งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 1 ทิศทางการพัฒนา “ อำเภอป้องกัน ควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ” นายแพทย์มานิต ธีระตันติกา นนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 1 ทิศทางการพัฒนา “ อำเภอป้องกัน ควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ” นายแพทย์มานิต ธีระตันติกา นนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 1 ทิศทางการพัฒนา “ อำเภอป้องกัน ควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ” นายแพทย์มานิต ธีระตันติกา นนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 14 ตุลาคม 2553

2 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 2 ความเป็นมา รัฐธรรมนูญ 2550 พรบ. กำหนดแผนและ ขั้นตอน การกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. นโยบายรัฐมนตรี จังหวัด อำเภอ ตำบล มุ่งเน้น กระจาย อำนาจ กำหนดหน้าที่ใน การ จัดระบบบริการ สาธารณะ รพ. สต. สป. / กรม คร. SRRT

3 อำเภอป้องกัน ควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ยุทธศาสตร์ การดำเนินงานแบบมุ่งเน้นผลงาน วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี 2563 อำเ ภอ รพ. สต. สส จ. กรมควบคุมโรค เครื่องมือ : คุณลักษณะอำเภอป้องกัน ควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 3

4 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 4 นิยาม “ อำเภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน ” หมายถึง อำเภอที่มีระบบและกลไกการบริหาร จัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพของพื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัน สถานการณ์

5 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 5....... ไม่เป็นระบบ?? ปัจจุบัน อนาคต กรม คร. มุ่งเน้น “อำเภอ” เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ แบบมีส่วนร่วม ให้เกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ ทันสถานการณ์ 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน.......

6 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 6 “คุณลักษณะอำเภอป้องกัน ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” 6 1.มีคณะกรรมการพิจารณาควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำเภอ 1.1 มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนได้แก่ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 1.2 มีการประชุมสม่ำเสมอ 1.3 มีรายงานผลการประชุม 1.4 มีการนำผลจากการประชุมไปปฏิบัติงาน 1.5 มีการติดตามผลการดำเนินงาน 2. มีระบบระบาดวิทยาที่ดี 2.1 มีระบบข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาที่ดี : มีรายงานการเกิดโรครวดเร็ว ครบถ้วน รวดเร็ว/ มีข้อมูล / สถิติ การเกิดโรค / มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ / มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม ป้องกันโรค / มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารข้อมูล 2.2 มีทีม SRRT ที่มีประสิทธิภาพ : ในระดับอำเภอ มีทีมSRRT อย่างน้อย 1 ทีม / SRRTมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ในระดับตำบล มีทีมSRRTทุกตำบล / SRRT มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 2.3 โรงพยาบาลมีห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น อหิวาตกโรค โรคไข้เลือดออก 3. มีการวางแผนป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3.1 มีเป้าหมายการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญหรือเป็นปัญหา 3.2 มีแผนควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 3.3 มีแผนป้องกัน เตรียมความพร้อม ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ข้อ 3.3 มีการซ้อมแผน / มีตัวอย่างการดำเนินตามแผนเมื่อเกิดเหตุ / มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำ ข้อเสนอเพื่อปรับปรุง 4. มีการระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม 4.1 องค์การปกครอบส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ.,เทศบาล, อบต. 4.2 กองทุนในพื้นที่ เช่นกองทุนสุขภาพ ชุมชน 4.3 CUP 4.4 องค์กรเอกชนอื่นๆ (......) 5. มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญหรือเป็นปัญหา เช่น ไข้เลือดออก, อหิวาตกโรค, วัณโรค และ........ 6

7 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 7 1. มีคณะกรรมการป้องกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพ 1.1 มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 1.2 มีการประชุมสม่ำเสมอ 1.3 มีรายงานผลการประชุม 1.4 มีการนำผลจากการประชุมไปปฏิบัติ 1.5 มีการติดตามผลการดำเนินงาน

8 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 8 2. มีระบบระบาดวิทยาที่ดี 2.1 มีระบบข้อมูลข่าวสารทาง ระบาดวิทยาที่ดี - มีรายงานการเกิดโรครวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง - มีข้อมูล / สถิติ การเกิดโรค - มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง เป็นระบบ - มีการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรค

9 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 2.2 มีทีม SRRT ที่มีประสิทธิภาพ - ในระดับอำเภอ ø มีทีม SRRT อย่างน้อย 1 ทีม ø ทีม SRRT มีประสิทธิภาพตาม มาตรฐาน - ในระดับตำบล ø มีทีม SRRT ทุกตำบล ø SRRT มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 2.3 โรงพยาบาลชุมชนมีห้องปฏิบัติการ ตรวจ วินิจฉัยโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น อหิวาตกโรค โรคไข้เลือดออก 9

10 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 10 3. มีการวางแผนป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 3.1 มีเป้าหมายการควบคุมป้องกันโรคที่ สำคัญหรือเป็นปัญหา 3.2 มีแผนควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหา สาธารณสุข 3.3 มีแผนป้องกัน เตรียมความพร้อม ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในภาวะฉุกเฉิน ø มีการซ้อมแผน ø มีตัวอย่างการดำเนินตามแผนเมื่อเกิด เหตุ ø มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและ จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุง

11 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 11 4. มีการระดมทุนหรือการ สนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น รูปธรรม 4.1 องค์การปกครอบส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ., เทศบาล, อบต. 4.2 กองทุนในพื้นที่ เช่น กองทุน สุขภาพชุมชน ฯลฯ 4.3 CUP 4.4 องค์กรเอกชนอื่นๆ (.....)

12 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 12 5. มีผลสำเร็จของการ ควบคุมโรค ที่สำคัญหรือปัญหา เช่น 5.1 ไข้เลือดออก 5.2 อหิวาตกโรค 5.3 วัณโรค 5.4.........

13 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี แนวทางการดำเนินงาน 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระดับ จังหวัด เพื่อสนับสนุนอำเภอ ให้ได้ ตามคุณลักษณะ 2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์สร้างกระแส กระตุ้น จูงใจให้หน่วยงานทุกภาค ส่วน สนใจ เข้าร่วม 3. ติดตามประเมินผล ประกวด ยก ย่อง ให้รางวัล 4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลที่ยังไม่ผ่านคุณลักษณะ 13

14 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 14 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 1 ทิศทางการพัฒนา “ อำเภอป้องกัน ควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ” นายแพทย์มานิต ธีระตันติกา นนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google