งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์: แพทย์ที่ผ่านการอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์: แพทย์ที่ผ่านการอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์: แพทย์ที่ผ่านการอบรม
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 ข้อมูลของแพทย์ ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ เพศ สาขาของแพทย์แพทย์ ชาย
หญิง 69 34 67.0 33.0 เฉพาะทางแพทย์ ทั่วไป 50 43 53.8 46.2 อายุ หน่วยงาน <30 31 – 50 >50 16 70 17 15.5 68.0 16.5 ร.พ.รัฐ รพ. เอกชน คลินิก/อิสระ 73 23 7 70.9 22.3 6.8 หลักสูตรการอบรม ดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ 10 วัน 60 วัน (2 เดือน) 53 48.5 51.5 ใช่ ไม่ใช่ 88 15 85.4 14.6

3

4

5

6 ระดับการดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ของแพทย์ที่ผ่านการอบรม
ไม่ได้ พอได้ ได้ดี ร้อยละ ค้นหาสิ่งคุกคาม 12.7 31.1 56.3 สำรวจหน่วยงาน 14.6 63.1 22.3 ประเมินความเสี่ยง 13.6 23.3 การจัดการความเสี่ยง 16.5 68.0 15.5 วางแผนการตรวจร่างกายตามความเสี่ยง 11.7 25.2 เฝ้าระวังทางสุขภาพ 64.1 24.3 เฝ้าระวังโรค 65.0 21.4 การจัดการเหตุฉุกเฉิน 28.2 62.1 9.7 การจัดการสารเคมีในโรงงาน 35.0 59.2 5.8 การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ ไม่ได้ พอได้ ได้ดี ร้อยละ การวินิจฉัยโรคปอด 27.2 60.2 12.6 การวินิจฉัยโรคผิวหนัง 24.3 61.2 14.6 การวินิจฉัยโรคประสาทหูเสื่อม 26.3 58.3 15.5 การวินิจฉัยโรคพิษโลหะหนัก 59.2 13.6 การวินิจฉัยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ 28.1 53.4 18.4 รักษาโรคจากการทำงาน 26.2 ประเมินผู้ป่วยเพื่อรับเงินทดแทน 30.1 54.4 จัดงานที่เหมาะสำหรับคนงานที่เจ็บป่วย 28.2 62.1 9.7 แนะนำการจัดสถานที่ทำงาน 19.4 66.0 สร้างเสริมสุขภาพ 21.4

7

8

9 การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน 2 p-value เพียงพอการกำหนดการตรวจร่างกาย 60.0 72.5 0.21 เพียงพอร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 68.4 83.3 0.10 เพียงพอดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ 94.7 93.8 0.85 เพียงพอในการประสานเข้าโรงงาน 78.9 91.7 0.09 เพียงพอให้ทีมงานในโรงงานยอมรับ

10 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและหลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน 2 P - value ค้นหาสิ่งคุกคาม ทำได้ ทำไม่ได้ 38 12 52 1 0.00 สำรวจหน่วยงาน 36 14 ประเมินความเสี่ยง 51 2 การจัดการความเสี่ยง 35 15

11 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและหลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน 2 P - value วางแผนการตรวจร่างกายตามความเสี่ยง ทำได้ ทำไม่ได้ 38 12 53 0.00 เฝ้าระวังทางสุขภาพ เฝ้าระวังโรค 51 2 การจัดการเหตุฉุกเฉิน 30 20 44 9 0.01

12 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและหลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน 2 P - value การวินิจฉัยโรคปอด ทำได้ ทำไม่ได้ 30 20 45 8 0.01 การวินิจฉัยโรคผิวหนัง 33 17 0.03 การวินิจฉัยโรคประสาทหูเสื่อม 46 7 0.00 การวินิจฉัยโรคพิษโลหะหนัก 31 19 44 9 0.02

13 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและหลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน 2 P - value การวินิจฉัยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำได้ ทำไม่ได้ 30 20 44 9 0.01 รักษาโรคจากการทำงาน 29 21 47 6 0.00 ประเมินผู้ป่วยเพื่อรับเงินทดแทน 24 26 48 5 จัดงานที่เหมาะสำหรับคนงานที่เจ็บป่วย

14 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานและหลักสูตรการอบรม
การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรการอบรม 10 วัน 60 วัน 2 P - value แนะนำการจัดสถานที่ทำงาน ทำได้ ทำไม่ได้ 32 18 51 2 0.00 สร้างเสริมสุขภาพ 33 17 50 3


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์: แพทย์ที่ผ่านการอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google