งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 2555 - อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น 58.47 % - อัตราการคุมกำเนิดในวัยรุ่น 50.57 % - แม่คลอดบุตรอายุ 10 – 19 ปี 20.07 % ปี 2556 -แม่คลอดบุตรอายุต่ำกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 2555 - อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น 58.47 % - อัตราการคุมกำเนิดในวัยรุ่น 50.57 % - แม่คลอดบุตรอายุ 10 – 19 ปี 20.07 % ปี 2556 -แม่คลอดบุตรอายุต่ำกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปี 2555 - อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น 58.47 % - อัตราการคุมกำเนิดในวัยรุ่น 50.57 % - แม่คลอดบุตรอายุ 10 – 19 ปี 20.07 % ปี 2556 -แม่คลอดบุตรอายุต่ำกว่า 20 ปี 20.87 % ปัญหาวัยรุ่นอื่นๆ โรค STD HIV สุขภาพจิต ยาเสพติด แอลกอฮอล์

3 พื้นที่ดำเนินการ 7 อำเภอ โรงเรียนมัธยม 7 แห่ง งบประมาณ 252,000 บาท

4 องค์ประกอบของคณะทำงาน 1. ผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยใสของ รพท./ รพช. 2. ผู้รับผิดชอบงานคลินิกเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หญิงตั้งครรภ์ อายุต่ำกว่า 20 ปี 4. นักวิชาการของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ

5 บทบาทหน้าที่ 1. วางแผนการ ดำเนินงาน 2. ประเมิน สรุปผลการ ดำเนินงาน ประชุมวางแผน ครั้งที่ 1 (16 ต. ค.56)

6

7 วิธีการสร้างกลุ่ม 1. ระดับตำบล ร่วมกับท้องถิ่น ช่วยกัน คัดเลือกแกนนำวัยรุ่น 2. ระดับอำเภอจัดอบรม พัฒนาศักยภาพแกน นำวัยรุ่น 1 วัน ครอบคลุม เนื้อหา ดังนี้ 2.1 ความรู้เรื่องโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด ฯลฯ 2.2 ช่องทางการเข้าถึงบริการในคลินิก วัยใส 2.3 การเก็บข้อมูล รายงานผลการ ดำเนินงาน 3. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานแก่แกนนำวัยรุ่นทั้งในระดับ ตำบลเดือนละ 1 ครั้ง และระดับอำเภอ 1 ครั้ง

8

9 ช่องทางการสื่อสาร 1. วิทยุชุมชน 2. บูทนิทรรศการ ในแหล่ง ชุมชน (BIG C) 3. ป้ายประชาสัมพันธ์ 4. Face book

10

11 GREEN CARD ประเมินสภาพ/สถานการณ์ /ซักประวัติ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นตามแต่สภาพปัญหา ประเมินสภาพ/สถานการณ์ /ซักประวัติ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นตามแต่สภาพปัญหา ตรวจการ ตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด จ่ายถุงยาง อนามัย ส่งตรวจSTI ส่งตรวจ HIV GREEN CARD

12

13

14 1. แบบบันทึกการให้ คำปรึกษา 2. แบบบันทึกข้อมูล ผู้รับบริการ

15 1. ร้อยละ 80 ของ รพ.ที่มีคลินิกวัยรุ่น มีระบบ การส่อต่อบริการจากการดำเนินงานเชิงรุก 2. จำนวนเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้รับความรู้ฯ และเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา

16 1. การดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่แกนนำใน ชุมชน / รร. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ การให้บริการ 2. เกิดระบบการส่งต่อบริการจากเครือข่าย เข้าสู่บริการเชิงรับ 3. ระบบข้อมูลการให้บริการ

17 เด็กยุคเก่า (มากๆๆ)

18 เด็กยุคใหม่

19 การจัดบริการคลินิกวัยรุ่น

20 1. กำหนดผู้รับบริการ กรรมการภายใน รพ. / เครือข่าย 2. การเตรียมข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน / ความต้องการ ของวัยรุ่น / ปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นในพื้นที่ 3. จัดทำแผนงานโครงการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง บริการ 4. การประชุมคณะกรรมการ 5. การสื่อสารภายใน รพ. 6. การจัดทำระบบบริการร่วมกันกับเครือข่าย 1. ระยะเตรียมการ

21 1. การจัดรูปแบบคลินิกวัยรุ่น แยกเฉพาะ / ผสมผสานกับคลินิกเดิม 2. การจัดบริการ ใครคือผู้ให้บริการ / ผังการ ให้บริการที่ชัดเจน / เวลา / ขั้นตอนบริการ / การรักษา ความลับ / การส่งต่อบริการ 3. กิจกรรมเชิงรุก.......... 4. การติดตามประเมินผล ข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 2. ระยะดำเนินการ

22 1. จำนวนประชากรวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 – 24 ปี จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ 2. จำนวนผู้รับบริการวัยรุ่น แยกตามกลุ่มอายุ เพศ และประเภทของบริการ 3. จำนวนและร้อยละของวัยรุ่นอายุ 10- 19 ปี ที่มา คลอดบุตร 4. อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 15 – 19 ปี ต่อปชก. หญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน 5. จำนวนและร้อยละของแม่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี มาฝากครรภ์ ข้อมูลที่สำคัญ

23 6. จำนวนและร้อยละการป่วยโรคเอดส์ของวัยรุ่นอายุ ต่ำกว่า 20 ปี 7. จำนวนและร้อยละการป่วยโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน อายุ 15-19 ปี ต่อ ประชากร 100,000 คน 8. จำนวนและร้อยละของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี แท้ง บุตร ( รวมทำแท้งและแท้งเอง ) 9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวัยรุ่น 10. ร้อยละการเข้าถึงบริการ และการใช้บริการของ คลินิกวัยรุ่น ข้อมูลที่สำคัญ

24 11. บทเรียนและปัจจัยสู่ความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ควรมีการสำรวจปัญหาวัยรุ่นในพื้นที่ เพื่อเป็น evidence base ข้อมูลที่สำคัญ

25 แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการที่เป็น มิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สามารถ Download ได้จาก http://rh.anami.moph.go.th 3. ระยะประเมินตนเอง

26 ภารกิจวันนี้ 1.กำหนดการจัดประชุมแกนนำวัยรุ่น - จัดรวมภาพจังหวัด - จัดแยกตาม CUP ที่ไหน/เมื่อไร /ทีมวิทยากร 2. การบริหารจัดการงบประมาณ หลักฐาน/ การเบิกจ่ายงบประมาณ

27 ภารกิจวันนี้ 3. การจัดทำรายงาน - ร่วมกันวิเคราะห์แบบบันทึก

28

29 อ. เมือง = 70 อ. วิเศษ = 75 โพธิ์ทอง = 85 ไชโย = 45 แสวงหา = 35 สามโก้ = 25 ป่าโมก = 50 วันที่


ดาวน์โหลด ppt ปี 2555 - อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น 58.47 % - อัตราการคุมกำเนิดในวัยรุ่น 50.57 % - แม่คลอดบุตรอายุ 10 – 19 ปี 20.07 % ปี 2556 -แม่คลอดบุตรอายุต่ำกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google