งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ. ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2547

2 วัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ  การกู้ยืมเงินกองทุนฯ และการนำเงินกู้ไปใช้ ประโยชน์  การชำระหนี้คืนกองทุนฯ  ความโปร่งใสในการกู้เงินกองทุนฯ  การนำดอกผลจากเงินกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์  การประชาสัมพันธ์ / เปิดโอกาสให้แสดงความ คิดเห็นในการ จัดการกองทุน ฯ  การกู้ยืมเงินนอกระบบของคนในชุมชน หลังจาก มีกองทุนฯ  ผลกระทบในชุมชน หลังจากมีกองทุนฯ  ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการกองทุนฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง ในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง โครงการฯ ต่อไป

3 การสำรวจ  คุ้มรวม : ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ เป็นสมาชิกและ ไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ  การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ใน รูปร้อยละ  แผนการสุ่มตัวอย่าง ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three - stage sampling มีจำนวนประชาชนที่ตกเป็น ตัวอย่างทั้งสิ้น 5,900 ราย  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ กรกฎาคม 2547

4 การกู้ยืมเงินกองทุนฯ กู้ 3 ครั้ง ภาค ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ กู้ 2 ครั้ง กู้ 1 ครั้ง ร้อย ละ 2020 กู้ 4 ครั้ง ขึ้นไป

5 การนำเงินที่กู้จากกองทุนฯ ไปใช้ ประโยชน์ หมุนเวียนในการ ประกอบอาชีพ ใช้หนี้แหล่งเงินกู้ นอกระบบ อื่น ๆ บรรเทาเหตุฉุกเฉิน / ความเดือดร้อน ในครัวเรือน เรื่อง ร้อย ละ

6 การชำระหนี้คืนกองทุนฯ คาดว่าจะชำระ คืนไม่ได้ ชำระได้ ทั้งหมด ชำระได้ บางส่วน มีปัญหา อยู่ ระหว่างการ เจรจาขอผ่อน ผัน 93.6 % 0.4 % 3.1 % 2.9 %

7 แหล่งเงินส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ชำระหนี้ที่กู้ จากกองทุนฯ ร้อยละ รายได้จากการ ประกอบ อาชีพ เงินกู้นอกระบบ เรื่อง อื่นๆ เช่น กู้ธนาคาร กลุ่มออมทรัพย์ เงินสะสม / รายได้อื่น ของครอบครัว

8 ความโปร่งใสในการให้กู้เงินกองทุนฯ โปร่งใส / เป็น ธรรม ไม่ โปร่งใ ส / ไม่เป็น ธรรม ภาค ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ ร้อย ละ

9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ประสบการณ์ของ สมาชิกกองทุนฯ มีการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ไม่มีการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภาค ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ ร้อย ละ

10 การนำดอกผลจากกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์ สาธารณะ / จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน มีการ นำไปใช้ ประโยชน์ ไม่มีการ นำไปใช้ ประโยชน์ 1. ใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ ในการจัดงานในชุมชน 2. ให้ทุนการศึกษา 3. ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี 4. เงินช่วยเหลือการจัดงานศพ 5. เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ / คน พิการ 6. เงินช่วยเหลือผู้ป่วย 7. อื่นๆ นำไปใช้ ประโยชน์ใน เรื่อง  ร้อย ละ  หมายเหตุ : ความคิดเห็นของ สมาชิกกองทุนฯ ตอบได้ มากกว่า 1 คำตอบ 75.7 % 24.3 %

11 การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนแสดง ความคิดเห็น ในการดำเนินการ จัดการกองทุนฯ อย่างเป็นประชาธิปไตย ไม่มีการ ส่งเสริม ภาค ทั่ว ประเท ศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ ร้อย ละ มีการ ส่งเสริม

12 การกู้ยืมเงินนอกระบบในชุมชนหลังจากมี กองทุนฯ มากขึ้น ภาค ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ เท่าเดิม ลดลง ร้อย ละ

13 ผลกระทบในชุมชนหลังจากมีกองทุนฯ การรวมกลุ่มทำ กิจกรรม เพื่อให้เกิดความ สามัคคี รายได้ของ ครัวเรือน ดีขึ้น เท่า เดิ ม ลดล ง ดีขึ้น เท่า เดิ ม 43.4 % 54.6 % 46.0 % 50.5 % 3.5 % ลดล ง 2.0 % เท่า เดิ ม การพัฒนาอาชีพ / รวมกลุ่มผลิตสินค้า ชุมชน ดีขึ้น เท่า เดิ ม 40.4 % 55.9 % 3.7 % ลดล ง

14 กทม. ทั่ว ประเท ศ ความสำเร็จ ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ กองทุนฯ กลางเหนือ ต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม มาก ปาน กลาง น้อย ไม่ประสบ ผลสำเร็จ

15 กทม. ทั่ว ประเท ศ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง กลางเหนือ ต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม มาก ปาน กลาง น้อย ไม่พอใจ

16 ข้อเสนอแนะ รวม ผู้แสดงความคิดเห็น  ควรเพิ่มเงินที่ขอกู้ให้มากขึ้น  ควรขยายเวลาชำระเงินคืนกองทุนฯ  ลดดอกเบี้ยลง  ขั้นตอนการกู้เงินยุ่งยาก  กระจายเงินกู้ให้ทั่วถึง  ควรมีสถานที่ที่ทำการกองทุนฯ  อื่น ๆ ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อย ละ  หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ. ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google