งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 งบกองทุนทันตกรรม ปีงบประมาณ 2554. 2 24.43 38.29 32.28 89.57 96.15 80.64 3-15ปี 35-44 ปี 60-74 ปี 100% 20406080 ร้อยละ ร้อยละฟันผุ ร้อยละการเข้าถึงบริการทันตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 งบกองทุนทันตกรรม ปีงบประมาณ 2554. 2 24.43 38.29 32.28 89.57 96.15 80.64 3-15ปี 35-44 ปี 60-74 ปี 100% 20406080 ร้อยละ ร้อยละฟันผุ ร้อยละการเข้าถึงบริการทันตกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 งบกองทุนทันตกรรม ปีงบประมาณ 2554

2 2 24.43 38.29 32.28 89.57 96.15 80.64 3-15ปี 35-44 ปี 60-74 ปี 100% 20406080 ร้อยละ ร้อยละฟันผุ ร้อยละการเข้าถึงบริการทันตกรรม (ที่มา:การสำรวจของกองทันตสาธารณสุข ปี 2550) สถานการณ์สุขภาพช่องปากและระบบบริการทันตกรรม

3 กลุ่มเป้าหมายกองทุนทันตกรรมกองทุน OP/IP กลุ่มหญิงมีครรภ์งานสร้างเสริม ป้องกัน และงานรักษาตาม กำหนด เด็กปฐมวัยงานสร้างเสริม ป้องกัน และงานรักษาตาม กำหนด เด็กวัยเรียนงานสร้างเสริม ป้องกัน และงานรักษาตาม กำหนด ( เน้นเด็ก ชั้น ป. 1 โดยให้จัดบริการ ทันตกรรมผสมผสานอย่างสมบูรณ์ ส่วนเด็กชั้นปีอื่น ให้บริการตาม ความจำเป็น ) กลุ่มเยาวชนและ วัยทำงาน งานสร้างเสริมและป้องกันงานรักษา ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น ไป งานสร้างเสริม ป้องกัน และใส่ฟันปลอม งานรักษา การบริหารงบประมาณการจัดบริการทันตกรรม แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก

4 4 กรอบการบริหาร จัดการกองทุนทัน ตกรรม ปี 2554 งบกองทุนทันตกรรม 27.37 บ x ปชก UC (39.25- เงินเดือน ) (1,314 ลบ.) 1. งบบริการทันตกรรม 23.87 บ x ปชก UC (1,146 ลบ.) ( ดูแลประชากรทั้งหมด ) 1.1 สร้างเสริมสุขภาพ ช่องปากระดับประเทศ ร่วมกับ สสส. / หน่วยงานอื่นๆ (30 ลบ.) 1.2 สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และกระตุ้นการจัดบริการ ระดับจังหวัด 30%(335 ลบ.) 1.3 สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกันและ รักษาในกลุ่มเป้าหมายหลัก 70%(781 ลบ.) 2. งบทันตกรรมฟื้นฟู 2.25 บ x ปชก UC (108 ลบ.) ( ดูแลเฉพาะประชากร UC) 3. งบสนับสนุนและพัฒนา ระบบบริการทันตกรรม 1.25 บ x ปชก UC (60 ลบ.)

5 5 กองทุนแจ้งจัดสรรวงงบตามรายหัว ประชากรให้ สปสช.เขต ทราบ (ภายในเดือน ตุลาคม 53) สปสช. เขตแจ้ง สสจ. และหน่วยบริการเพื่อส่ง แผน / โครงการ - สสจ.ส่ง แผน / โครงการ ระดับจังหวัด - CUP/ PCU/สอ./หน่วยงานอื่นๆ ส่งแผน / โครงการ ตามสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ สสจ.รวบรวมเสนอคณะกรรมการทันตฯจังหวัด ภายในเดือน พฤศจิกายน 53 สปสช. เขต รวบรวมแผน / โครงการ เพื่อส่ง เบิกสปสช. สปสช. โอนเงินให้ สสจ.(100%) (ภายในเดือน ธันวาคม 53) สปสช.เขต ติดตามผลการดำเนินงานของ สสจ. และรายงานผลต่อ สปสช.ทุก 6 เดือน คณะทำงาน ทันตสาธารณสุข ระดับเขตพิจารณา และอนุมัติ แผน / โครงการ 1.งบบริการทันตกรรม 1.2 งบสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดการระดับจังหวัด แนวทางการบริหารงบ

6 6 1.งบบริการทันตกรรม 1.2 งบสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดการระดับจังหวัด แนวทางการดำเนินงาน (ลักษณะProject- based) ระดับจังหวัด 1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก 2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม นโยบายระดับจังหวัดที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก 3. พัฒนาและสนับสนุนการกระจายทันต บุคลากรในระบบบริการ ปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันต สาธารณสุขในพื้นที่ 4. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทันต สาธารณสุขในพื้นที่ให้มากขึ้น โดย พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ เอกชนในพื้นที่ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสร้าง เสริมสุขภาพช่องปากใน ระบบปกติ 6. สนับสนุนการดำเนินโครงการสร้าง เสริมสุขภาพช่องปากโดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน เช่น อบจ. อบต. เทศบาล ระดับ CUP/ PCU/สอ./หน่วยงานอื่น * เป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ช่องปากที่ดำเนินงานแก่ ประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการ แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหา และบริบทของพื้นที่ และมุ่งเน้นใน กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย หลัก ได้แก่ กลุ่มเยาวชน ( มัธยมศึกษาขึ้นไป ) วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ สร้างเสริมและป้องกันสุขภาพ ช่องปากในระดับจังหวัด CUP/ PCU/ สอ./ หน่วยงานอื่น (1.2) ต้องไม่ซ้ำซ้อน กับการดำเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทัน ตกรรมป้องกันและรักษาใน กลุ่มเป้าหมายหลัก (1.3)

7 7 กองทุนแจ้งจัดสรรวงงบตามราย หัวประชากรกลุ่มเป้าหมายให้ สสจ. ทราบ (ภายในเดือน ตุลาคม 53) สสจ.แจ้ง คปสอ. (CUP / หน่วยบริการและ PCU และอปท.) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการ ให้บริการในกลุ่มเป้าหมายหลักตามชุดสิทธิ ประโยชน์ (ส่งแผน สสจ. ภายในเดือน พฤศจิกายน 53) คณะกรรมการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพช่องปาก ระดับจังหวัด อนุมัติแผน และส่งเบิกผ่าน สปสช. เขต สสจ. รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านสปสช.เขตต่อ สปสช. ทุก 6 เดือน สปสช.เขตรายงานผลการดำเนินงานต่อสปสช. ทุก 6 เดือน สปสช. โอนเงิน ให้ CUP (100%) (ภายในเดือน ธันวาคม 53) 1.งบบริการทันตกรรม 1.3 สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกันและรักษาในกลุ่มเป้าหมายหลัก แนวทางการบริหารงบ

8 8 1.งบบริการทันตกรรม(ต่อ) 1.3 สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกันและรักษาในกลุ่มเป้าหมายหลัก แนวทางการดำเนินงาน สนับสนุนการดำเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรม ป้องกันและรักษาในเด็กวัยเรียน ตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยเน้นการ จัดบริการทันตกรรมแบบผสมผสานอย่างสมบูรณ์ในเด็กป.1 สนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน และรักษาในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ตามชุดสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ หน่วยบริการประจำต้องจัดทำแผนปฎิบัติ การสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากใน กลุ่มเป้าหมายหลักอย่างชัดเจน โดยระบุ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินการ จำนวนเป้าหมาย ให้ครอบคลุมจำนวนสถานศึกษา / ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt 1 งบกองทุนทันตกรรม ปีงบประมาณ 2554. 2 24.43 38.29 32.28 89.57 96.15 80.64 3-15ปี 35-44 ปี 60-74 ปี 100% 20406080 ร้อยละ ร้อยละฟันผุ ร้อยละการเข้าถึงบริการทันตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google