งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ การป้องกันควบคุม ไข้หวัดนก อธิบดีกรมควบคุมโรค (ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์) วันที่ 1 มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ การป้องกันควบคุม ไข้หวัดนก อธิบดีกรมควบคุมโรค (ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์) วันที่ 1 มีนาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ การป้องกันควบคุม ไข้หวัดนก อธิบดีกรมควบคุมโรค (ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์) วันที่ 1 มีนาคม 2555

2 ความรับผิดชอบของสาธารณสุข รับผิดชอบความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคใน คน ( ไม่ให้ติดเชื้อและป่วย ) การรักษาผู้ป่วย ( ไม่ให้เสียชีวิต หากมีการป่วย ) สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนต่อความปลอดภัยของชีวิต และสุขภาพ สาธารณสุขไทย ต้องคง ความสำเร็จไว้ โดยไม่ประมาท  ประเทศปลอดการติดเชื้อในคน มากกว่า 5 ปี  ( เริ่มมีผู้ป่วยปี 2547 จำนวนผู้ป่วยรวม 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย รายสุดท้าย เริ่มป่วย 14 กรกฎาคม 2549)  แสดงว่าบุคลากรและระบบงานสาธารณสุขของ ประเทศ ไทยดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในคน ได้ผลดี เป็นตัวอย่างแก่ประเทศต่างๆ

3 จุดเน้น การ บริหารจัดการ -- ตั้งการ์ดสูงไว้ เสมอ  สธ. ถือว่าการป้องกันควบคุมไข้หวัดนก เป็นนโยบาย ที่สำคัญที่มีผลกระทบสูง  ผู้บริหาร สธ. ต้องให้ความสำคัญ ดูแลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง  ผู้ตรวจราชการทุกเขต ตรวจสอบสถานการณ์โรค และ ความพร้อมของระบบงาน  ส่งเสริมทีม SRRT ทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากร ให้ เพียงพอ  ทำนุบำรุง ส่งเสริม อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มี กำลังใจทำงาน เป็นฐานงานสาธารณสุขในชุมชน  ส่งเสริมความตระหนัก และบทบาทของประชาชน ใน การป้องกันตนเอง  ประสานงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างสาธารณสุข ปศุสัตว์ และฝ่ายปกครอง  กรมวิชาการ และ สำนักงานปลัดกระทรวง ให้การ สนับสนุนเพียงพอและรวดเร็ว

4 ความเสี่ยงของโลก และของไทย  ไข้หวัดนก H5N1 กำลังแพร่กระจายทั่ว โลก หลายประเทศ  แหล่งโรคมีทั้งสัตว์ปีกเลี้ยง เช่น ไก่ เป็ด และนกธรรมชาติ  เชื้อมีโอกาสแพร่กระจายถ่ายเทระหว่าง ภูมิภาค และทุกประเทศ  มีความเสี่ยงระยะยาวต่อการระบาดทั้งใน สัตว์และคน  หากควบคุมโรคไม่ได้ผล เชื้ออาจ เปลี่ยนแปลง นำไปสู่การระบาดใหญ่ได้

5 ( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ ( พ. ศ. 2555- 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเฝ้า ระวัง และ การป้องกันควบคุมโรค ในคน สัตว์ สัตว์ป่า และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงห้องปฏิบัติการ และการรักษาในคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบ การเลี้ยงและ สุขภาพสัตว์ และสัตว์ป่า ให้ปลอดโรค ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการความรู้ และการวิจัยพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ และกลไก การบริหารจัดการเชิง บูรณาการ ทั้งในการเตรียมความ พร้อม และ การบริหารจัดการใน ภาวะฉุกเฉิน ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเฝ้า ระวัง และ การป้องกันควบคุมโรค ในคน สัตว์ สัตว์ป่า และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงห้องปฏิบัติการ และการรักษาในคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบ การเลี้ยงและ สุขภาพสัตว์ และสัตว์ป่า ให้ปลอดโรค ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการความรู้ และการวิจัยพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ และกลไก การบริหารจัดการเชิง บูรณาการ ทั้งในการเตรียมความ พร้อม และ การบริหารจัดการใน ภาวะฉุกเฉิน ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ การป้องกันควบคุม ไข้หวัดนก อธิบดีกรมควบคุมโรค (ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์) วันที่ 1 มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google