งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO ทบทวนและทิศทางการดำเนิงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แห่งชาติ ในแผน 9 ( พ. ศ 2545-2549) และแผน 10 ( พ. ศ 2550-2554) นายแพทย์สมัย กังสวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO ทบทวนและทิศทางการดำเนิงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แห่งชาติ ในแผน 9 ( พ. ศ 2545-2549) และแผน 10 ( พ. ศ 2550-2554) นายแพทย์สมัย กังสวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO ทบทวนและทิศทางการดำเนิงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แห่งชาติ ในแผน 9 ( พ. ศ ) และแผน 10 ( พ. ศ ) นายแพทย์สมัย กังสวร นายแพทย์ 9 วช. หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแบบองค์รวม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสำคัญกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ฉบับที่ 10 ( ) ฉบับที่ 9 ( ) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 การเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยน สถานภาพขององค์กร การติดต่อสื่อสาร ความพร้อมของบุคลากร ความเชื่อมั่น สถานะเดิม ขององค์กร สถานะเดิม ขององค์กร กระบวนทัศน์ สถานะใหม่ ขององค์กร สถานะใหม่ ขององค์กร ความสำเร็จในอดีต

4 เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์โรคเอดส์ ( ของเดิม ) % การติด เชื้อเอดส์ กลุ่มหญิง ตั้งครรภ์ อัตราการ ติดเชื้อ HIV ใน ชายไทย จน. ผู้ป่วย เอดส์ที่ เข้าถึง บริการ ( เป้าหมาย ) 80, , , , , 200 STI : เป้าหมาย อัตราป่วยน้อยกว่า 30 : แสนทุกจังหวัด

5 งานป้องกัน : ลดการติดเชื้อในผู้ป่วยรายใหม่ งานแก้ไข : คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ วัตถุประสงค์ (Purposes)

6 2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4. การดูแลที่บ้านและชุมชน 1. การบริการดูแลรักษา การจัดบริการดูแลตามลักษณะการบริการเฉพาะด้าน ใน พ. ท สคร.6 ขก 5. การบริการสังคม / สังคมสงเคราะห์ 3. การบริการปรึกษา

7 7. การส่งเสริมสุขภาพ 8. การดูแลผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ 6. การคุ้มครองสิทธิ การจัดบริการดูแลตามลักษณะการบริการเฉพาะด้าน ใน พ. ท สคร.6 ขก ( ต่อ ) 9. การดูแลผู้ป่วย HIV/TB 10. การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS ในบุคลากรสาธารณสุข

8 ย.1 การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดส์สู่ภาคส่วนต่างๆ ย.3 การคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ยุทธศาสตร์ ( ) ทิศทางการดำเนินงานด้านเอดส์ พ. ศ ย.4 การติดตามประเมินผลศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ย.4 การติดตามประเมินผลศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ย.2 การบูรณาการป้องกันดูแลรักษาและลดผลกระทบ ตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย ย.2 การบูรณาการป้องกันดูแลรักษาและลดผลกระทบ ตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย

9 ตัวชี้วัด อัตราความชุกของ การติดเชื้อ HIV ใน หญิงตั้งครรภ์ อัตราความชุกของ การติดเชื้อ HIV ใน ทหารเกณฑ์ อัตราการติดเชื้อ HIV ของ เด็ก < 2 ปี 3< <3

10 ตัวชี้วัด ( ต่อ ) % ผู้ติดเชื้อและ ครอบครัวได้รับการ ส่งเสริมอาชีพ / มี รายได้ % เด็กได้รับ ผลกระทบจากเอดส์ เข้าถึงบริการ สุขภาพ / การศึกษา / บริการ ทางสังคมอื่นๆ % ผป. เอดส์ / ผู้สูงอา บุได้รับผลกระทบ จากเอดส์ได้รับเบี้ย ยังชีพเพื่อการ ดำรงชีวิต >80

11 ไดอะแกรมวงรอบ ข้อความ ชื่อวงรอบ เพิ่มข้อความของคุณ

12 ไดอะแกรมความก้าวหน้า ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

13 ไดอะแกรมบล็อก ข้อความ

14 ตาราง ข้อความ ชื่อเรื่อง A ชื่อเรื่อง B ชื่อเรื่อง C ชื่อเรื่อง D ชื่อเรื่อง E ชื่อเรื่อง F

15 แผนภูมิวงกลมสามมิติ ข้อความ

16 ไดอะแกรมการคลาด ชื่อเรื่อง ข้อความ


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO ทบทวนและทิศทางการดำเนิงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แห่งชาติ ในแผน 9 ( พ. ศ 2545-2549) และแผน 10 ( พ. ศ 2550-2554) นายแพทย์สมัย กังสวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google