งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบ PP PP Nat. Priority PP com 37.50 PP area based PP กองทุ น ตำบล PP ตำบล 37.50 PPA เขต PPA การบริหารงบ PP ปี 52 Non-UC สธ. Non-UC สปสช. Vertical Program.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบ PP PP Nat. Priority PP com 37.50 PP area based PP กองทุ น ตำบล PP ตำบล 37.50 PPA เขต PPA การบริหารงบ PP ปี 52 Non-UC สธ. Non-UC สปสช. Vertical Program."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบ PP PP Nat. Priority PP com 37.50 PP area based PP กองทุ น ตำบล PP ตำบล 37.50 PPA เขต PPA การบริหารงบ PP ปี 52 Non-UC สธ. Non-UC สปสช. Vertical Program PP exp. demand 109.86 15.36 31.0 จว./ อำเภ อ

2 National Priority Program หลักก าร เป็นแผนงานระดับชาติ ที่ต้องมี Preventive & Cost Benefit กับ ประชากรไทย ข้อเสน อ 1. ต้องมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีดำเนินการของ NPP ชัดเจน มี คณะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำกับ ทิศทาง 2. ระยะเวลาสิ้นสุดไม่เกิน 3 ปี และ ให้บูรณาการเข้าระบบปกติ (Service Function) 3. ผ่านขั้นตอนทำ Model Development แล้ว

3  สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย ( เน้น เบาหวาน ภาวะอ้วน )  อนามัยเด็ก 0-5 ปี ( นมแม่ พัฒนาการ สุขภาพช่องปาก )  คัดกรองมะเร็งปากมดลูก National Priority Program ปี 25 52

4 สถานการณ์โรคเรื้อรังใน lower middle income counties โรคเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายทั่วโลก ร้อยละ 75 การประมาณการตายใน lower middle income counties ( รวมทั้งประเทศไทย ) เกิดจากโรคเรื้อรัง โดย  การประมาณการตายทั้งหมดในปี 2005 = 17,749,000 คน  เป็นการตายจากโรคเรื้อรังในปี 2005 = 13,233,000 คน องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการตายในรอบ 10 ปี ข้างหน้า ดังนี้  144 ล้านคน ตายจากโรคเรื้อรัง  การตายจากโรคติดเชื้อ, แม่และเด็ก, และการขาดสารอาหาร จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 การตายจากโรคเรื้อรัง จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบาหวาน

5 สาเหตุสำคัญเกิด จาก  การเพิ่มขึ้นของภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน  คาดประมาณว่าความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนใน middle income country จะเพิ่มขึ้น ภายใน 10 ปี ข้างหน้า

6 สถานการณ์โรคเรื้อรังในประเทศไทย ร้อยละ 59 ของการตายในปี 2002 ในประเทศไทยเกิดจากโรครื้อรัง โดย  การตายทั้งหมดของประชากรไทยในปี 2002 = 419,000 คน  การตายจากโรคเรื้อรังในประชากรไทยในปี 2002 = 245,000 คน

7 สำรวจปี 47  คนไทยกินผักและผลไม้เพียง 275 กรัม / คน / วัน ( มาตรฐาน 400 กรัม / คน / วัน )  เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายลดลง จากร้อยละ 83.2 ( ปี 48) เหลือร้อยละ 78.1 ( ปี 49)  อ้วนและลงพุง  เพศชายเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 24 ในปี 50 เป็น ร้อยละ 40.6 ในปี 51  เพศหญิงเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 60 ในปี 50 เป็น ร้อยละ 68.04 ในปี 51

8 สาเหตุสำคัญเกิดจาก  การเพิ่มขึ้นของภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน  คาดประมาณว่าความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ในประเทศไทย จะเพิ่มขึ้น ภายใน 10 ปี ข้างหน้า

9 แนวทางการแก้ไข  อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ premature death ของโรคหัวใจ, Stroke, และ DM Type 2 สามารถป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี, การออกกำลังกายสม่ำเสมอ, และการหลีกเลี่ยงบุหรี่  การดำเนินการป้องกันควบคุมในระดับประชากรร่วมกับระดับบุคคล เป็นการดำเนินการที่คุ้มทุน

10 มาตรการหลักในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มาตรการที่ 1. ระบบการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมสุขภาพ และการคัดกรอง ความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2 ระดับ ( ระดับชุมชนและระดับสถานบริการ ) มาตรการที่ 2. การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ในวงกว้างและการรณรง สร้างกระแสเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต มาตรการที่ 3. การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและลดเสี่ยงในชุมชน

11 มาตรการหลักในการลด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( ต่อ ) มาตรการที่ 4. การให้คำปรึกษาและปรับพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วย ในสถานบริการ มาตรการที่ 5. การจัดการความรู้ และการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดำเนินงานตาม แผนงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่มีความสำคัญระดับชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มาตรการที่ 6. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล

12 ความคาดหวัง  ทราบปัจจัยเสี่ยงในแต่ละพื้นที่  กลุ่มเสี่ยงได้รับบริการต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt งบ PP PP Nat. Priority PP com 37.50 PP area based PP กองทุ น ตำบล PP ตำบล 37.50 PPA เขต PPA การบริหารงบ PP ปี 52 Non-UC สธ. Non-UC สปสช. Vertical Program.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google