งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิทาน กระต่ายกับเต่า กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ ใต้ต้นไม้ เห็นเต่าตัวหนึ่งคลาน ต้วมเตี้ยมผ่านมา กระต่ายรู้สึกขำ และพูดไปว่า เจ้าเต่าคลาน ต้วมเตี้ยมอย่างนี้เมื่อไรจะถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิทาน กระต่ายกับเต่า กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ ใต้ต้นไม้ เห็นเต่าตัวหนึ่งคลาน ต้วมเตี้ยมผ่านมา กระต่ายรู้สึกขำ และพูดไปว่า เจ้าเต่าคลาน ต้วมเตี้ยมอย่างนี้เมื่อไรจะถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 นิทาน กระต่ายกับเต่า

4 กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ ใต้ต้นไม้ เห็นเต่าตัวหนึ่งคลาน ต้วมเตี้ยมผ่านมา กระต่ายรู้สึกขำ และพูดไปว่า เจ้าเต่าคลาน ต้วมเตี้ยมอย่างนี้เมื่อไรจะถึง เต่าจึงท้าพนันวิ่งแข่งกัน กระต่าย จึงกระหยิ่งยิ้มย่องคิดว่าตนเองจะ ชนะแน่ เมื่อถึงเวลาแข่งขัน กระต่ายก็ออกวิ่งนำหน้าทิ้งเต่าไป ไกล แต่ก่อนจะถึงเส้นชัย เจ้า กระต่ายก็รู้สึกง่วง เลยคิดว่านอน สักเดี๋ยวค่อยวิ่งต่อยังไงก็ชนะ แต่ เมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาก็พบว่าเต่า ไปถึงเส้นชัยแล้ว • คำถามให้วิเคราะห์ว่า กระต่ายแพ้เพราะอะไร ? ( มีต่อภาค 2)

5

6 นิทานกระต่ายกับเต่า ( ภาค 2) กระต่ายได้วิเคราะห์ สาเหตุที่แพ้เต่า ก็สามารถ วิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากความ มั่นใจในตนเองบวกกับความขี้ เกียจ จึงไปขอท้าเต่าแข่งอีก ครั้ง ซึ่งเต่าก็ตกลง ทั้งคู่จึง แข่งกันอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ กระต่ายแก้ปัญหาโดยการไม่ นอน ตั้งหน้าวิ่งเข้าเส้นชัย อย่างเดียวและได้รับชัยชนะ ตามที่ต้องการ • คำถามให้วิเคราะห์ กระต่าย ชนะเพราะอะไร ? ( มีต่อ ภาค 3)

7

8 ( มีต่อภาคจบ )

9

10 นิทานกระต่ายกับเต่า ( ภาค จบ ) กระต่ายกับเต่าคิดว่า ถ้าขืนแข่งขันไปเรื่อยๆ ก็ไม่รู้จักจบมีแพ้มีชนะกันอยู่ ตลอด จึงร่วมกันคิดหาวิธีว่าถ้า จะแข่งกันโดยเส้นทางเดิม ทำ อย่างไร ผลการแข่งขันจะออกมาเสมอ กัน โดยไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะ Win Win ทั้งคู่ • คำถามให้วิเคราะห์ ทั้งคู่ทำ อย่างไรผลการแข่งขันจึง ออกมาเสมอกัน ?

11

12

13 ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาลกับการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา รัฐธรรม นูญ นโยบาย รัฐบาล แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน ภารกิจ + นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติ ราชการกระทรวง ภารกิจ นโยบาย รัฐบาล กระทรวง แผนปฏิบัติ ราชการ สพฐ. ภารกิจ + นโยบาย รัฐบาล + สพฐ. แผนปฏิบัติราชการ สพม. สพป. ภารกิจ + นโยบาย รัฐบาล + สพฐ. + สพป. แผนปฏิบัติราชการ สถานศึกษา

14 แผนพัฒน า การศึกษา ขั้น พื้นฐาน แผนพัฒน า การศึกษา ขั้น พื้นฐาน นโยบาย เปลี่ยน สังคม / โลก เปลี่ยน ความ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ปัจจุบัน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมิน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมิน โครงการ / กิจกรรม เวลา ผู้ปฏิบัติ งบประมา ณ กระบวนกา ร ปฏิบัติงาน กระบวนกา ร ปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติ การ ทบทวน ปรับกลยุทธ์ ทบทวน ปรับกลยุทธ์

15

16 ประสิทธิภา พ EFFICIEN CY ประสิทธิภา พ EFFICIEN CY ประสิทธิผล EFFECTIVE NESS ประสิทธิผล EFFECTIVE NESS ประหยัด ECONOM Y ประหยัด ECONOM Y

17 ปรึกษา หารือ ร่วม ประเมินผล ผู้บริหารและผู้ ปฏิบัติ วิเคราะห์ ผลกระทบ วางแผน ร่วมกัน

18

19

20

21

22

23

24

25 งาน / โครงการ............................................................................... แผนงาน....................................................................................... สนองกลยุทธ์ที่.............................................................................. ลักษณะโครงการ.......................................................................... ผู้รับผิดชอบ.................................................................................. ระยะเวลาดำเนินการ.....................................................................

26 1. หลักการและเหตุผล..................................................................................... 2. วัตถุประสงค์ 2.1 ……………………………………… ………………………. 2.2 ……………………………………… ………………………. 3. เป้าหมาย 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 3.1.1………………………………………… …………….. 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.2.1……………………………………….

27 4. กิจกรรมและการดำเนินงาน ที่ กิจกรรมระยะเวลา ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ที่กิจกรรม / รายการ เงินงบประมาณ เงิน นอก งบประ มาณ รวม ตอบ แทน ใช้ สอย วัสดุรวม กิจกรรมที่ 1 1.1 …..……........... 1.2 …………… ……. กิจกรรมที่ 2 2.1 ………………… 2.2 ……………… … รวม

28 6. การประเมินผล 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ตัวชี้วัด ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้

29 ทำอย่างไรถ้าโครงการมี มากกว่างบประมาณ

30 เกณฑ์การ คัดเลือก คำอธิบาย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) ความเชื่อมโยง กับนโยบาย / กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. สพท. โครงการที่จัดทำเชื่อมโยงและ สนองนโยบาย / กลยุทธ์ / จุดเน้น ของหน่วยเหนือ 20 ความพร้อม ศักยภาพ ของบุคลากร บุคลากรมีความพร้อมในการ ดำเนินโครงการ มากน้อยเพียงใด 15 งบประมาณที่ใช้ ความประหยัดความคุ้มค่าของ งบประมาณ 15 ความซ้ำซ้อนกับ โครงการอื่น มีความซ้ำซ้อนและเชื่อมโยงกับ โครงการอื่นอย่างไร 15 ประโยชน์ที่จะ ได้รับ ผลผลิต / ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ ต่อนักเรียน / ชุมชน มากน้อยเพียงใด 20 ความเสี่ยง โครงการไม่มีความเสี่ยงและ โอกาสในการเกิดความเสี่ยง 15 รวม คะแนน 100

31 การเขียนโครงการต้องตอบปัญหา

32

33

34 วิสัยทัศน์ คือ สิ่งที่เรา หวัง จะเป็นในอนาคต หลังจากที่ได้ทำตาม แผนต่าง ๆ ที่ได้วางไว้แล้ว ดังนั้น วิสัยทัศน์ จึงเป็นทั้ง ต้นเหตุ และ ปลายเหตุ ของสิ่งที่จะ เกิดขึ้นในอนาค

35 คลิก

36 1 2 3

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt นิทาน กระต่ายกับเต่า กระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ ใต้ต้นไม้ เห็นเต่าตัวหนึ่งคลาน ต้วมเตี้ยมผ่านมา กระต่ายรู้สึกขำ และพูดไปว่า เจ้าเต่าคลาน ต้วมเตี้ยมอย่างนี้เมื่อไรจะถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google