งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ : แพทย์ที่ผ่านการ อบรม กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวช ศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ : แพทย์ที่ผ่านการ อบรม กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวช ศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ : แพทย์ที่ผ่านการ อบรม กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวช ศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 ข้อมูลของแพทย์ ข้อมูลทั่วไปจำนว น ร้อย ละ ข้อมูลทั่วไปจำนว น ร้อย ละ เพศสาขาของแพทย์ แพทย์ ชาย หญิง เฉพาะทาง แพทย์ ทั่วไป อายุหน่วยงาน <30 31 – 50 > ร. พ. รัฐ รพ. เอกชน คลินิก / อิสระ หลักสูตรการ อบรม ดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ 10 วัน 60 วัน (2 เดือน ) ใช่ ไม่ใช่

3

4

5

6 การดำเนินงานอา ชีวเวชศาสตร์ ไม่ไ ด้ พอ ไ ด้ ได้ ดี ร้อย ล ะ ค้นหาสิ่งคุกคาม สำรวจหน่วยงาน ประเมินความเสี่ยง การจัดการความ เสี่ยง วางแผนการตรวจ ร่างกายตาม ความเสี่ยง เฝ้าระวังทาง สุขภาพ เฝ้าระวังโรค การจัดการเหตุ ฉุกเฉิน การจัดการสารเคมี ในโรงงาน การดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ ไม่ไ ด้ พอ ไ ด้ ได้ ดี ร้อย ล ะ การวินิจฉัยโรคปอด การวินิจฉัยโรค ผิวหนัง การวินิจฉัยโรค ประสาทหูเสื่อม การวินิจฉัยโรคพิษ โลหะหนัก การวินิจฉัยโรค กระดูกและ กล้ามเนื้อ รักษาโรคจากการ ทำงาน ประเมินผู้ป่วยเพื่อรับ เงินทดแทน จัดงานที่เหมาะ สำหรับคนงานที่ เจ็บป่วย แนะนำการจัดสถานที่ ทำงาน สร้างเสริมสุขภาพ ระดับการดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ของแพทย์ที่ผ่านการอบรม

7

8

9 การดำเนินงานอาชีวเวช ศาสตร์ หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 p- valu e เพียงพอการกำหนดการ ตรวจร่างกาย เพียงพอร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย เพียงพอดำเนินงานอาชีวเวช ศาสตร์ เพียงพอในการประสานเข้า โรงงาน เพียงพอให้ทีมงานในโรงงาน ยอมรับ

10 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและ หลักสูตรการอบรม การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 P - value ค้นหาสิ่งคุกคาม ทำได้ ทำไม่ได้ สำรวจหน่วยงาน ทำได้ ทำไม่ได้ ประเมินความเสี่ยง ทำได้ ทำไม่ได้ การจัดการความเสี่ยง ทำได้ ทำไม่ได้

11 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและ หลักสูตรการอบรม การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 P - value วางแผนการตรวจร่างกายตาม ความเสี่ยง ทำได้ ทำไม่ได้ เฝ้าระวังทางสุขภาพ ทำได้ ทำไม่ได้ เฝ้าระวังโรค ทำได้ ทำไม่ได้ การจัดการเหตุฉุกเฉิน ทำได้ ทำไม่ได้

12 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและ หลักสูตรการอบรม การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 P - value การวินิจฉัยโรคปอด ทำได้ ทำไม่ได้ การวินิจฉัยโรคผิวหนัง ทำได้ ทำไม่ได้ การวินิจฉัยโรคประสาทหูเสื่อม ทำได้ ทำไม่ได้ การวินิจฉัยโรคพิษโลหะหนัก ทำได้ ทำไม่ได้

13 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและ หลักสูตรการอบรม การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 P - value การวินิจฉัยโรคกระดูกและ กล้ามเนื้อ ทำได้ ทำไม่ได้ รักษาโรคจากการทำงาน ทำได้ ทำไม่ได้ ประเมินผู้ป่วยเพื่อรับเงินทดแทน ทำได้ ทำไม่ได้ จัดงานที่เหมาะสำหรับคนงานที่ เจ็บป่วย ทำได้ ทำไม่ได้

14 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและ หลักสูตรการอบรม การดำเนินงานอาชีวเวช ศาสตร์ หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 P - valu e แนะนำการจัดสถานที่ ทำงาน ทำได้ ทำไม่ได้ สร้างเสริมสุขภาพ ทำได้ ทำไม่ได้


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ : แพทย์ที่ผ่านการ อบรม กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวช ศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google