งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมวัณ โรคเขตเมือง สุพัตรา สิมมาทัน กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมวัณ โรคเขตเมือง สุพัตรา สิมมาทัน กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมวัณ โรคเขตเมือง สุพัตรา สิมมาทัน กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด ขอนแก่น

2 ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินแผนงานการ ควบคุมวัณโรคแห่งชาติ  อัตราผลสำเร็จในการรักษา (Success Rate) ไม่น้อยกว่า 85%  ความครอบคลุมของการ ค้นหารายป่วยไม่น้อยกว่า 70 % ของจำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อ ที่คาดว่าจะมีในชุมชน

3 กิจกรรมหลักภายใต้แผนงานการ ควบคุมวัณโรคแห่งชาติ  มีระบบการขึ้นทะเบียน รักษาวัณโรค  มีระบบกำกับการกินยา (DOT)  มีการติดตาม / การเยี่ยม บ้าน  มีระบบการบันทึกรายงาน และการประเมินผล

4 ประเด็น ปัญหา ความครอบคลุมของการขึ้น ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ในโรงพยาบาลใหญ่  เชิงนโยบาย  งบประมาณ

5 ปัญหาการดำเนินงานวัณ โรคในเมืองใหญ่ 1. ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไม่ครบ ไม่ ครอบคลุม 2. ระบบการส่งต่อไม่มีประสิทธิภาพ 3. ขาดการประสานงานของเครือข่าย 4. ไม่มีศูนย์กลางการเชื่อมต่อของ ข้อมูล 5. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

6 การประชุมครั้งที่ 1/2550 * กำหนดแนวทางการดำเนินงาน - การประสานงาน - การส่งต่อผู้ป่วย - ข้อมูล / รายงาน * บทบาท PCU CUP สสอ. สสจ. สคร. * หน่วยงานงานเข้าร่วมดำเนินการ * การศึกษาดูงาน * กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

7 การประชุมครั้งที่ 2/2550 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 1. บทบาทของหน่วยบริการ สาธารณสุข CUP PCU สสอ. สสจ. สคร. เทศบาล อื่นๆ 2. ระบบการประสานงานของ เครือข่าย 3. ระบบข้อมูล

8 แนวทางการ ดำเนินงาน 1. บทบาทของรพศ./ สสจ./ สคร./ เทศบาล / สสอ./ ศูนย์ สุขภาพชุมชน

9 แนวทางการ ดำเนินงาน 2. ประสานเครือข่าย  การรักษา  การส่งต่อ  การกำกับการกินยา

10 แนวทางการ ดำเนินงาน ในโรงพยาบาล ขนาดใหญ่

11 รูปแบ บที่ 1 ขึ้นทะเบียนรักษาที่ OPD โดยมี Central registration unit for TB มีผู้รับผิดชอบเป็น TB Coordinator ของ รพ. ข้อคิด การวางระบบกับห้อง ชันสูตร ห้องยา ???

12 รูปแบ บที่ 2 ขึ้นทะเบียนรักษาที่แผนกต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบในการขึ้น ทะเบียนเป็น TB Coordinator ของแผนก ข้อคิด ต้องการการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรที่จะมารับผิดชอบ

13 แนวทางการ ดำเนินงาน การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน

14 รูปแบบที่ 1 ผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ กรณีที่ 1 ขึ้นทะเบียนที่ CUP ดูแลรักษาที่ CUP กำกับการกินยา (DOT) ที่ PCU ระบบการประสานงานแบบไม่ เป็นทางการ ( โทรศัพท์ )

15 รูปแบบที่ 1 ผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ กรณีที่ 2 ขึ้นทะเบียนที่ CUP ดูแลรักษาที่ CUP กำกับการกินยา (DOT) ที่ CUP PCU ติดตามเยี่ยมบ้าน ตรวจผู้สัมผัส ระบบการประสานงาน แบบเป็นทางการ

16 รูปแบบที่ 1 ผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ กรณีที่ 3 PCU สร้างระบบกำกับการกินยา DOT ( ญาติ / อสม.) ติดตามเยี่ยมบ้าน ตรวจผู้สัมผัส

17 รูปแบบที่ 2 ผู้ป่วย นอกเขตพื้นที่ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรประกันสังคม ข้าราชการ สิทธิ อื่นๆ

18 รูปแบบที่ 2 ผู้ป่วย นอกเขตพื้นที่ กรณีที่ 1 ขึ้นทะเบียนที่ CUP รพศ. ขอนแก่น รพศ. ขอนแก่น ดูแล รักษา ระบบการประสานงาน แบบเป็นทางการ

19 รูปแบบที่ 2 ผู้ป่วย นอกเขตพื้นที่ กรณีที่ 2 รพศ. ขอนแก่น ส่ง ต่อ CUP ระบบการประสานงานแบบเป็นไม่ เป็นทางการ ( โทรศัพท์ ) เพื่อความ รวดเร็วพร้อมเป็นทางการ

20 แนวทางการ ดำเนินงาน 3. ระบบข้อมูล ขึ้นทะเบียนที่ CUP CUP ส่งข้อมูลมาที่ สคร. สคร. จัดการข้อมูล

21 แนวทางการ ดำเนินงาน Monitoring & Evaluation 1. ประชุมทุก 1 เดือน 2. นิเทศ ติดตาม โดย สสจ./ สคร.

22 We need all of you, to be partnership in fighting against Tuberculosis Thank you for attention


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมวัณ โรคเขตเมือง สุพัตรา สิมมาทัน กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google