งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลและแผนการดำเนินงาน อนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลและแผนการดำเนินงาน อนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลและแผนการดำเนินงาน อนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

2 สถานการณ์อนามัย วัยรุ่น

3 อายุเฉลี่ยเมื่อมี เพศสัมพันธ์ครั้งแรก แหล่งข้อมูลอายุเฉลี่ย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2539 18 – 19 ปี สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรม อนามัย พ.ศ. 2545 15 – 16 ปี เอแบคโพลล์ พ.ศ. 2547 15 – 16 ปี

4 ร้อยละของวัยรุ่นที่มี เพศสัมพันธ์แล้ว แหล่งข้อมูล ร้อยละของ การมี เพศสัมพันธ์ ร้อยละของ การไม่ ป้องกัน คณะแพทย์โรงพยาบาล รามาธิบดี (ม. 1 - ม. 6, 2544) 107.1 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรม อนามัย (ม.ปลาย /ปวช. 2545) 21.633.2 เอแบคโพลล์ (ม.ปลาย / ปวช. 2547) 42.4- อนามัยโพลล์ (อุดมศึกษา, 2550) 36-

5 ร้อยละของนักเรียนเคยมี เพศสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 25472548254925502551 1. นักเรียน ม.2 เพศชาย เพศหญิง 3.6 1.1 2.9 2.0 2.9 1.5 3.2 1.9 3.7 2.3 2. นักเรียน ม.5 เพศชาย เพศหญิง 17.8 5.0 17.7 8.7 21.0 12.2 21.2 12.9 24.1 14.7 3. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2 เพศชาย เพศหญิง 32.0 21.2 37.5 29.7 36.2 28.2 40.2 34.1 43.3 36.5 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2551

6 อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของวัยรุ่น อายุ 10-24 ปี สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค อัตรา: ประชากรแสนคน พ.ศ.พ.ศ.

7 ร้อยละของแม่คลอดบุตรอายุ 10-19 ปี พ.ศ. 2547-255 2 ที่มาโดยการสนับสนุนข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อมูลโดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ (การคำนวณร้อยละของแม่คลอดบุตรอายุ 10-19 ปี = จำนวนแม่คลอดบุตรในช่วงอายุนั้น x 100) จำนวนแม่คลอดบุตรทั้งหมด

8 การทำแท้งในวัยรุ่น - ร้อยละ 29.3 อายุต่ำกว่า 20 ปี - ร้อยละ 61.3 อายุต่ำกว่า 25 ปี - ร้อยละ 24.7 มีสถานภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่มา: กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2542

9 อัตราตายจากการทำแท้ง 300 : 100, 000 (ทำแท้ง 100, 000 คน มีโอกาส ตาย 3 00 คน) อัตราตายจากสาเหตุอื่นขณะตั้งครรภ์ 20 : 100,000 เกิดมีชีพ

10 แผนการป้องกันการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

11 ผลลัพธ์ แนวคิดการดำเนินงานการป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พฤติกรร ม แนว ทางแก้ไข การชะลอการมี เพศสัมพันธ์ (Delay Sex) การมี เพศสัมพันธ์ที่ ปลอดภัย ( Safe Sex) การลดการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage Pregnancy) - มีทักษะชีวิต เรื่องเพศ รู้คุณค่าใน ตนเอง / ให้เกียรติ สตรี - ใช้วิธีคุมกำเนิด อย่าง เหมาะสม - ใช้ถุงยาง อนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์ - ใช้บริการการให้ คำปรึกษา และใช้ บริการวางแผน ครอบครัว แท้งที่ ปลอดภัย 1. สถานศึกษา - พัฒนาหลักสูตรการ เรียนเพศศึกษาอย่าง รอบด้าน - พัฒนาโรงเรียนตาม เกณฑ์อนามัยการ เจริญพันธุ์ - Friend Corner 2. หน่วยบริการ สาธารณสุข - คลินิกบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น - โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล 3. ครอบครัว / ชุมชน - จัดทำแผนบูรณา การระดับจังหวัด / อปท. - สร้างครอบครัว อบอุ่นอนามัย การเจริญพันธุ์ - พัฒนาแกนนำ วัยรุ่น / สภาเด็กฯ - พัฒนาคู่มือ อสม. - พัฒนาสื่อมวลชน 1. สถานศึกษา - พัฒนาหลักสูตรการ เรียนเพศศึกษาอย่าง รอบด้าน - พัฒนาโรงเรียนตาม เกณฑ์อนามัยการ เจริญพันธุ์ - Friend Corner 2. หน่วยบริการ สาธารณสุข - คลินิกบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น - โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล 3. ครอบครัว / ชุมชน - จัดทำแผนบูรณา การระดับจังหวัด / อปท. - สร้างครอบครัว อบอุ่นอนามัย การเจริญพันธุ์ - พัฒนาแกนนำ วัยรุ่น / สภาเด็กฯ - พัฒนาคู่มือ อสม. - พัฒนาสื่อมวลชน

12 แนวทางการดำเนินงาน 1. สถานศึกษา - พัฒนาหลักสูตรการเรียน เพศศึกษาอย่างรอบด้าน - พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ - Friend Corner 2. หน่วยบริการสาธารณสุข - คลินิกบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น - โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล 3. ครอบครัว / ชุมชน - จัดทำแผนบูรณาการ ระดับจังหวัด - สร้างครอบครัวอบอุ่น - พัฒนาแกนนำวัยรุ่น / สภาเด็ก - พัฒนาคู่มือแกนนำ วัยรุ่น / พ่อ - แม่ / ผู้ปกครอง / อสม.

13 โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต 1.1 โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี และเครือข่ายระดับ จังหวัด ในการพัฒนาแผนสุขภาพและ อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมภาคีและเครือข่าย ระดับจังหวัดร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น 2) เพื่อสนับสนุนให้ภาคีและ เครือข่ายร่วมกันส่งเสริม และป้องกันปัญหา อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน

14 ผลการดำเนินงาน ปี 2553 สสจ. สนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการ จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี มหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา ระยอง สระแก้ว สมุทรสงคราม ชัยภูมิ ขอนแก่น สกลนคร อุทัยธานี พิจิตร ลำปาง สุราษฎร์ธานี และ จังหวัดยะลา แผนการดำเนินงานปี 2554 จำนวน 36 จังหวัด ( ศูนย์อนามัยละ 3 จังหวัด ) โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต ( ต่อ )

15 1.2 โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ และอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาล จัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ผลการดำเนินงาน ปี 2553 เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ วัยรุ่นของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวง สาธารณสุข จำนวน 18 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลพบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี กาญจนบุรี ชัยภูมิ ขอนแก่น อุทัยธานี พิจิตร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ ลำปาง สุราษฎร์ธานี และจังหวัด ยะลา

16 แผนดำเนินงานปี 2554 - สสจ. สนับสนุนการจัดบริการที่ เป็นมิตรกับวัยรุ่น จำนวน 36 จังหวัด - สถานบริการของรัฐจัดบริการ สุขภาพและอนามัย การเจริญพันธุ์อย่างน้อย 300 แห่ง

17 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การแท้งในประเทศไทย ผลการดำเนินงานปี 2553 ประชุมพัฒนา เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล แผนการดำเนินงานปี 2554 - อบรมผู้จัดเก็บ ข้อมูล - จัดเก็บข้อมูล

18 ตัวชี้วัด 1. หน่วยงานระดับจังหวัดมีการจัดทำและ นำแผนยุทธศาสตร์อนามัย การเจริญ พันธุ์ในวัยรุ่นไปสู่การปฏิบัติ 2. หน่วยงานภาครัฐ ( สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ) สนับสนุนการ จัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ เยาวชน 3. สถานบริการภาครัฐจัดบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน 4. สถานบริการภาครัฐผ่านการรับรอง มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็น มิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน


ดาวน์โหลด ppt ผลและแผนการดำเนินงาน อนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google