งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตาม ประเมินผล กรมควบคุม โรค ปี 2553 วันที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตาม ประเมินผล กรมควบคุม โรค ปี 2553 วันที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค อาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตาม ประเมินผล กรมควบคุม โรค ปี 2553 วันที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 3 นายแพทย์สราวุธ สุวัณณทัพพะ นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ ประธาน

2 2 วัตถุประสงค์ของการประชุม 1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพและแผนการ ดำเนินงานภายใต้โครงการฯ 2. นำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการที่ หน่วยงานคัดเลือก 3. อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการ ดำเนินการขั้นต่อไป ผลผลิตของการประชุม 1. หน่วยงานรับทราบแผนการดำเนินโครงการ ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ 2. หน่วยงานรับทราบผลการวิเคราะห์โครงการ ที่หน่วยงานคัดเลือก 3. ได้ข้อตกลงโครงการที่คัดเลือกเพื่อประเมิน เชิงคุณภาพ

3 3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 มาตรา 9 (3) “ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก. พ. ร. กำหนด ” เหตุผลความจำเป็นการติดตาม ประเมินผล

4 4 การประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ( รายงาน กพร.) การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงาน จากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) ( รายงานสำนัก งบประมาณ ) ผลการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา ปี 2552 ใน ภาพรวมผลผลิต ผลผลิต 1 44.65 % ผลผลิต 2 48.35 % ผลผลิต 3 48.35 % ผลผลิต 4 46.69 % เหตุผลความจำเป็นการติดตาม ประเมินผล

5 5 การประเมินผลแผนกลยุทธ์กรม ควบคุมโรค ( รายงานกรมควบคุมโรคและ กระทรวงสาธารณสุข ) การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ ภารกิจของรัฐ ( รายงานสภาพัฒน์ฯและสำนัก งบประมาณ ) แผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก ธรรมาภิบาล ( รายงานสำนักงบประมาณ ) เหตุผลความจำเป็นการติดตาม ประเมินผล

6 6 นโยบายอธิบดีกรมควบคุมโรค ในการ ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 วันที่ 20 – 21 มกราคม 2553 ณ โรงแรม ฮิลล์ไซด์คันทรีโฮมกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี “... ผมอยากให้มีการ ประเมิน ดีใจที่เห็นการประเมินที่หลาย หน่วยงานทำได้ดีแล้ว ส่วนที่เหลือก็ไม่ เป็นไรเพราะดูจากเอกสารเร็ว ๆ และเป็นการ ประเมิน ครั้งแรก จึงไม่มีการกำหนด รูปแบบการประเมินให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน... การประเมินครั้งที่ 2 ต้องประเมิน ทั้งปริมาณ และคุณภาพ ให้สามารถบอก ได้ ว่า งาน / โครงการนั้นควรทำต่อไป หรือควร ยุบเลิก...” เหตุผลความจำเป็นการติดตาม ประเมินผล

7 7 ผลการดำเนินงานที่คาดหวังต่อการ ติดตามประเมินผล 1. การตัดสินใจของผู้บริหารในการอนุมัติ แผนงาน / โครงการในปี ต่อไป เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่ กำหนดไว้ 2. กระบวนการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและ ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ กลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น

8 8 สรุปประเด็นข้อค้นพบจากการ ประเมินผล ปี 2552 1. การใช้ประโยชน์จากการติดตาม ประเมินผลค่อนข้างล่าช้าไม่ทัน กับกระบวนการดำเนินงานของกรมฯ 2. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการ ติดตาม ประเมินผลมี ค่อนข้างน้อย 3. กระบวนการบริหารจัดการแผนงาน / โครงการยังไม่ได้มุ่งสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ชัดเจน 4. การกำหนดแผนกลยุทธ์และการแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขาดความสอดคล้องเชื่อมโยงประสานกัน

9 9


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตาม ประเมินผล กรมควบคุม โรค ปี 2553 วันที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google