งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน นพ.พงศ์ธร ชาติพิทักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน นพ.พงศ์ธร ชาติพิทักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน นพ.พงศ์ธร ชาติพิทักษ์
การสนับสนุนทางระบาดวิทยา อำเภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน นพ.พงศ์ธร ชาติพิทักษ์

2 นิยาม อำเภอที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
“อำเภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” หมายถึง อำเภอที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันสถานการณ์

3 กรอบแนวคิดคุณลักษณะอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
๕. มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรค ๓ การวางแผนงาน - แผนงาน/ปฏิทินปฏิบัติการรณรงค์ในภาวะปกติ - แผนงานรับภาวะฉุกเฉิน - ทบทวนประเมินผลเพื่อกำหนดแผนปีถัดไป SRRT และเครือข่าย ๔. การระดมทรัพยากร ๑. คณะกรรมการ ๒. ระบบระบาดวิทยาที่ดี

4 ๒ มีระบบระบาดวิทยาที่ดี
๒.๑ มีระบบข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาที่ดี ๒.๒ มีทีม SRRT ที่มีประสิทธิภาพ ระดับอำเภอ ระดับตำบล ๒.๓ โรงพยาบาลชุมชนมีห้องปฏิบัติการ ตรวจ วินิจฉัยโรคติดต่อที่สำคัญ

5 ๒.๑ ระบบข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาที่ดี
มีการมอบหมายให้มีบุคลากรรับผิดชอบเรื่องการเฝ้าระวังโรค และ บุคลดังกล่าวผ่านการอบรมเบื้องต้นตามที่จังหวัดกำหนด มีรายงานการเกิดโรคที่สำคัญของพื้นที่และของประเทศ จากโรงพยาบาล รพ.สต. และสถานีอนามัย ครบถ้วน ทันเวลา

6

7

8 ๒.๑ ระบบข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาที่ดี
ใช้เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์และมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการสม่ำเสมอ ตรวจจับเหตุการณ์ความผิดปกติที่ต้องดำเนินการสอบสวนหรือควบคุมโรค โครงการการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน วันที่ 24 – 25 มกราคม 2554

9 ๒.๒ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT
ระดับอำเภอ มีทีม SRRT อย่างน้อย 1 ทีม ทีม SRRT มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน โครงการสนับสนุนการสอบสวนโรค โครงการประชุมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน มี.ค. 54 โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เม.ย. 54, มิ.ย. 54 โครงการพัฒนาคุณภาพการสอบสวนโรคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สค. 54

10 ๒.๒ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT
ระดับตำบล เครือข่าย SRRT ระดับตำบล ครบทุก รพสต. หัวหน้า เครือข่าย SRRT ระดับตำบล ผ่านการฝึกอบรมเบื้องต้น มีงบฯ ยานพาหนะและสิ่งสนับสนุน สำหรับการปฏิบัติการในและนอกเวลาราชการ เครือข่าย SRRT ตรวจสอบ/แจ้งเหตุสงสัยการระบาด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โครงการประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรในการสนับสนุนการพัฒนาอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน พย. 53

11 ๒.๓ โรงพยาบาลมีห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อที่สำคัญ
ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลผ่านการประเมินตามมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน สามารถตรวจ/นำส่ง สิ่งตรวจจาก ผู้ป่วย อาหาร/ สิ่งแวดล้อมชีววัตถุ ไปยังห้องปฏิบัติการมาตรฐานใน กรณีที่จำเป็น ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมีการแจ้งเหตุสงสัยหรือความผิดปกติให้ SRRT ระดับอำเภอทราบอย่างน้อยปีละ 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาลมีการสนับสนุนการตรวจสิ่งส่งตรวจเบื้องต้นจากทีม SRRT อย่างน้อย 1 ครั้ง

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt อำเภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน นพ.พงศ์ธร ชาติพิทักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google