลินิกวัณโรค  ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค  ระบบบริการสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ 26

27 จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ

28 ตัวชี้วัดหลักการดำเนินงานวัณโรค อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 1. การตอบสนองเชิงนโยบาย มี Mr.TB /มีผู้รับผิดชอบงานผ่านอบรม 2. การค้นหาและวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรค 3. การรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยง 4. ยารักษาวัณโรคไม่ขาดแคลนและมีคุณภาพ 5. ทะเบียนและรายงานวัณโรค 6. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล 7. การผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส์ 8. ผลการรักษา

29 ขอบคุณครับ 29


ดาวน์โหลด ppt วัณโรค : A chronic infectious disease น.พ. เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google