งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. 2556

2 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 2 ค่าบริการที่ประมาณการจ่ายเบื้องต้น สป.สธ. 2556 ประกอบด้วย 4 รายการได้แก่ 1. ค่าบริการ OP ที่จ่ายแบบเหมาจ่ายตามประชากร 2. เงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง 3. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3.1 จ่ายแบบเหมาจ่ายตามประชากร (PP Expressed demand) 3.2 บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 4. ค่าบริการ IP ทั้งบริการในเขตและนอกเขต

3 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 3 การจัดสรรค่าบริการ OP Capitation  จัดสรรเบื้องต้นโดยใช้ฐานประชากร UC ณ กรกฎาคม 2555 ด้วยอัตรา Diff Capitation ระดับจังหวัด + อัตราเท่ากัน ที่ 171.01 บาท ต่อหัวประชากร UC  สำหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใหม่ ใน ปีงบประมาณ 2556 หรือรับโอนประชากรจาก หน่วยบริการอื่นจะมีการปรับฐานประชากรตามข้อมูลที่ ได้ประสานเพิ่มเติมกับ สปสช.เขต

4 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 4 ประเด็นเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ งบผู้ป่วยนอกแบบจ่ายรายหัว ปี2555 ปี2556 จำนวนเงิน 912.62 บาท:ประชากร แบ่งเป็น 2 ส่วน 1. จำนวน 757.39 บาท:ประชากร Diff Cap ตามโครงสร้างอายุประชากร โดย 1.1 สป.สธ. Diff Cap ระดับ จังหวัด และปรับให้แต่ละจังหวัดต่างกันไม่ เกินค่าเฉลี่ย ±10% 1.2 หน่วยบริการอื่นๆ Diff Cap ระดับ CUP และปรับให้แต่ละ CUP ต่างกัน ไม่เกินค่าเฉลี่ย ±10% 2. จำนวน 155.23 บาท:ประชากรจ่ายใน อัตราที่เท่ากัน จำนวนเงิน 928.40 บาท:ประชากร แบ่งเป็น 2 ส่วน 1. จำนวน 757.39 บาท:ประชากร Diff Cap ตามโครงสร้างอายุประชากร โดย 1.1 สป.สธ. Diff Cap ระดับ จังหวัด และปรับให้แต่ละจังหวัดต่างกันไม่ เกินค่าเฉลี่ย ±10% 1.2 หน่วยบริการอื่นๆ Diff Cap ระดับ CUP และปรับให้แต่ละ CUP ต่างกัน ไม่เกินค่าเฉลี่ย ±10% 2. จำนวน 171.01 บาท:ประชากรจ่าย ในอัตราที่เท่ากัน (เพิ่มขึ้น 15.78 บาท)

5 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 5 หลักเกณฑ์การจ่ายงบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง  บริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ  ใช้ผลการศึกษาสมการต้นทุน (cost function) ของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วย บริการ (CUP) ที่มีโรงพยาบาลขนาด 10 -120 เตียง และข้อมูลงบการเงินของ หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ โดยประยุกต์จ่ายดังนี้ 1. เปรียบเทียบผลการคำนวณตาม cost function กับการคำนวณ OP Cap หาก มากกว่าให้จ่ายงบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูงเท่ากับผลต่างระหว่างผลการ คำนวณcost function กับ OP Cap 2. สำหรับจังหวัดที่มีประชากร UC น้อยกว่า 300,000 คน ปรับให้ภาพรวมของ งบประมาณระดับจังหวัด ( เฉพาะค่าบริการ OP รวม IP และ PP) หลังหักเงินเดือน ให้ได้ไม่ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัดหักหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ค่าเฉลี่ย -1SD) 3. ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นผู้พิจารณาจ่ายเพิ่ม สำหรับหน่วยบริการเป้าหมายมีภาระในการสงเคราะห์การให้บริการประชากรอื่นๆ เช่น หน่วยบริการในพื้นที่ติดชายแดนของจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน สระแก้ว หรือกรณีอื่นๆ

6 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th การจัดสรรเงิน P&P Expressed demand 6 1. P&P Expressed Demand แบบเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 99.96 บาทต่อหัวประชากรไทย คำนวณอัตราจ่ายเป็นภาพรวมของแต่ละ หน่วยบริการประจำและจังหวัด จากข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่  ร้อยละ 50 ตามจำนวนประชากรไทย ณ 1 กรกฎาคม 55  ร้อยละ 25 ตามจำนวนเป้าผลงานแต่ละกลุ่ม  ร้อยละ 25 จากผลงานบริการปีที่ผ่านมา 2. คำนวณจัดสรรเบื้องต้นให้กับหน่วยบริการประจำ ตามจำนวนหัว ประชากร UC ณ 1 กรกฎาคม 2555 ด้วยอัตราเฉลี่ยต่อหัวประชากร ที่คำนวณได้ตาม ข้อ 1 3. สำหรับเงินที่เหลือจากการจัดสรรให้กับหน่วยบริการประจำตาม ข้อ 2 ให้ อปสจ. จัดสรรเพิ่มให้กับหน่วยบริการในจังหวัด Specific group ▪ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ▪ เด็ก 0-5 ปี ▪ เด็ก 6-13 ปี ▪ ผู้ใหญ่ 30-60 ปี ▪ ผู้สูงอายุ

7 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 7 กองทุน ปี2555ปี2556 PP Exp. Capitation คำนวณตามหัวประชากร UC ณ 1 ก.ค. 54 ในอัตรา 73.10 บาท : ประชากร จำนวน 99.96 บาทต่อหัวประชากร ไทย ณ 1 ก.ค. 55 คำนวณอัตราจ่าย เป็นภาพรวมของแต่ละหน่วยบริการ ประจำและจังหวัด จากข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ประชากร เป้าหมายผลงาน และผลงานปีที่ผ่านมา การจัดสรร 1.จัดสรรให้หน่วยบริการประจำ ตามจำนวนประชากร UC ณ 1 ก.ค. 55 ในอัตราค่าเฉลี่ยต่อประชากร ทั้งหมดในจังหวัดที่คำนวณได้ 2. ส่วนที่เหลือให้ อปสจ.จัดสรร เพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการประจำ/ หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/ หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ PP Specific Group จำนวน 58.86 บาท : ประชากรทุก สิทธิ ตามกลุ่มเป้าหมายผลงานใน แต่ละจังหวัด การจัดสรร 1.จัดสรรให้หน่วยบริการประจำ ตามจำนวนประชากร UC ณ 1 ก.ค. 54 ในอัตราไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยต่อ ประชากรทั้งหมดในจังหวัด 2. ส่วนที่เหลือให้ อปสจ.จัดสรร เพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการประจำ/ หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/ หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ ประเด็นเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ งบ P&P Expressed demand

8 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th การจัดสรรเงินบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 8 ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันใน กลุ่มเป้าหมายหลักจำนวน 14.08 บาทต่อประชากรไทย  คำนวณจัดสรรเบื้องต้นให้กับหน่วยบริการประจำ ตามจำนวนหัว ประชากร UC ณ 1 กรกฎาคม 2555 ด้วยอัตรา 14.08 ต่อหัว ประชากร  ให้ อปสจ. พิจารณาปรับเกลี่ยวงเงินและตกลงเป้าหมาย / ผลงาน กับหน่วยบริการประจำได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด

9 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 9 กองทุน ปี2555ปี2556 PP Dentจำนวน 13.73 บาท : ประชากรทุก สิทธิ ในแต่ละจังหวัด การจัดสรร 1.จัดสรรเบื้องต้นให้หน่วยบริการ ประจำ (เฉพาะ สป.สธ.)ตามจำนวน ประชากร UC ณ 1 ก.ค. 54 13.73 บาท : ประชากร 2. ส่งวงเงินทั้งจังหวัด (13.73 บาท : ประชากรทุกสิทธิ) ให้ คณะกรรมการกองทุนทันตกรรมระดับ จังหวัดจัดสรร ตามกลุ่มเป้าหมายของ หน่วยบริการ/สถานพยาบาลแต่ละแห่ง ในจังหวัด 3. สสจ.สงผลการจัดสรรให้ สปสช.จัดสรรตามแนวทางที่กองทุน ทันตกรรมกำหนด จำนวน 14.08 บาท : ประชากรทุก สิทธิ ในแต่ละจังหวัด การจัดสรร 1.จัดสรรเบื้องต้นให้หน่วยบริการ ประจำ (ทุกสังกัด)ตามจำนวน ประชากร UC ณ 1 ก.ค. 55 14.08 บาท : ประชากร 2. ส่งวงเงินทั้งจังหวัด (14.08 บาท : ประชากรทุกสิทธิ) ให้ คณะกรรมการกองทุนทันตกรรมระดับ จังหวัดปรับเกลี่ย ตามกลุ่มเป้าหมาย ของหน่วยบริการ/สถานพยาบาลแต่ละ แห่งในจังหวัด 3. สสจ.ส่งผลการจัดสรรให้ สปสช.จัดสรรตามแนวทางที่กองทุน ทันตกรรมกำหนด ประเด็นเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ งบบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

10 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th การจัดสรรค่าบริการ IP 10 ทั้งที่ให้บริการในเขต และนอกเขต 1)ประมาณการ adjRW ที่คาดว่าหน่วยบริการจะทำได้ทั้งปีจาก ผลงานของหน่วยบริการที่ผ่านมา 2)จัดสรรเงิน IP กรณีที่หน่วยบริการให้บริการรักษาผู้ป่วยภายในเขต เดียวกัน ด้วยอัตราจ่ายเบื้องต้นที่ประมาณการได้ในแต่ละเขต 3)จัดสรรเงิน IP กรณีที่หน่วยบริการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเขต โดย คำนวณจ่ายอัตรา 9,600 บาทต่อ adjRW

11 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 11 กองทุน ปี2555ปี2556 IPGB ระดับเขต - workload 65% - RWต่อปชก.รายกลุ่มอายุ 35% ประมาณการจัดสรรเบื้องต้น 1.IP ที่ให้บริการผู้ป่วยภายใน เขตคำนวณจ่ายด้วยอัตราจ่ายต่อ น้ำหนักสัมพัทธ์เบื้องต้นในอัตราที่ ประมาณการได้ในแต่ละเขต 2.IP ที่ให้บริการผู้ป่วยนอกเขต คำนวณจ่ายอัตรา 9,000 บาทต่อ น้ำหนักสัมพัทธ์ GB ระดับเขต - workload 55% - RWต่อปชก.รายกลุ่มอายุ 45% ประมาณการจัดสรรเบื้องต้น 1.IP ที่ให้บริการผู้ป่วยภายใน เขตคำนวณจ่ายด้วยอัตราจ่ายต่อ น้ำหนักสัมพัทธ์เบื้องต้นในอัตราที่ ประมาณการได้ในแต่ละเขต 2.IP ที่ให้บริการผู้ป่วยนอกเขต คำนวณจ่ายอัตรา 9,600 บาทต่อ น้ำหนักสัมพัทธ์ ประเด็นเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ งบบริการ IP

12 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th การหักเงินเดือน หน่วยบริการ สป.สธ. 12  หักเงินเดือนรวมทั้งหมดจำนวน 31,408.15 ล้านบาท เป็นวงเงินเดียวกับปี 55 เนื่องจากอัตราเหมาจ่ายไม่เพิ่มจึงคงหักเงินเดือนเท่าเดิม  ให้หักเงินเดือนเป็นภาพรวมใน ระดับจังหวัด  กรณีที่อาจมีการเกลี่ยระหว่างจังหวัด ให้มีคณะทำงานร่วมระหว่าง สปสช. และ สป.สธ. เป็นผู้พิจารณาโดยให้คำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของ หน่วยบริการตามความเหมาะสม (อนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง มี ข้อเสนอแนะว่าควรจะปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐแต่ละจังหวัดไม่ เกินค่าเฉลี่ยเงินเดือนต่อหัวประชากร+1SD)  ให้ สปสช.สาขาจังหวัดเป็นผู้เกลี่ยการหักเงินเดือนระหว่าง CUP ภายในจังหวัด

13 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th การบริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 13  เกลี่ยเงินเดือนระหว่าง CUP ในจังหวัด  จัดสรรเงินที่จัดสรรระดับจังหวัดให้กับหน่วยบริการ  การบริหารและการกันเงินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  กันเงินค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า  กันเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ (OP Refer)  กันเงินในภาพรวมเพื่อการบริหารระดับจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google