งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิทาน กระต่ายกับเต่า กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ ใต้ต้นไม้ เห็นเต่าตัวหนึ่งคลาน ต้วมเตี้ยมผ่านมา กระต่ายรู้สึกขำ และพูดไปว่า เจ้าเต่าคลาน ต้วมเตี้ยมอย่างนี้เมื่อไรจะถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิทาน กระต่ายกับเต่า กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ ใต้ต้นไม้ เห็นเต่าตัวหนึ่งคลาน ต้วมเตี้ยมผ่านมา กระต่ายรู้สึกขำ และพูดไปว่า เจ้าเต่าคลาน ต้วมเตี้ยมอย่างนี้เมื่อไรจะถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 นิทาน กระต่ายกับเต่า

4 กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ ใต้ต้นไม้ เห็นเต่าตัวหนึ่งคลาน ต้วมเตี้ยมผ่านมา กระต่ายรู้สึกขำ และพูดไปว่า เจ้าเต่าคลาน ต้วมเตี้ยมอย่างนี้เมื่อไรจะถึง เต่าจึงท้าพนันวิ่งแข่งกัน กระต่าย จึงกระหยิ่งยิ้มย่องคิดว่าตนเองจะ ชนะแน่ เมื่อถึงเวลาแข่งขัน กระต่ายก็ออกวิ่งนำหน้าทิ้งเต่าไป ไกล แต่ก่อนจะถึงเส้นชัย เจ้า กระต่ายก็รู้สึกง่วง เลยคิดว่านอน สักเดี๋ยวค่อยวิ่งต่อยังไงก็ชนะ แต่ เมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาก็พบว่าเต่า ไปถึงเส้นชัยแล้ว • คำถามให้วิเคราะห์ว่า กระต่ายแพ้เพราะอะไร ? ( มีต่อภาค 2)

5

6 นิทานกระต่ายกับเต่า ( ภาค 2) กระต่ายได้วิเคราะห์ สาเหตุที่แพ้เต่า ก็สามารถ วิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากความ มั่นใจในตนเองบวกกับความขี้ เกียจ จึงไปขอท้าเต่าแข่งอีก ครั้ง ซึ่งเต่าก็ตกลง ทั้งคู่จึง แข่งกันอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ กระต่ายแก้ปัญหาโดยการไม่ นอน ตั้งหน้าวิ่งเข้าเส้นชัย อย่างเดียวและได้รับชัยชนะ ตามที่ต้องการ • คำถามให้วิเคราะห์ กระต่าย ชนะเพราะอะไร ? ( มีต่อ ภาค 3)

7

8 ( มีต่อภาคจบ )

9

10 นิทานกระต่ายกับเต่า ( ภาค จบ ) กระต่ายกับเต่าคิดว่า ถ้าขืนแข่งขันไปเรื่อยๆ ก็ไม่รู้จักจบมีแพ้มีชนะกันอยู่ ตลอด จึงร่วมกันคิดหาวิธีว่าถ้า จะแข่งกันโดยเส้นทางเดิม ทำ อย่างไร ผลการแข่งขันจะออกมาเสมอ กัน โดยไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะ Win Win ทั้งคู่ • คำถามให้วิเคราะห์ ทั้งคู่ทำ อย่างไรผลการแข่งขันจึง ออกมาเสมอกัน ?

11

12

13 ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาลกับการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา รัฐธรรม นูญ นโยบาย รัฐบาล แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน ภารกิจ + นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติ ราชการกระทรวง ภารกิจ นโยบาย รัฐบาล กระทรวง แผนปฏิบัติ ราชการ สพฐ. ภารกิจ + นโยบาย รัฐบาล + สพฐ. แผนปฏิบัติราชการ สพม. สพป. ภารกิจ + นโยบาย รัฐบาล + สพฐ. + สพป. แผนปฏิบัติราชการ สถานศึกษา

14 แผนพัฒน า การศึกษา ขั้น พื้นฐาน แผนพัฒน า การศึกษา ขั้น พื้นฐาน นโยบาย เปลี่ยน สังคม / โลก เปลี่ยน ความ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ปัจจุบัน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมิน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมิน โครงการ / กิจกรรม เวลา ผู้ปฏิบัติ งบประมา ณ กระบวนกา ร ปฏิบัติงาน กระบวนกา ร ปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติ การ ทบทวน ปรับกลยุทธ์ ทบทวน ปรับกลยุทธ์

15

16 ประสิทธิภา พ EFFICIEN CY ประสิทธิภา พ EFFICIEN CY ประสิทธิผล EFFECTIVE NESS ประสิทธิผล EFFECTIVE NESS ประหยัด ECONOM Y ประหยัด ECONOM Y

17 ปรึกษา หารือ ร่วม ประเมินผล ผู้บริหารและผู้ ปฏิบัติ วิเคราะห์ ผลกระทบ วางแผน ร่วมกัน

18

19

20

21

22

23

24

25 งาน / โครงการ แผนงาน สนองกลยุทธ์ที่ ลักษณะโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ

26 1. หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 2.1 ……………………………………… ………………………. 2.2 ……………………………………… ………………………. 3. เป้าหมาย 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 3.1.1………………………………………… …………… เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.2.1……………………………………….

27 4. กิจกรรมและการดำเนินงาน ที่ กิจกรรมระยะเวลา ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ที่กิจกรรม / รายการ เงินงบประมาณ เงิน นอก งบประ มาณ รวม ตอบ แทน ใช้ สอย วัสดุรวม กิจกรรมที่ …..…… …………… ……. กิจกรรมที่ ………………… 2.2 ……………… … รวม

28 6. การประเมินผล 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้

29 ทำอย่างไรถ้าโครงการมี มากกว่างบประมาณ

30 เกณฑ์การ คัดเลือก คำอธิบาย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) ความเชื่อมโยง กับนโยบาย / กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. สพท. โครงการที่จัดทำเชื่อมโยงและ สนองนโยบาย / กลยุทธ์ / จุดเน้น ของหน่วยเหนือ 20 ความพร้อม ศักยภาพ ของบุคลากร บุคลากรมีความพร้อมในการ ดำเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 15 งบประมาณที่ใช้ ความประหยัดความคุ้มค่าของ งบประมาณ 15 ความซ้ำซ้อนกับ โครงการอื่น มีความซ้ำซ้อนและเชื่อมโยงกับ โครงการอื่นอย่างไร 15 ประโยชน์ที่จะ ได้รับ ผลผลิต / ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ ต่อนักเรียน / ชุมชน มากน้อยเพียงใด 20 ความเสี่ยง โครงการไม่มีความเสี่ยงและ โอกาสในการเกิดความเสี่ยง 15 รวม คะแนน 100

31 การเขียนโครงการต้องตอบปัญหา

32

33

34 วิสัยทัศน์ คือ สิ่งที่เรา หวัง จะเป็นในอนาคต หลังจากที่ได้ทำตาม แผนต่าง ๆ ที่ได้วางไว้แล้ว ดังนั้น วิสัยทัศน์ จึงเป็นทั้ง ต้นเหตุ และ ปลายเหตุ ของสิ่งที่จะ เกิดขึ้นในอนาค

35 คลิก

36 1 2 3

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt นิทาน กระต่ายกับเต่า กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ ใต้ต้นไม้ เห็นเต่าตัวหนึ่งคลาน ต้วมเตี้ยมผ่านมา กระต่ายรู้สึกขำ และพูดไปว่า เจ้าเต่าคลาน ต้วมเตี้ยมอย่างนี้เมื่อไรจะถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google