งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2552.............................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2552............................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2552.............................................

2 1. รูปแบบการตรวจราชการและนิเทศงาน 1.1 การตรวจราชการและนิเทศงานเชิงลึก หมายถึง การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเชิง ลึก โดยเน้นที่สภาพปัญหาของพื้นที่ในแต่ละงาน (โครงการ/งานตามแผนการตรวจราชการฯใน 13 เรื่อง ตามแผนการตรวจราชการฯ) 1.2 การตรวจราชการและนิเทศงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การตรวจราชการเพื่อวัดประสิทธิผลตาม ตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนการตรวจราชการฯ (จำนวน ตัวชี้วัดทั้งหมด 79 ตัวชี้วัด)

3 2. แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวง สาธารณสุข 2.1 การตรวจราชการและนิเทศงานเชิงลึก มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอของ จังหวัดซึ่งเดิมจะเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดเพียง อย่างเดียว เป็นเน้นการวิเคราะห์เชิงลึก โดยให้ จังหวัดนำเสนอสภาพปัญหาของแต่ละงานที่มีผลต่อ การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง สาธารณสุข พร้อมทั้งแผนการดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ นั้น ๆ

4 2. แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวง สาธารณสุข 2.2 การตรวจราชการและนิเทศงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การตรวจติดตามที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของตัวชี้วัดตามที่ กำหนดในแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ซึ่ง เป็นผลงานเชิงปริมาณโดยทีมนิเทศงานจะต้อง วิเคราะห์และเชื่อมโยงกับการตรวจราชการและนิเทศ งานเชิงลึกเพื่อทราบถึงกลยุทธ์/ปัจจัย ที่ทำให้ผล งานสำเร็จ หรือสาเหตุของปัญหา/ปัจจัยที่มีผลต่อ การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

5 3. กรอบการตรวจติดตามงานในการ ตรวจราชการและนิเทศงาน 3.1 การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 เน้นกระบวนการจัดทำแผนงาน / โครงการ ที่ สอดคล้องทั้งยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง และ ยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ โดยประเด็นสำคัญใน การตรวจติดตาม รอบที่ 1 ให้จังหวัด เตรียมการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

6 (1) วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของการดำเนินงาน สาธารณสุขในพื้นที่ของจังหวัด (2) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยให้อธิบายเหตุผล ความจำเป็นในการเลือกโครงการ/กิจกรรมในการ แก้ไขปัญหานั้น ๆ (3) อธิบายแผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหา (13 เรื่องตามแผนการตรวจราชการฯ และปัญหา เฉพาะพื้นที่) (4) การบริหารจัดการโครงการ (แผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ การควบคุม กำกับ ติดตามงาน ฯลฯ)

7 3.2 การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 เน้นที่ กระบวนการดำเนินงานตามแผนและผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยประเด็นสำคัญในการตรวจติดตาม รอบที่ 2 ให้จังหวัด เตรียมการนำเสนอข้อมูล ดังนี้ (1) ติดตามสถานการณ์ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา และผล ผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานตามแผนการแก้ปัญหาที่จังหวัด ได้นำเสนอในรอบที่ 1 (2) วิเคราะห์ปัจจัย / กลยุทธ์ที่ทำให้ผลงานสำเร็จ (3) วิเคราะห์ปัจจัย / อุปสรรค ที่ทำให้ผลงานไม่สำเร็จ (4) สรุปผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในแผนการตรวจราชการฯ (5) แนวทางการดำเนินงานที่ทำให้ผลงานสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด 6) ความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานในส่วนกลาง

8 4. แผนการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2552 4.1 แผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวง สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2552 ประกอบด้วย 13 แผนงาน/งาน ได้แก่ (1) งานตามพระราชดำริฯโครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (3) การสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (4) การพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

9 (5) การลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากยาเสพติด (6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการ สุขภาพในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน (7) การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเชิงรุก (8) ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น (9) การควบคุมโรคติดต่อ (10) การควบคุมโรคไม่ติดต่อ (11) งานคุ้มครองผู้บริโภค (12) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (13) การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

10 4.2 แผนการตรวจราชการแบบบูรณา การเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย รัฐบาล ประกอบด้วย จำนวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ (2) โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนเพื่อ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2552

11 5. ระยะเวลาการตรวจราชการฯ จังหวัดละ 3 วัน รอบที่ 1 : ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2552 รอบที่ 2 : ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2552 จังหวัดเพชรบุรี รอบที่ 1 21 - 23 มกราคม 2552 รอบที่ 2 17 - 19 มิถุนายน 2552

12 6. กำหนดการตรวจราชการ (21 ม.ค.52) วันที่ 1 : ทีมผู้นิเทศงานเข้ากลุ่มงาน / งาน ของ สสจ./รพท. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

13 6. กำหนดการตรวจราชการ วันที่ 2 : (22 ม.ค.52) 09.00 – 09.30 น.- นำเสนอผลงานในภาพรวมจังหวัด โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 09.30 – 10.00 น.- นำเสนอผลงานของโรงพยาบาลทั่วไป โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 10.00 – 11.00 น.- คณะตรวจราชการฯ ให้ข้อคิดเห็น 11.00 – 12.00 น.- ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยม สสจ./รพท. 13.00 – 16.30 น.- คณะตรวจราชการฯ แบ่งทีมตรวจเยี่ยมพื้นที่ (รพช./ สสอ./ สอ.) ออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมที่ 1 : ผู้ตรวจราชการฯ หัวหน้าทีม หัวหน้างานตรวจราชการเขต 5 เลขานุการทีม ทีมที่ 2 : ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ หัวหน้าทีม หัวหน้าสำนักงาน สาธารณสุขเขต 5 เลขานุการทีม

14 6. กำหนดการตรวจราชการ วันที่ 3 : (23 ม.ค.52) 09.00 – 12.00 น.- ตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ผู้รับการตรวจราชการ : คณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไข ปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด 13.00 – 13.30 น.- ประชุมผู้นิเทศงานเพื่อสรุปประเด็น สำคัญที่พบจากการตรวจราชการ ฯ 13.40 – 16.30 น.- ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ใน ภาพรวมจังหวัด

15 7. กรอบการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจ ราชการในระดับจังหวัด 7.1 การตรวจราชการในรอบที่ 1 7.1.1 ข้อมูลที่จัดทำ เอกสารรูปเล่ม สำหรับให้ คณะตรวจราชการฯ ศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการ ตรวจราชการฯ ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทั่วไป สถานะสุขภาพ และทรัพยากร ด้านสาธารณสุข (2) ข้อมูลปัญหาสุขภาพในพื้นที่ภาพรวมจังหวัด (3) สถานการณ์ปัจจุบันและแผนงาน/โครงการ รองรับตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการฯ ปี 2552 (79 ตัวชี้วัด) และปัญหาสุขภาพในพื้นที่

16 (4) วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์ 2 โครงการบูรณาการ (เอดส์ และสุขภาพนักเรียน) - Key Risk Area - Political Risk - Negotiation Risk (5) วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการ คลังของหน่วยบริการในจังหวัด พร้อมทั้ง แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา (4) วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์ 2 โครงการบูรณาการ (เอดส์ และสุขภาพนักเรียน) - Key Risk Area - Political Risk - Negotiation Risk (5) วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการ คลังของหน่วยบริการในจังหวัด พร้อมทั้ง แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

17 (6) การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของจังหวัด ปี 2552 (การ จัดสรรงบประมาณ / แผนงาน โครงการ / ระบบการติดตามประเมินผล) (7) แผนการพัฒนาระบบบริการปฐม ภูมิของจังหวัด ปี 2552 (8) ปัญหาอุปสรรคในเชิงนโยบายต่อ การดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

18 7.1.2 การนำเสนอข้อมูลและผลงาน ที่เป็น ประเด็นสำคัญ โดย Power Point โดยใช้เวลา จังหวัดละไม่เกิน 30 นาที ประเด็นสำคัญที่ควร นำเสนอ ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไป/สถานะสุขภาพ/ทรัพยากร (2) สภาพปัญหาสุขภาพของจังหวัด แผนการ แก้ไขปัญหาที่สำคัญ (3) สรุปสถานการณ์การเงินการคลังของ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด

19 (4) การบริหารงาน P&P ของจังหวัด (5) แผนการพัฒนา PCU ของจังหวัด (6) โครงการตรวจราชการบูรณาการ เฉพาะโครงการดูแลสุขภาพนักเรียนฯ (โครงการเอดส์ นำเสนอในวันที่เข้าตรวจ บูรณาการ) (7) ปัญหาในเชิงนโยบายและ ข้อเสนอแนะ

20 7.2 การตรวจราชการในรอบที่ 2 7.2.1 ข้อมูลที่จัดทำเอกสารรูปเล่ม สำหรับให้คณะตรวจ ราชการฯ ศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการฯ ประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะจาก การตรวจราชการฯ รอบที่ 1 (2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนการตรวจ ราชการฯ (79 ตัวชี้วัด) (3) ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการ (เอดส์ และ การดูแลสุขภาพนักเรียน)

21 (4) ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค และการใช้จ่ายงบ P&P ปี 2552 (5) ผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จ (6) ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานไม่ บรรลุเป้าหมาย และแนวทางแก้ไข

22 7.2.2 การนำเสนอข้อมูลและผลงาน ที่เป็นประเด็น สำคัญ โดย Power Point โดยใช้เวลาจังหวัดละไม่ เกิน 30 นาที ประเด็นสำคัญที่ควรนำเสนอ ได้แก่ (1) นำเสนอเฉพาะตัวชี้วัดที่ดำเนินการไม่บรรลุ เป้าหมาย และแนวทางการแก้ไข (2) นำเสนอผลงานเด่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ (2) ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการ (เฉพาะโครงการดูแลสุขภาพนักเรียนฯ) (3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2552.............................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google