งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ : แพทย์ที่ผ่านการ อบรม กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวช ศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ : แพทย์ที่ผ่านการ อบรม กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวช ศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ : แพทย์ที่ผ่านการ อบรม กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวช ศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 ข้อมูลของแพทย์ ข้อมูลทั่วไปจำนว น ร้อย ละ ข้อมูลทั่วไปจำนว น ร้อย ละ เพศสาขาของแพทย์ แพทย์ ชาย หญิง 69 34 67.0 33.0 เฉพาะทาง แพทย์ ทั่วไป 50 43 53.8 46.2 อายุหน่วยงาน <30 31 – 50 >50 16 70 17 15.5 68.0 16.5 ร. พ. รัฐ รพ. เอกชน คลินิก / อิสระ 73 23 7 70.9 22.3 6.8 หลักสูตรการ อบรม ดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ 10 วัน 60 วัน (2 เดือน ) 50 53 48.5 51.5 ใช่ ไม่ใช่ 88 15 85.4 14.6

3

4

5

6 การดำเนินงานอา ชีวเวชศาสตร์ ไม่ไ ด้ พอ ไ ด้ ได้ ดี ร้อย ล ะ ค้นหาสิ่งคุกคาม 12. 7 31. 1 56. 3 สำรวจหน่วยงาน 14. 6 63. 1 22. 3 ประเมินความเสี่ยง 13. 6 63. 1 23. 3 การจัดการความ เสี่ยง 16. 5 68. 0 15. 5 วางแผนการตรวจ ร่างกายตาม ความเสี่ยง 11. 7 63. 1 25. 2 เฝ้าระวังทาง สุขภาพ 11. 7 64. 1 24. 3 เฝ้าระวังโรค 13. 6 65. 0 21. 4 การจัดการเหตุ ฉุกเฉิน 28. 2 62. 1 9. 7 การจัดการสารเคมี ในโรงงาน 35. 0 59. 2 5. 8 การดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ ไม่ไ ด้ พอ ไ ด้ ได้ ดี ร้อย ล ะ การวินิจฉัยโรคปอด 27. 2 60. 2 12. 6 การวินิจฉัยโรค ผิวหนัง 24. 3 61. 2 14. 6 การวินิจฉัยโรค ประสาทหูเสื่อม 26. 3 58. 3 15. 5 การวินิจฉัยโรคพิษ โลหะหนัก 27. 2 59. 2 13. 6 การวินิจฉัยโรค กระดูกและ กล้ามเนื้อ 28. 1 53. 4 18. 4 รักษาโรคจากการ ทำงาน 26. 2 61. 2 12. 6 ประเมินผู้ป่วยเพื่อรับ เงินทดแทน 30. 1 54. 4 15. 5 จัดงานที่เหมาะ สำหรับคนงานที่ เจ็บป่วย 28. 2 62. 1 9.7 แนะนำการจัดสถานที่ ทำงาน 19. 4 66. 0 14. 6 สร้างเสริมสุขภาพ 19. 4 59. 2 21. 4 ระดับการดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ของแพทย์ที่ผ่านการอบรม

7

8

9 การดำเนินงานอาชีวเวช ศาสตร์ หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 p- valu e เพียงพอการกำหนดการ ตรวจร่างกาย 60.072.50.21 เพียงพอร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย 68.483.30.10 เพียงพอดำเนินงานอาชีวเวช ศาสตร์ 94.793.80.85 เพียงพอในการประสานเข้า โรงงาน 78.991.70.09 เพียงพอให้ทีมงานในโรงงาน ยอมรับ 94.793.80.85

10 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและ หลักสูตรการอบรม การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 P - value ค้นหาสิ่งคุกคาม ทำได้ ทำไม่ได้ 38 12 52 1 0.00 สำรวจหน่วยงาน ทำได้ ทำไม่ได้ 36 14 52 1 0.00 ประเมินความเสี่ยง ทำได้ ทำไม่ได้ 38 12 51 2 0.00 การจัดการความเสี่ยง ทำได้ ทำไม่ได้ 35 15 52 1 0.00

11 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและ หลักสูตรการอบรม การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 P - value วางแผนการตรวจร่างกายตาม ความเสี่ยง ทำได้ ทำไม่ได้ 38 12 53 0 0.00 เฝ้าระวังทางสุขภาพ ทำได้ ทำไม่ได้ 38 12 53 0 0.00 เฝ้าระวังโรค ทำได้ ทำไม่ได้ 38 12 51 2 0.00 การจัดการเหตุฉุกเฉิน ทำได้ ทำไม่ได้ 30 20 44 9 0.01

12 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและ หลักสูตรการอบรม การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 P - value การวินิจฉัยโรคปอด ทำได้ ทำไม่ได้ 30 20 45 8 0.01 การวินิจฉัยโรคผิวหนัง ทำได้ ทำไม่ได้ 33 17 45 8 0.03 การวินิจฉัยโรคประสาทหูเสื่อม ทำได้ ทำไม่ได้ 30 20 46 7 0.00 การวินิจฉัยโรคพิษโลหะหนัก ทำได้ ทำไม่ได้ 31 19 44 9 0.02

13 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและ หลักสูตรการอบรม การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 P - value การวินิจฉัยโรคกระดูกและ กล้ามเนื้อ ทำได้ ทำไม่ได้ 30 20 44 9 0.01 รักษาโรคจากการทำงาน ทำได้ ทำไม่ได้ 29 21 47 6 0.00 ประเมินผู้ป่วยเพื่อรับเงินทดแทน ทำได้ ทำไม่ได้ 24 26 48 5 0.00 จัดงานที่เหมาะสำหรับคนงานที่ เจ็บป่วย ทำได้ ทำไม่ได้ 30 20 44 9 0.01

14 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและ หลักสูตรการอบรม การดำเนินงานอาชีวเวช ศาสตร์ หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน  2 P - valu e แนะนำการจัดสถานที่ ทำงาน ทำได้ ทำไม่ได้ 32 18 51 2 0.00 สร้างเสริมสุขภาพ ทำได้ ทำไม่ได้ 33 17 50 3 0.00


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานอาชีว เวชศาสตร์ : แพทย์ที่ผ่านการ อบรม กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวช ศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google