งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 1 สังคมผู้สูงอายุและบทบาทของ ธุรกิจประกันภัย (Aging Society and Insurance Industry)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 1 สังคมผู้สูงอายุและบทบาทของ ธุรกิจประกันภัย (Aging Society and Insurance Industry)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 1 สังคมผู้สูงอายุและบทบาทของ ธุรกิจประกันภัย (Aging Society and Insurance Industry)  ความสำเร็จของนโยบายการวางแผนประชากรที่ ทำให้อัตราเจริญพันธุ์ลดลง  ผลสำเร็จของการพัฒนาสาธารณสุขที่สามารถ ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารก  ผลสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพและความ เจริญก้าวหน้าของการรักษาพยาบาลที่เอื้อต่อ การมีสุขภาพที่ดีขึ้น  ส่งผลให้โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนไป (Demographic Change) การเปลี่ยนแปลงของ โครงสร้างประชากรไทยและประชากรโลก

3 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 2 โครงสร้างประชากรโลกและประชากรไทย 2543 - 2568 หน่วย : พันคน พ.ศ.พ.ศ. จำนวน รวม 0-14 ปี 15-19 ปี 60 ปี ขึ้นไป จำนวน รวม 0-14 ปี 15- 59 ปี 60 ปีขึ้น ไป 2543 2548 2553 2558 2563 2568 6,070,57 8 6,453,62 7 6,830,28 2 7,194,24 7 7,540,23 8 7,851,45 5 30.1 28.3 27.0 26.1 25.2 24.2 59.9 61.3 61.9 61.6 61.2 60.8 10.0 10.4 11.1 12.3 13.6 15.0 62,237 64,765 67,042 69,056 70,821 72,288 24.7 23.0 21.2 20.2 19.0 18.0 65.9 66.7 67.1 66.0 64.2 62.0 9.4 10.3 11.7 13.8 16.8 20.0

4 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 3 พ.ศ.พ.ศ. 0-14 ปี ส่วน ต่าง - ลดลง + เพิ่มขึ้น 15-59 ปี ส่วนต่าง - ลดลง + เพิ่มขึ้น 60 ปี ขึ้นไป ส่วน ต่าง - ลดลง + เพิ่มขึ้น 254 8 255 3 255 8 256 3 256 8 257 3 257 8 23 20.7 19 17.2 16 15.1 14.4 -2.3 -1.7 -1.8 -1.2 -0.9 -0.7 66.7 67.4 67.0 66.0 64.1 62.2 60.5 +0.7 -0.4 -1.9 -1.7 10.3 11.8 14.0 16.8 19.8 22.7 25.1 +1.5 +2.2 +2.8 +3.0 +2.9 +2.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย 2558 - 2578 หน่วย : พันคน อายุ

5 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 4 Thailand Population Pyramid for 1990 Age and sex distribution for the year 1990:

6 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 5 Thailand Population Pyramid for 2000 Age and sex distribution for the year 2000:

7 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 6 Thailand Population Pyramid for 2010 Age and sex distribution for the year 2010:

8 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 7 Thailand Population Pyramid for 2020 Predicted age and sex distribution for the year 2020:

9 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 8 Thailand Population Pyramid for 2050 Predicted age and sex distribution for the year 2050:

10 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 9 จำนวนประชากรวัยต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – 2578

11 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 10 ประชากรไทยในอนาคต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการคาดประมาณประชากรในอนาคต คือ ตั้งแต่ ช่วงปีพ.ศ.2548 - พ.ศ.2578 โดยคำนวณจาก “ประชากรฐาน” คือ ประชากรปี พ.ศ. 2548

12 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission วิธีคาดประมาณประชากรตาม หลักโคฮอท (Cohort-component method) หลักการของวิธีนี้ คือ จำนวนประชากรแต่ละรุ่น อายุจะเปลี่ยนไปด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน อัน ได้แก่ - การเกิด - การตาย - การย้ายถิ่น 71

13 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 12 การเกิด ปี 2548 ปี 2568 จำนวนบุตรต่อสตรี 1 คน 1.651.45 ช่วงอายุของสตรีที่ ให้กำเนิด 20-24 ปี 25-29 ปี ตารางเปรียบเทียบจำนวนบุตรต่อสตรี 1 คนและช่วง อายุของสตรีที่ตั้งครรภ์

14 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 13 การตาย ตารางเปรียบเทียบอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของ ชายและหญิง ระหว่างปี 2548 และ ปี 2598 ปี 2548 ปี 2598 ผู้ชาย 6875 ผู้หญิง 7580

15 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission การย้ายถิ่น การย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่ถูกต้อง ตามกฎหมายของประชากรไทยมีน้อย มากจนไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนและ โครงสร้างประชากรมากนัก 74

16 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 15 รูปแบบการพึ่งพิงที่เปลี่ยนแปลงไป การแสดงระดับของการพึ่งพิงระหว่าง ประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ นิยมใช้ดัชนีที่เรียกว่า “ อัตราส่วนพึ่งพิง ” (Dependency ratio) เป็น ตัวชี้วัด อัตราส่วนพึ่งพิง คือ อัตราส่วนระหว่าง ประชากรเด็กและประชากรสูงอายุต่อประชากร วัยทำงาน

17 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 16 อัตราส่วนพึ่งพิงยังสามารถจำแนกตาม ประเภทของผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็น 2 ประเภทคือ - อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก (Youth dependency) - อัตราส่วนพึ่งพิงวัยชรา (Old-age dependency ratio) จากตารางจะพบว่าอัตราส่วนพึ่งพิงวัย เด็กได้ลดลงอย่างมากและต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ.2513 จนถึงพ. ศ.2578 ในขณะที่ อัตราส่วนพึ่งพิงวัยชราได้เพิ่มสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกัน

18 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 17 ตาราง 1 ดัชนีผู้สูงอายุของประเทศไทย พ. ศ. 2548 – 2578

19 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 18 ตาราง 2 อัตราส่วนพึ่งพิงรวม อัตราส่วน พึ่งพิงวัยเด็ก และอัตราส่วน พึ่งพิงวัยชรา พ. ศ. 2503 – 2578 หมายเหตุ: อัตราส่วนพึ่งพิงของปี พ.ศ. 2503 – 2543 คำนวณจากสำมะโนประชากร และของปี พ.ศ. 2548 – 2578 คำนวณจากการฉายภาพประชากร

20 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 19 ตารางแสดงการเปรียบเทียบ อัตราส่วนค้ำจุนผู้สูงอายุ ปี 2503 ปี 2543 ปี 2558 ปี 2578 จำนวนคนวัย ทำงาน ต่อการดูแลคนชรา 1 คน 11.37.04.82.4

21 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 20 อัตราส่วนค้ำจุนผู้สูงอายุของประเทศไทย พ. ศ. 2503 – 2578

22 The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 21 การออมเพื่อวัยเกษียณ ความเสี่ยงที่จะมีอายุยืนยาว (Longevity Risk) ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวจะส่งผล กระทบหากไม่สามารถมีรายได้ที่เพียงพอ ในการดำรงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นต้น การออมมี 2 ประเภท 1. การออมภาคบังคับ 2. การออมภาคสมัครใจ การออมมี 2 ประเภท 1. การออมภาคบังคับ 2. การออมภาคสมัครใจ


ดาวน์โหลด ppt The Office of Insurance Commission The Office of Insurance Commission 1 สังคมผู้สูงอายุและบทบาทของ ธุรกิจประกันภัย (Aging Society and Insurance Industry)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google