งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ทบทวนและทิศทางการดำเนิงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ในแผน 9 (พ.ศ ) และแผน 10 (พ.ศ ) นายแพทย์สมัย กังสวร นายแพทย์ 9 วช. หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 ( ) ฉบับที่ 10 ( ) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแบบองค์รวม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 การเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนสถานภาพขององค์กร
กระบวนทัศน์ ความพร้อมของบุคลากร สถานะเดิม ขององค์กร สถานะใหม่ ขององค์กร ความเชื่อมั่น การติดต่อสื่อสาร ความสำเร็จในอดีต

4 เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์โรคเอดส์ (ของเดิม)
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์โรคเอดส์ (ของเดิม) 2548 2549 2550 2551 2552 % การติดเชื้อเอดส์กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 1 0.98 0.9 0.85 0.8 อัตราการติดเชื้อHIV ในชายไทย 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 จน.ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าถึงบริการ (เป้าหมาย) 80,000 112,600 138,000 160,000 179,200 STI : เป้าหมาย อัตราป่วยน้อยกว่า 30 : แสนทุกจังหวัด

5 งานแก้ไข : คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ
วัตถุประสงค์ (Purposes) งานป้องกัน : ลดการติดเชื้อในผู้ป่วยรายใหม่ งานแก้ไข : คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อ

6 2.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การจัดบริการดูแลตามลักษณะการบริการเฉพาะด้าน ใน พ.ท สคร.6 ขก 1.การบริการดูแลรักษา 2.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3.การบริการปรึกษา 4.การดูแลที่บ้านและชุมชน 5.การบริการสังคม/สังคมสงเคราะห์

7 6.การคุ้มครองสิทธิ 7.การส่งเสริมสุขภาพ
การจัดบริการดูแลตามลักษณะการบริการเฉพาะด้าน ใน พ.ท สคร.6 ขก (ต่อ) 6.การคุ้มครองสิทธิ 7.การส่งเสริมสุขภาพ 8.การดูแลผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ 9.การดูแลผู้ป่วย HIV/TB 10.การป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS ในบุคลากรสาธารณสุข

8 ทิศทางการดำเนินงานด้านเอดส์ พ.ศ 2550 - 2554
ยุทธศาสตร์ ( ) ย.1 การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการงานเอดส์สู่ภาคส่วนต่างๆ ย.2 การบูรณาการป้องกันดูแลรักษาและลดผลกระทบ ตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย ย.3 การคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ย.4 การติดตามประเมินผลศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

9 ตัวชี้วัด อัตราความชุกของการติดเชื้อHIVในหญิงตั้งครรภ์ 0.95 0.90 0.85
2549 2550 2551 2552 2553 อัตราความชุกของการติดเชื้อHIVในหญิงตั้งครรภ์ 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 อัตราความชุกของการติดเชื้อHIVในทหารเกณฑ์ 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 อัตราการติดเชื้อHIVของ เด็ก < 2ปี 3 <3 2554 0.70 0.20 <3

10 ตัวชี้วัด (ต่อ) %ผู้ติดเชื้อและครอบครัวได้รับการส่งเสริมอาชีพ/มีรายได้
2549 2550 2551 2552 2553 %ผู้ติดเชื้อและครอบครัวได้รับการส่งเสริมอาชีพ/มีรายได้ - %เด็กได้รับผลกระทบจากเอดส์เข้าถึงบริการสุขภาพ/การศึกษา/บริการทางสังคมอื่นๆ %ผป.เอดส์/ผู้สูงอาบุได้รับผลกระทบจากเอดส์ได้รับเบี้ย ยังชีพเพื่อการดำรงชีวิต 2554 >80

11 ไดอะแกรมวงรอบ ชื่อวงรอบ เพิ่มข้อความของคุณ ข้อความ ข้อความ ข้อความ

12 ไดอะแกรมความก้าวหน้า
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

13 ไดอะแกรมบล็อก ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ

14 ตาราง ข้อความ ชื่อเรื่อง A ชื่อเรื่อง B ชื่อเรื่อง C ชื่อเรื่อง D
ชื่อเรื่อง E ชื่อเรื่อง F

15 แผนภูมิวงกลมสามมิติ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ

16 ไดอะแกรมการคลาด ชื่อเรื่อง ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google