งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2547

2 วัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ  การกู้ยืมเงินกองทุนฯ และการนำเงินกู้ไปใช้ ประโยชน์  การชำระหนี้คืนกองทุนฯ  ความโปร่งใสในการกู้เงินกองทุนฯ  การนำดอกผลจากเงินกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์  การประชาสัมพันธ์ / เปิดโอกาสให้แสดงความ คิดเห็นในการ จัดการกองทุน ฯ  การกู้ยืมเงินนอกระบบของคนในชุมชน หลังจาก มีกองทุนฯ  ผลกระทบในชุมชน หลังจากมีกองทุนฯ  ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการกองทุนฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง ในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง โครงการฯ ต่อไป

3 การสำรวจ  คุ้มรวม : ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ เป็นสมาชิกและ ไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ  การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ใน รูปร้อยละ  แผนการสุ่มตัวอย่าง ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three - stage sampling มีจำนวนประชาชนที่ตกเป็น ตัวอย่างทั้งสิ้น 5,900 ราย  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2547

4 การกู้ยืมเงินกองทุนฯ กู้ 3 ครั้ง ภาค ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ กู้ 2 ครั้ง กู้ 1 ครั้ง 0 4040 6060 8080 10 0 ร้อย ละ 2020 กู้ 4 ครั้ง ขึ้นไป 27.1 62.8 26.2 14.8 14.6 43.7 48.6 47.5 50.8 55.5 42.9 23.5 33.3 24.1 34.1 29.7 10.9 3.6 0.80.3 2.20.3 0.2 2.5

5 การนำเงินที่กู้จากกองทุนฯ ไปใช้ ประโยชน์ 0 30 90 60 หมุนเวียนในการ ประกอบอาชีพ ใช้หนี้แหล่งเงินกู้ นอกระบบ อื่น ๆ บรรเทาเหตุฉุกเฉิน / ความเดือดร้อน ในครัวเรือน เรื่อง ร้อย ละ 81.3 14.5 3.2 1.0

6 การชำระหนี้คืนกองทุนฯ คาดว่าจะชำระ คืนไม่ได้ ชำระได้ ทั้งหมด ชำระได้ บางส่วน มีปัญหา อยู่ ระหว่างการ เจรจาขอผ่อน ผัน 93.6 % 0.4 % 3.1 % 2.9 %

7 แหล่งเงินส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ชำระหนี้ที่กู้ จากกองทุนฯ ร้อยละ รายได้จากการ ประกอบ อาชีพ เงินกู้นอกระบบ เรื่อง อื่นๆ เช่น กู้ธนาคาร กลุ่มออมทรัพย์ เงินสะสม / รายได้อื่น ของครอบครัว 0 25 5075 1.3 73.0 5.6 20.1

8 ความโปร่งใสในการให้กู้เงินกองทุนฯ โปร่งใส / เป็น ธรรม ไม่ โปร่งใ ส / ไม่เป็น ธรรม ภาค ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ ร้อย ละ 0 5050 7575 2525 10 0 90.3 9.7 89.2 87.3 95.3 91.0 87.0 10.8 12.7 4.7 9.0 13.0

9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ประสบการณ์ของ สมาชิกกองทุนฯ มีการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ไม่มีการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 0 5050 7575 10 0 ภาค ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ ร้อย ละ 2525 82.8 80.6 77.4 86.0 85.5 80.8 17.2 19.4 22.6 14.0 14.5 19.2

10 การนำดอกผลจากกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์ สาธารณะ / จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน มีการ นำไปใช้ ประโยชน์ ไม่มีการ นำไปใช้ ประโยชน์ 1. ใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ ในการจัดงานในชุมชน 2. ให้ทุนการศึกษา 3. ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี 4. เงินช่วยเหลือการจัดงานศพ 5. เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ / คน พิการ 6. เงินช่วยเหลือผู้ป่วย 7. อื่นๆ 43.1 40.1 18.2 23.2 6.6 19.5 5.8 นำไปใช้ ประโยชน์ใน เรื่อง  ร้อย ละ  หมายเหตุ : ความคิดเห็นของ สมาชิกกองทุนฯ ตอบได้ มากกว่า 1 คำตอบ 75.7 % 24.3 %

11 การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนแสดง ความคิดเห็น ในการดำเนินการ จัดการกองทุนฯ อย่างเป็นประชาธิปไตย ไม่มีการ ส่งเสริม 0 2020 4040 6060 8080 10 0 ภาค ทั่ว ประเท ศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ ร้อย ละ มีการ ส่งเสริม 88.0 84.9 84.0 95.4 90.9 80.8 12.0 15.1 16.0 4.6 9.1 19.2

12 การกู้ยืมเงินนอกระบบในชุมชนหลังจากมี กองทุนฯ มากขึ้น 0 2020 8080 10 0 ภาค ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ เท่าเดิม ลดลง ร้อย ละ 6060 4040 46.1 43.9 10.0 46.3 44.5 9.2 41.2 48.7 10.1 54.9 37.0 8.1 49.9 40.7 9.4 30.9 53.6 15.5

13 ผลกระทบในชุมชนหลังจากมีกองทุนฯ การรวมกลุ่มทำ กิจกรรม เพื่อให้เกิดความ สามัคคี รายได้ของ ครัวเรือน ดีขึ้น เท่า เดิ ม ลดล ง ดีขึ้น เท่า เดิ ม 43.4 % 54.6 % 46.0 % 50.5 % 3.5 % ลดล ง 2.0 % เท่า เดิ ม การพัฒนาอาชีพ / รวมกลุ่มผลิตสินค้า ชุมชน ดีขึ้น เท่า เดิ ม 40.4 % 55.9 % 3.7 % ลดล ง

14 กทม. ทั่ว ประเท ศ ความสำเร็จ ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ กองทุนฯ กลางเหนือ ต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม 100. 0 37.4 31.8 34.4 41.0 43.8 25.7 มาก ปาน กลาง 54.8 55.5 56.1 57.1 53.0 53.9 น้อย 5.2 8.5 6.2 1.7 2.6 12.3 ไม่ประสบ ผลสำเร็จ 2.6 4.2 3.3 0.2 0.6 8.1

15 กทม. ทั่ว ประเท ศ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง กลางเหนือ ต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม 100. 0 54.8 50.8 48.3 63.1 62.4 37.7 มาก ปาน กลาง 40.8 43.5 46.2 35.7 35.5 50.3 น้อย 3.0 4.6 3.6 0.8 1.4 7.5 ไม่พอใจ 1.4 1.1 1.9 0.4 0.7 4.5

16 ข้อเสนอแนะ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น  ควรเพิ่มเงินที่ขอกู้ให้มากขึ้น  ควรขยายเวลาชำระเงินคืนกองทุนฯ  ลดดอกเบี้ยลง  ขั้นตอนการกู้เงินยุ่งยาก  กระจายเงินกู้ให้ทั่วถึง  ควรมีสถานที่ที่ทำการกองทุนฯ  อื่น ๆ ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อย ละ  หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ  100. 0 35.4 17.3 10.7 3.2 3.0 64.6 4.1 3.4 2.3


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google