งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอ ป้องกันควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน นพ. พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ การสนับสนุนทาง ระบาดวิทยา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอ ป้องกันควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน นพ. พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ การสนับสนุนทาง ระบาดวิทยา 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอ ป้องกันควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน นพ. พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ การสนับสนุนทาง ระบาดวิทยา 1

2 นิยาม 2 “ อำเภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน ” หมายถึง อำเภอที่มีระบบและกลไกการ บริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพของพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ทันสถานการณ์

3 กรอบแนวคิดคุณลักษณะอำเภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ๑. คณะกรรมการ ๔. การระดมทรัพยากร ๒. ระบบระบาดวิทยาที่ดี ๓ การวางแผนงาน - แผนงาน / ปฏิทินปฏิบัติการรณรงค์ในภาวะ ปกติ - แผนงานรับภาวะฉุกเฉิน - ทบทวนประเมินผลเพื่อกำหนดแผนปีถัดไป SRRT และเครือข่าย ๕. มีผลสำเร็จของการ ควบคุมป้องกันโรค 3

4 ๒ มีระบบระบาดวิทยาที่ดี ๒. ๑ มีระบบข้อมูลข่าวสารทางระบาด วิทยาที่ดี ๒. ๒ มีทีม SRRT ที่มีประสิทธิภาพ ระดับอำเภอ ระดับตำบล ๒. ๓ โรงพยาบาลชุมชนมีห้องปฏิบัติการ ตรวจ วินิจฉัยโรคติดต่อที่สำคัญ 4

5 ๒. ๑ ระบบข้อมูลข่าวสารทาง ระบาดวิทยาที่ดี มีการมอบหมายให้มีบุคลากรรับผิดชอบ เรื่องการเฝ้าระวังโรค และ บุคลดังกล่าวผ่าน การอบรมเบื้องต้นตามที่จังหวัดกำหนด มีรายงานการเกิดโรคที่สำคัญของพื้นที่และ ของประเทศ จากโรงพยาบาล รพ. สต. และ สถานีอนามัย ครบถ้วน ทันเวลา 5

6 http://www.boe.moph.go.th

7 7 http://epid.moph.go.th/SrrtSubNetwork/

8 ๒. ๑ ระบบข้อมูลข่าวสารทาง ระบาดวิทยาที่ดี ใช้เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์และมีการ วิเคราะห์ข้อมูลและมีการนำเสนอข้อมูลให้ คณะกรรมการสม่ำเสมอ ตรวจจับเหตุการณ์ความผิดปกติที่ต้อง ดำเนินการสอบสวนหรือควบคุมโรค  โครงการการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ในการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนอำเภอป้องกันควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน วันที่ 24 – 25 มกราคม 2554 8

9 ๒. ๒ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ เร็ว SRRT ระดับอำเภอ มีทีม SRRT อย่างน้อย 1 ทีม ทีม SRRT มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน  โครงการสนับสนุนการสอบสวนโรค  โครงการประชุมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอำเภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน มี. ค. 54  โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาอำเภอป้องกันควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เม. ย. 54, มิ. ย. 54  โครงการพัฒนาคุณภาพการสอบสวนโรคเพื่อสนับสนุนการพัฒนา อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สค. 54 9

10 ๒. ๒ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ เร็ว SRRT ระดับตำบล เครือข่าย SRRT ระดับตำบล ครบทุก รพสต. หัวหน้า เครือข่าย SRRT ระดับตำบล ผ่านการ ฝึกอบรมเบื้องต้น มีงบฯ ยานพาหนะและสิ่งสนับสนุน สำหรับการ ปฏิบัติการในและนอกเวลาราชการ เครือข่าย SRRT ตรวจสอบ / แจ้งเหตุสงสัยการระบาด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โครงการประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรในการ สนับสนุนการพัฒนาอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน พย. 53 10

11 ๒. ๓ โรงพยาบาลมีห้องปฏิบัติการตรวจ วินิจฉัยโรคติดต่อที่สำคัญ ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลผ่านการ ประเมินตามมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน สามารถ ตรวจ / นำส่ง สิ่งตรวจจากผู้ป่วย อาหาร / สิ่งแวดล้อมชีววัตถุ ไปยังห้องปฏิบัติการ มาตรฐานในกรณีที่จำเป็น ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมีการแจ้งเหตุ สงสัยหรือความผิดปกติให้ SRRT ระดับอำเภอ ทราบอย่างน้อยปีละ 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาลมีการสนับสนุนการตรวจสิ่งส่ง ตรวจเบื้องต้นจากทีม SRRT อย่างน้อย 1 ครั้ง 11

12 ขอบคุณครับ 12


ดาวน์โหลด ppt อำเภอ ป้องกันควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน นพ. พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ การสนับสนุนทาง ระบาดวิทยา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google